အမ်ိဳးအစား (၁) Micro (တႏုိင္တပုိင္ – လုပ္ငန္း) ဟူသည္ ၀န္ထမ္း (၅ ဦးအထိ)၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ (သိန္း ၅၀) အထိ သတ္မွတ္ထားသည္။
အမ်ိဳးအစား (၂) Small (အေသးစား – လုပ္ငန္း) ဟူသည္ ၀န္ထမ္း (၃၀/ ၅၀/ ၃၀၀ ဦးအထိ)၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ (သိန္း ၅၀ မွ သိန္း ၅၀၀ အထိ) သတ္မွတ္ထားၿပီး (စက္ရုံ – အလုပ္ရုံ၊ လက္လီလက္ကား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း) စသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ မတူညီစြာခြဲျခားသတ္မွတ္မႈရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား (၃) Medium (အလတ္စား – လုပ္ငန္း) ဟူသည္ ၀န္ထမ္း (၃၁/ ၅၁/ ၃၀၁ မွ ၆၀/ ၁၀၀/ ၆၀၀ ဦးအထိ)၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ (သိန္း ၅၀၀ မွ သိန္း ၁၀၀၀ အထိ) သတ္မွတ္ထားၿပီး (စက္ရုံ – အလုပ္ရုံ၊ လက္လီလက္ကား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း) စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ မတူညီစြာခြဲျခားသတ္မွတ္မႈရွိပါသည္။

နုိင္ငံတကာရဲ ့ ျပည္တါင္အသားတင္ထုတ္လုပ္မူ (GDP)ကို မည္သို့တြက္ခ်က္နိုင္သနည္း?

ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ကုိ တြက္တဲ့ ပုံေသနည္းကေတာ့ (GDP = C + I + G + (X-M)) ျဖစ္ပါတယ္။ C ဆိုတာက Private Consumption (ပုဂလိကရဲ႕အသုံးျပဳမႈ %)၊ I ဆုိတာက Gross Fixed Investment (ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ %)၊ G ဆုိတာက Government Consumption (အစုိးရ၏ အသုံးျပဳမႈ %)၊ (X-M) ဆုိတာကေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးကုိ အဓိကၾကည့္ၿပီး (X ဆုိတဲ့ Export တင္ပုိ႔ကုန္) ထဲမွ (M ဆုိတဲ့ Import တင္သြင္းကုန္) ကုိ (- ႏွတ္) ၿပီး အားလုံးနဲ႔ ျပန္ေပါင္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ (GDP) တုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာပါတယ္။ အဓိက GDP တက္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ Investment ေတြတုိးတက္လာဖုိ႔လုိၿပီး၊ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ Export တင္ပုိ႔မႈ (%) မ်ားလာမွသာ ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ GDP တုိးတက္မႈနဲ႔ ျပည္တြင္းၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကုိ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ အသုံးျပဳတဲ့ SOP (Standard Operation Procedure) စနစ္ရဲ႕ သေဘာမွာ မိမိေဖာ္ေဆာင္လုိတဲ့ ေစ်းကြက္ကုိ တိက်ေသာလုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားကုိ စီစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္း၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုိအပ္မႈအလုိက္ ဖြဲ႔စည္းပုံေဖာ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေခတ္ျပိဳင္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈသုိ႔ အာရုံစုိက္ၿပီး ေရးဆြဲပုံေဖာ္ထားတဲ့ Guideline လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Standard Operation Procedure (SOP) လုပ္ငန္းခြင္ နည္းစနစ္တက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းမွာ…

- Vision & Mission (ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း)

- Principle and Policy (အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း)

- Department Activities (ဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ား လမ္းညႊန္ေရးဆြဲျခင္း)

- HR Rule & Regulation (ရုံးတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း)

- Company Profile (ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ျပခ်က္ထားရွိျခင္း) စတဲ့ စနစ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းကုိ စနစ္တက်စီမံအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Standard Operation Document (SOD) လုပ္ငန္းခြင္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ စနစ္တက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းမွာ…

- HR Rules (၀န္ထမ္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားထားရွိျခင္း)

- Employment Contract (အလုပ္ခန္႔ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း)

- Staff JD Form (၀န္ထမ္းတာ၀န္၀တၱရားသတ္မွတ္မႈ ေဖာင္ပုံစံမ်ားထားရွိျခင္း)

- KPI Appraisal Form (၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ သုံးသပ္မႈေဖာင္ပုံစံမ်ားရွိျခင္း)  

- Report Form (လုပ္ငန္းအတြင္း အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈ ေဖာင္ပုံစံမ်ားထားရွိျခင္း) စတဲ့ SOP နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အတူ ဒြန္တြဲၿပီးသုံးၿပီး SOD စာရြက္စာတမ္း စနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္နည္းစနစ္က်ေစဖုိ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္မႈဆုိရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္စဥ္ရဲ႕ (ထုတ္လုပ္မႈ)၊ (ကုန္သြယ္မႈ)၊ (၀န္ေဆာင္မႈ) ဟုဆုိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားသေဘာတူညီမႈ (သုိ႔) လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းေပါင္းစပ္မႈျဖင့္ အရင္းအႏွီးရရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းတန္ဖုိးတက္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးျမင့္တက္မႈ၊ နည္းပညာ အားသာမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားဟာလည္း သိသိသာသာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္းရဲ႕ သေဘာဟာ Win-win Development မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါတယ္။ Synergy ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး (၁+၁=၃) ျဖစ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ SMEs လုပ္ငန္းေတြ (ထုတ္လုပ္သူမ်ားနဲ႔ + ကုန္သြယ္သူနဲ႔ေပါင္းျခင္း + ေစ်းကြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူနဲ႔ ထပ္ေပါင္းျခင္း) စတဲ့ Merger  လုပ္ငန္းမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္မွာ Synergy ပုိျဖစ္လာႏုိင္တဲ့သေဘာမ်ိဳးပါ။

(၁) Horizontal Merger လုိ႔ဆုိေသာ လုပ္ငန္းတူ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟာဗ်ဴဟာ။

(၂) Vertical Merger လုိ႔ဆုိေသာ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း။

(၃) Congeries Merge လုိ႔ဆုိေသာ လုပ္ငန္းစု တမ်ိဳးတည္း (Industry) ရွိၿပီး၊ ပစၥည္းမတူေသာ (Product) လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း။

(၄) Conglomerate Merger လုိ႔ဆုိေသာ လုပ္ငန္းျခင္းလုံး၀မတူညီေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း။

(၅) Market Extension Merger လုိ႔ဆုိေသာ အမ်ိဳးတူပစၥည္းမ်ားကုိ မတူေသာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ လုပ္ငန္း (၂-ခု) အၾကာင္း ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၆) Product Extension Merger ဟုေခၚေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈျခင္းတူေသာ ကုမၸဏီ ၊ လုပ္ငန္းတူ (၂) ခု ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

Stock Exchange (စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ဟူသည္) ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ေရာင္း၀ယ္ေသာေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းကုိ (၀ယ္လုိအား၊ ေရာင္းလုိအား) ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ၊ ေစ်းကြက္မွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး Capital Market ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။   

 

Stock Exchange နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အေျခခံပါ၀င္လည္ပတ္ေနတဲ့ (၆-ခ်က္) ကုိ နားလည္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Regulator (Stock ကုိ တရား၀င္ၾကားခံထိန္းေပးမဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြ)

(၂) Legal Framework (လုပ္ထုံးလုပ္ငန္း ဥပေဒနဲ႔ စည္းကမ္းေတြ)

(၃) Stock Exchange (စေတာ့ရွယ္ယာ ၀ယ္-ေရာင္း ေစ်းကြက္)

(၄) Listed Company (Stock Listed ျဖစ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ)

(၅) Intermediaries (ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ ပြဲစားေတြ)

(၆) Investors (Stock ကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကသူေတြ) စတဲ့ (အခ်က္ - ၆ ခု) ဟာ Stock Exchange ရဲ႕ အဓိက ပင္မေၾကာရုိးပဲျဖစ္ပါတယ္။

Stock Exchange အေရာင္းအ၀ယ္ဆုိရာမွာ အတုိခ်ဳပ္ေျပာရရင္ (၂-မ်ိဳး) ပဲရွိပါတယ္။ တခုက Trading ပုံစံနဲ႔ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ (Shot-term ၀ယ္-ေရာင္း) လုပ္တာမ်ိဳးနဲ႔၊ ေနာက္တမ်ိဳးက Investment ပုံစံနဲ႔ ေရရွည္အတြက္ (Long-term ၀ယ္-ေရာင္း) လုပ္တဲ့ ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။  

စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္တာျခင္းတူၾကေပမဲ့ Network အဆက္အသြယ္အားသာတဲ့သူက အေရွ႕ကုိပုိေရာက္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ Individual – Social – Organizational စတဲ့ အဆက္အသြယ္ (၃-မ်ိဳး) လုိအပ္ပါတယ္။ Individual အပုိင္းမွာဆုိရင္ မိမိရဲ႕ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈကုိအားေပးတဲ့ Friends (မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း)၊ Family (မိသားစုအဆက္အသြယ္) ေတြကုိ ဆက္သြယ္မႈရွိဖုိ႔လုိပါမယ္။ Social အပုိင္းမွာေတာ့ မိမိလုပ္ငန္းစတင္တဲ့အခါမွာ Collaborators (ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္တဲ့သူ)၊ Partner (၀ါသနာတူလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္) ေတြကုိ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိဖုိ႔လုိပါမယ္။ Organizational အပုိင္းမွာေတာ့ မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္လွ်က္ေနၾကတဲ့ Suppliers (မိမိလုပ္ငန္းကုိ အေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္သူ)၊ Joint-Venture (ကုိယ္နဲ႔တြဲၿပီး လုပ္ငန္းဖက္စပ္ လုပ္ႏုိင္သူ) စတဲ့ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြရွိဖုိ႔လုိမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ရာစုေတြ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရတဲ့ စနစ္ေတြဟာလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါၿပီ၊ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရဲ႕ E-commerce ဆုိတဲ့ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာာမွာေတာ့ B2B ဆုိတဲ့ (Business to Business - စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွ စီးပြားေရးရွင္မ်ားသုိ႔) ေနာက္တခုကေတာ့ B2C ဆုိတဲ့ (Business to Consumer - စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွ စားသုံးသူသုိ႔) စတဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔ ထိေရာက္ျမန္ဆန္တဲ့ ေစ်းကြက္ကုိေဖာ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူ - ကုိယ္စားလွယ္ - လက္လီ/ လက္ကား - စားသုံးသူ ဆုိတဲ့ ေစ်းကြက္ကြင္းဆက္မွာ B2B ပုံစံနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူမွ ေစ်းကြက္ၾကီးမားတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔ တဆင့္ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းပါပဲ။

Supply Chain ကြင္းဆက္ထဲမွာ ပါ၀င္ေနသူမ်ားသုိ႔ အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ ၾကားခံ Online ကုိ အသုံးျပဳၿပီး စီးပြားေရးပုံစံေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေခတ္မွာ ေခတ္စားလာတဲ့ (Facebook, Website, Email, TV Channel, Media, DVD, Application) စတဲ့ ဖန္တီးမႈေတြနဲ႔အတူ စီးပြားေရး + နည္းပညာေပါင္းစပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ အခ်ိန္တုိထိေရာက္မႈ၊ သတင္းျမန္ဆန္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈ၊ သတင္းတိက်ႏုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အက်ိဳးရွိေစမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈကုိ ျမန္ဆန္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းဆီသုိ႔ေရာက္လာသူေတြကုိသာ သိေစျခင္းမဟုတ္ပဲ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ လက္လွမ္းမွီသမွ်ေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ အလြယ္တကူေရာက္ေစႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိတုိအက်ိဳးရွိတဲ့ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာလုိ႔ဆုိႏုိင္ၿပီး IT Revolution အရ ေနာင္ႏွစ္ (၃၀) အထိ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးပုံေဖာ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Business Analysis (စီးပြားေရး ဆန္စစ္သုံးသပ္ျခင္း) သေဘာမွာ အေျခခံအခ်က္ေတြကေတာ့ (PESTEL) ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးတစ္ခုဆုိတာ ယခုအခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္လုိ႔ P – Political (ယခုႏွင့္ အနာဂတ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအလားအလာ)၊ E – Economical (အနာဂတ္ စီးပြားေရး အေျခအေန)၊ S – Social (လက္ရွိ လူမႈေရးရာႏွင့္ တုိးတက္လာမႈ)၊ T – Technological (အလားအလာရွိတဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့ နည္းပညာေရးရာ)၊ E – Environmental (လက္ရွိေျပာင္းလဲလာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၊ ျမိဳ႕ျပအေနအထားမ်ား)၊ L – Legal (လက္ရွိျပဌါန္းထားတဲ့ ဥပေဒေရးရာ) စတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြကုိေတာ့ မ်က္ေျခမပ်က္ ၾကည့္ေနသင့္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္-အားနည္းခ်က္ နဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ SMEs လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးအေနအထားေတြကုိ ထပ္တုိးခ်ဲ႕မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ေလ်ာ့ခ်မႈ စတဲ့ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲရပ္တည္မႈေတြကုိေတာ့ ဆန္းစစ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာတြင္ နာမည္ၾကီးေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားထဲမွ စနစ္ (၃-မ်ိဳး) အဓိကက်င့္သုံးၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။

 1. Capitalism (ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီး၀ါဒ)
 2. Socialism (ေစ်းကြက္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ)
 3. Communism (ေစ်းကြက္ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ)

Capitalism (ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီး၀ါဒ)

ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီး၀ါဒသည္ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ကုိ ဖန္တီးေပးၿပီး၊ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း အမ်ားစုေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက ပုိမုိပိုင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။

 

Socialism (ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရး၀ါဒ)

ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အမ်ားစုကုိ အစုိးရက အဓိကပုိင္ဆုိင္ၿပီး ျပည္သူလူထု သုိ႔ ျပန္လည္အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေ၀ေပးေသာ ေစ်းကြက္ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားအား ျမင့္မားေသာ အေကာက္ခြန္စနစ္ မ်ားထားရွိၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္ေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်တာေတြ႔ရပါတယ္။

 

Communism (ကြန္ျမဴနစ္ စီးပြားေရး၀ါဒ)

အစုိးရမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ျပည္သူလူထုမွ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ထားရွိသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။  (Demand & Supply) ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားေပၚ အေျခမခံထားပဲ ကုန္စည္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အစုိးရမွသတ္မွတ္ထားၿပီး ေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ထားရွိသည့္ စီးပြာေးရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

တခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ Capitalism (ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီး၀ါဒ)၊ Socialism (ေစ်းကြက္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ)၊ Communism (ေစ်းကြက္ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ) စနစ္ (၃-မ်ိဳး) ကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး Mixed Economic (စီးပြာေရးစနစ္ေရာေႏွာမႈပုံစံ) ျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ ဘက္စုံမွဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိပါတယ္။

Business Analysis (စီးပြားေရး ဆန္စစ္သုံးသပ္ျခင္း) သေဘာမွာ အေျခခံအခ်က္ေတြကေတာ့ (PESTEL) ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးတစ္ခုဆုိတာ ယခုအခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္လုိ႔ P – Political (ယခုႏွင့္ အနာဂတ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအလားအလာ)၊ E – Economical (အနာဂတ္ စီးပြားေရး အေျခအေန)၊ S – Social (လက္ရွိ လူမႈေရးရာႏွင့္ တုိးတက္လာမႈ)၊ T – Technological (အလားအလာရွိတဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့ နည္းပညာေရးရာ)၊ E – Environmental (လက္ရွိေျပာင္းလဲလာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၊ ျမိဳ႕ျပအေနအထားမ်ား)၊ L – Legal (လက္ရွိျပဌါန္းထားတဲ့ ဥပေဒေရးရာ) စတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြကုိေတာ့ မ်က္ေျခမပ်က္ ၾကည့္ေနသင့္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္-အားနည္းခ်က္ နဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ SMEs လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးအေနအထားေတြကုိ ထပ္တုိးခ်ဲ႕မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ေလ်ာ့ခ်မႈ စတဲ့ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲရပ္တည္မႈေတြကုိေတာ့ ဆန္းစစ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားအတြင္း CSR လူမႈတာ၀န္ေက်ပြန္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မိမိလုပ္ငန္း Logo မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလွ်က္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ UN Global Compact အဖြဲ႔၀င္အသိအမွတ္ျပဳ UNGC တံဆိပ္မ်ားကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားၿပီး ထုိလုပ္ငန္းစုတုိ႔သည္ (လူမႈစီးပြားေရး တာ၀န္ေက်ပြန္ၿပီး) ေဖာက္သည္မ်ား၏ ယုံၾကည္ခုိင္မာမႈကုိ ရယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆရာၾကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ UNGC အဖြဲ႔၀င္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ CSR (လူမႈ႔စီးပြားေရးတာ၀န္ယူမႈ) လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာႏုိင္ရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။

CSR လူမႈအက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိလုပ္ငန္းသည္ (၁ - လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိျခင္း)၊ (၂ - ၀န္ထမ္းမ်ားနစ္နာေစမႈမရွိျခင္း)၊ (၃ - ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ ထိန္းသိမ္းျခင္း)၊ (၄ - အဂတိလုိက္စားမႈမရွိျခင္း) စတဲ့  ေရတုိစီးပြားေရး ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ျခင္းထက္၊ ေရရွည္ခံစီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈသုိ႔ အစဥ္မပ်က္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမႈရွိၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ အာစီယံစီးပြားေရး၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္ေဘာင္တန္းပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ UNGC ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအညီ UN Global Compact အဖြဲ႔၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးတာ၀န္ေက်ပြန္မႈေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေရရွည္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေက်ာ္သန္းၾကြယ္သူေဌးေတြကဆုိဖူးပါတယ္ ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးမွာ ဦးစားေပးရမွာက ပထမဆုံး မိမိရဲ႕ Customer ေဖာက္သည္ပါ၊ ဒုတိတယကေတာ့ မိမိရဲ႕ Staff ၀န္ထမ္းပါပဲ၊ တတိယကေတာ့ မိမိရဲ႕ Shareholder အကူအညီေပးတဲ့ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ျပိဳင္ဆုိတာေၾကာက္စရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး လုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေစဖုိ႔၊ ပုိမုိဆန္းစစ္ေစဖုိ႔၊ အင္အားတစ္ခုလုိ႔လည္း ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာရင္ အဓိကအာရုံစုိက္ရမွာက မိမိရဲ႕ Competitor ျပိဳင္ဘက္၊ မိမိရဲ႕ Customer ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးျဖစ္လာတာနဲ႔ Customer ဆုိတာ (Value - တန္ဖုိးတရားပုိေပးႏုိင္တဲ့) ဘက္ကုိ ယုိင္လဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ ထုတ္ကုန္၊ လုပ္ငန္းရဲ႕တန္ဖုိးကုိ တက္ေအာင္ဖန္တီးၿပီး ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ လိုခ်င္မႈနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရင္ေတာ့ ေစ်းကြက္ကုိ ေရရွည္ဖန္တီးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

FDI ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိတာကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြကုိ ေပါင္းစုေပးျခင္းျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ FDI ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ၿပီးတုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအျပင္၊ ေရရွည္ခံေသာ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈပုံစံမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတခုႏွင့္တခုအၾကား အသိပညာ၊ အတက္ပညာမ်ားကုိ မွ်ေ၀ဖလွယ္ၿပီး ပုိမုိုတုိးတက္ေအာင္ ခုိင္မာတည္ေဆာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္မွာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံအတြင္း ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး တုိးတက္ၿပီးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကတဲ့ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

 

FDI နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၀င္လာမဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြအေနနဲ႔ အေျခခံအားျဖင္႔ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကိုၾကည္႔ပါတယ္။ ၁-အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလည္းဆိုတာၾကည္႔မယ္။ ၂-အခ်က္က ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအလားအလာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲဆိုတာၾကည္႔မယ္။ ၃-အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာခ်မွတ္ထားတဲ႔ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ အလုပ္သမားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိၾကည့္မယ္။ ၄-အခ်က္က FDI အတြက္ ေစ်းကြက္ေနရာအားသာခ်က္ကုိ ၾကည့္ၿပီး၊ ဇုံက်တဲ့ ေနရာေတြ၊ ျမိဳ႔ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွ့ံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ႔ Infrastructure လမ္း၊ ေျမ၊ လွ်ပ္စစ္၊ အေဆာက္အဦး စတဲ့ ရရွိႏိုင္မႈအပိုင္း ေတြကို အဓိကထားျပီး ၾကည္႔မွာျဖစ္္ပါတယ္။ FDI အတြက္ ဒီအခ်က္ (၅-ခ်က္) အဓိကျဖစ္ပါတယ္။   

အဓိက FDI ၀င္ေရာက္လာတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ MIC, DICA, SEZ Committee, Related Ministry and Association ေတြဟာ အဓိကအဆုံးအျဖတ္ေပးမဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ Focal Organization ေတြ၏ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈဟာ FDI ၀င္ေရာက္မႈကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေစဖုိ႔ သုံးသပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) P – Political ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဆန္းစစ္ျခင္း။ (Politic Economic ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ ဒြန္တြဲေနပါတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲအေပၚမူတည္ၿပီး၊ စီးပြားေရးဟာ ေသခ်ာေပါက္ေျပာင္းလဲလာမွာပါ)။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္လာဖုိ႔နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ ပုံသြင္းေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရာမွာ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ ပံ့ပုိးမႈေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြလုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) E – Economical စီးပြားေရးအေျခအေန ဆန္းစစ္ျခင္း။ (Economic make country wealthy ဆုိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္လာမယ္ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတုိးတက္လာႏုိင္ပါတယ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္၊ ယခင္က ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကေနၿပီး တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးကုိ အားေပးတဲ့ ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီး၀ါဒဆုိတဲ့ Capitalism စနစ္မ်ိဳးေတြျဖစ္လာၿပီး Private ရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ၊ ျပည္သူရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ ဖန္တီးေပးလာႏုိင္ရင္ေတာ့ တိုးတက္လာႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၃) Social လူမႈ၀န္းက်င္အေျခအေန ဆန္းစစ္ျခင္း။ (အသိပညာ-အတက္ပညာ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာကုိ ဖိတ္ေခၚႏုိင္တဲ့ ျပည္ပ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ျပည္ပအရင္းအႏီွးရွာေဖြမႈေတြ၊ စီးပြားေရးအျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ၀င္ေငြရွာေဖြမႈ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူေတြရဲ႕ မိရိုးဖလာစီးပြားေရးပုံစံကေန ဆန္းသစ္တဲ့ စီးပြားေရးပုံစံေတြကုိ ဖန္တီးလာျခင္းဟာလည္း စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

(၄) Technology နည္းပညာတုိးတက္မႈအေျခအေန ဆန္းစစ္ျခင္း။ (တုိးတက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ ၾကည့္ရင္ နည္းပညာအားသာခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။  လက္ရွိမွာ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြကုိ တႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ေစ်းကြက္အခ်ိတ္အဆက္ေတြဟာ ပုိမုိတြင္က်ယ္လာႏုိင္သလုိပဲ၊ တျခားေသာ E-Commerce စနစ္ေတြ၊ R&D စနစ္ေတြ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ Technology ေတြကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာရင္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဟာ ယခုထက္ပုိမုိျမန္ဆန္လာႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတခု စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိရာမွာ PEST ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံဟာ အဓိကပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အားလုံးသုံးသပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိးတက္တဲ့ စီးပြားေရးပုံစံေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နည္းပညာေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄-မ်ိဳး) လုံးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး တုိးတက္မႈမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

AEC အာစီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းက (၂၀၁၆ ကေနၿပီး - ၂၀၂၅ အထိ) အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား ေပါင္းစည္းၿပီး ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိေစဖုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္လုိက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါတယ္။ AEC အာစီယံေစ်းကြက္စီးပြားေရးရဲ႕ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား စုေပါင္းၿပီး Single Window Mart ပုံစံျဖင့္ ေစ်းကြက္တပုံစံတည္း One Vision – One Community ပုံစံေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ AEC ရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့

(၁) Market & Production (Free Flows) ေစ်းကြက္-ထုတ္ကုန္ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈ၊

(၂) Competitive Economic Region (ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆုိင္တုိးတက္လာမႈ)၊

(၃) SMEs Economic Development (SMEs လုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈ)၊

(၄) Integration into Global Economy (ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ စုစည္းခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္မႈ) ဆုိတဲ့

အာစီယံစီးပြားေရး Pillars (၄-ခ်က္) ကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

AEC ၀င္လာတဲ့အခါမွာ Corporation ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္ကုိေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သလုိ၊ Competition ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္ကုိယွဥ္ျပိဳင္မႈဆုိတာျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ေစ်းကြက္ခံစစ္ပုံစံနဲ႔ AEC ကုိ Local Market အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္မလား၊ ေစ်းကြက္တုိက္စစ္ပုံစံနဲ႔ AEC ကုိ International Market သုိ႔ ၀င္မလားဆုိတဲ့ ျပင္ဆင္သုံးသပ္မႈေတြနဲ႔ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲရပ္တည္မႈေတြဟာ လုိအပ္လာႏုိင္ပါတယ္။

 

အေသးစိတ္ကုိ ၀ဘ္ဆုိဒ္၏ AEC အာစီယံစီးပြားေရးအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိတာကေတာ့ (Step – 1) Test & Survey (ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ – စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္) ပါ။ (%) အနည္းကုိ လုပ္ငန္းမွာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီး စတင္လုပ္ကုိင္သင့္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးမရွိေသးရင္လည္း ရႈံးဆုံးမႈပမာဏဟာနည္းပါလိမ့္မယ္။ အဆင့္ (၁) မွာ အဓိကၾကည့္ရမွာက Want & Need (စီးပြားေရးရဲ႕ လုိခ်င္မႈနဲ႔ လုိအပ္မႈ % ရွိရဲ႕လား) Demand & Supply (မိမိရဲ႕ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအတြက္ ၀ယ္လုိအား % ရွိရဲ႕လား) Risk & Return (အႏၱရာယ္စြန္႔စားမႈနဲ႔ မိမိျပန္ရႏုိင္ေခ် % ေတြရွိရဲ႕လား) ဆုိတာေတြကုိ တြက္ႏုိင္ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ (%) မ်ားရင္ေတာ့ (Step – 2) Invest & Operation (ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ) အဆင့္ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွာလည္း Minimum Value Product (MVP) ျဖစ္တဲ့ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ Core Feature ေတြကုိ Focus ထားလုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သြားႏုိင္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

 

(1) Executive Summary မွာေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ Vision & Mission ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Service Scope စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ Business Plan မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး ေရးသားေဖာျပေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

(2) Company Product & Service အပုိင္းမွာေတာ့ လက္ရွိလုပ္ငန္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့အပုိင္းေတြ၊ မိမိရဲ႕ Supplier ေတြ ပါ၀င္သင့္ၿပီး ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕လုိတဲ့ အပုိင္းကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(3) Marketing Strategy အပုိင္းမွာ Target ဦးတည္ေစ်းကြက္၊ Trends အလားအလာ၊ Sale Techniques အေရာင္းမဟာဗ်ဴဟာ၊ Competitive ေခတ္ျပိဳင္ကုိ သုံးသပ္ၿပီး ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တင္ျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(4) Financial Statement ေငြေၾကးအပုိင္းမွာေတာ့ Cash Flow ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေတြ၊ Balance Sheet ေငြေၾကးရွင္းတမ္းေတြ၊ စရိတ္ေတြကုိ စာရင္းဇယားနဲ႔ အေသးစိတ္တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(5) Loan or Investment Proposal ကေတာ့ အေရးၾကီးတဲ့ အပုိင္းျဖစ္ၿပီး Purpose ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Payment Schedule ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပန္လည္ေပးဆပ္မည့္ပုံစံေတြ၊ ေရးဆြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(6) Profitability Projections မွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ (၃-ႏွစ္စာ) အတြက္ Cost အသုံးစရိတ္၊ Interest အတုိးႏႈန္း၊ Utilities အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ၊ Net Profit အျမတ္ေငြ စတဲ့ စာရင္းဇယားကုိ အေသးစိတ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ကုိ ၀ဘ္ဆုိဒ္ရဲ႕ Business Plan Loan ဘဏ္ေခ်းေငြယူရန္ မွာ ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။    

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ (၉၇ %) ခန္႔ သည္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အၾကီးစား SME (721) ခန္႔ ႏွင့္ အေသးစား/အလတ္စား SME လုပ္ငန္းေပါင္း (126137) ခန္႔ရွိသည္ဟု စီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး၏ (၉၇%) ရွိသည့္ (ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး) စတဲ့ SMEs စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈအတူ Private Market Orientation အသြင္ ပုဂလိက၏ စီးပြားေရးလုပ္္ပုိင္ခြင့္သုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ GDP ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ပုိမုိတုိးတက္လာႏုိင္ၿပီး (လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ) ဘက္စုံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ကုိ တြက္တဲ့ ပုံေသနည္းကေတာ့ (GDP = C + I + G + (X-M)) ျဖစ္ပါတယ္။ C ဆိုတာက Private Consumption (ပုဂလိကရဲ႕အသုံးျပဳမႈ %)၊ I ဆုိတာက Gross Fixed Investment (ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ %)၊ G ဆုိတာက Government Consumption (အစုိးရ၏ အသုံးျပဳမႈ %)၊ (X-M) ဆုိတာကေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးကုိ အဓိကၾကည့္ၿပီး (X ဆုိတဲ့ Export တင္ပုိ႔ကုန္) ထဲမွ (M ဆုိတဲ့ Import တင္သြင္းကုန္) ကုိ (- ႏွတ္) ၿပီး အားလုံးနဲ႔ ျပန္ေပါင္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ (GDP) တုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာပါတယ္။ အဓိက GDP တက္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ Investment ေတြတုိးတက္လာဖုိ႔လုိၿပီး၊ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ Export တင္ပုိ႔မႈ (%) မ်ားလာမွသာ ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ GDP တုိးတက္မႈနဲ႔ ျပည္တြင္းၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကုိ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းပူးေပါင္းျခင္း သေဘာသည္ Synergy ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း (၁+၁=၃) ျဖစ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ SMEs လုပ္ငန္းေတြ (ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ + ကုန္သြယ္သူနဲ႔ေပါင္း + ေစ်းကြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူနဲ႔ ထပ္ေပါင္း) ထုိနည္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္လာႏုိင္ရင္ ေစ်းကြက္မွာ Synergy ပုိျဖစ္လာႏုိင္တဲ့သေဘာမ်ိဳးပါ။ Horizontal Merger ဟုေခၚေသာ လုပ္ငန္းတူကုမၸဏီမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း။ Vertical Merger ဟုေခၚေသာ လုပ္ငန္းအခ်င္းဆက္စပ္မႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္း။ Congeries Merge ဟုေခၚေသာ လုပ္ငန္းစု တမ်ိဳးတည္း (Industry) ရွိ ပစၥည္းမတူေသာ (Product) လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း။ Conglomerate Merger ဟုေခၚေသာ လုပ္ငန္းျခင္းလုံး၀မတူညီေသာ ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းသည္းျခင္း။ Market Extension Merger ဟုေခၚေသာ အမ်ိဳးတူပစၥည္းမ်ားကုိ မတူေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ေရာင္းခ်ေနေသာ လုပ္ငန္း (၂-ခု) ေပါင္းစည္းျခင္း။ Product Extension Merger ဟုေခၚေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈျခင္းတူေသာ ကုမၸဏီ (၂) ခု ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိတဲ့ သေဘာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ FDI ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ JV မွာေတာ့ (49 % - 51 %) ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး (51 %) ရရွိသူက လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္၊ လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ပုိမုိရရွိႏုိင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။   

လက္ရွိအေနအထားမွာ တုိးတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အသင္းေတြကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ Public Private Partnership (P.P.P) အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ဆုိတာ ျမင္သာပါတယ္။ P.P.P ေဆာင္ရြက္မႈဟုဆုိရာတြင္ (အစုိးရ + ပုဂလိက + ျပည္သူ) မ်ားအားလုံးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးသည့္ Information (သတင္းျပန္ၾကားဆက္သြယ္မႈ)၊ Technology (နည္းပညာေပါင္းစပ္မႈ)၊ Finance (ေငြေၾကးဖလွယ္စီးဆင္းမႈ)၊ Market (ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ခုိင္မာလာမႈ)၊ HR Capacity (လူ႔စြမ္းအားအရင္းအႏွီး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ) စတဲ့ အေျခခံလုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရရွည္သျဖင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈေတြကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး P.P.P ေဆာင္ရြက္မႈေတြ မ်ားလာႏုိင္ရင္ေတာ့ ယခင္ထက္ပုိမုိဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ ဖန္တီးလာႏုိင္ၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။    

SOP လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားစြာထဲမွ အေျခခံက်တဲ့လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲပုံစံမ်ားမွာ Planning (စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း) ႏွစ္၊ ကာလအလုိက္ လုပ္ငန္းရာထားခ်က္မ်ား၊ Structure (ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပုံစံ)  လုပ္ငန္းအေျခအေနအလုိက္ အရည္အေသြးျမင့္တင္မႈ၊ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား၊ Communication (ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ) လုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပသုိ႔ တိက်ျမန္ဆန္မွန္ကန္သည့္ ျပန္ၾကားေပးမႈမ်ား၊ Customer Focus (ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔ အေျချပဳေဆာင္ရြက္မႈ)  ဦးတည္ရမည့္ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္လာတဲ့ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း ေပးမႈမ်ား၊ Sectoral Expertise (ဌာနအလုိက္ ေမွ်ာ္လင့္မႈ) လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္သုိ႔ ဌာနတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ခြဲေ၀သတ္မွတ္မႈမ်ား၊ Innovation (ဆန္းသစ္တီထြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ) ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့ ေခတ္စနစ္အလုိက္ အလိုက္သင့္ဆန္းသစ္တီထြင္ ရပ္တည္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ Innovation မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတာ ေတြ႔ႏုိင္မွာပါ။ SOP ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ပုိမုိနားလည္းသေဘာေပါက္ၿပီး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈဟာ ျမန္ဆန္လာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။   

 

ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ျခဳံငုံသုံးသပ္ၾကည့္ရင္ "Macro" စီးပြားေရးႏွင့္ "Micro" စီးပြားေရးဟူၿပီး ပုိင္းျခားၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Macro စီးပြားေရးဆုိတာက ႏုိင္ငံတခုလုံး၏ စီးပြားေရး ၾကီးမားစြာလည္ပတ္ေနမႈအပုိင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ အားျဖင့္ FDI ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ GDI တုိးတက္မႈမ်ား၊ National စီမံကိန္းမ်ား) စသျဖင့္.....

Micro စီးပြားေရးဆုိတာက စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ SMEs လုပ္ငန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြ၊ လူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးပါ၀င္လည္ပတ္ေနမႈကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ အားျဖင့္ SMEs ေတြရဲ႕ စီးပြားေရး %, ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအေနအထား၊ ေစ်းကြက္အတြင္း Private လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေနအထား) စသျဖင့္.....

အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ Macro ဆုိတာကေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကုိ ျခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ Micro ဆုိတာကေတာ့ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးမွာပါ၀င္ေနတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕အပုိင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အပုိင္းျဖစ္တဲ့ ေစ်းကြက္ကုိျပန္လည္ ခြဲျခားသုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

SME - Small & Medium Enterprise (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ၀န္ေဆာင္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိ ေငြေၾကးအလုိက္၊ ၀န္ထမ္းအလုိက္၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

GDP - Gross Domestic Product (ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား ၀င္ေငြစုစုေပါင္းကုိ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

NES - National Export Strategy (အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

Incoterm - International Commercial Terms (ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးအသုံးအႏႈန္းမ်ား) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တႏုိင္ငံႏွင့္ တႏုိင္ငံ တင္ပုိ႔မႈ - တင္သြင္းမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ တူညီစြာအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

BOT - Building, Operating & Transferring (လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္း) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက သုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား တည္ေဆာက္ေစျခင္း၊ ႏွစ္ကာလတခု လည္ပတ္ေစျခင္းႏွင့္ အစုိးရသုိ႔ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာအသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

ISO - International Standard Organization (ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမွီေသာ အဖြဲ႔အစည္း) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီမံမႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားအတုိင္း ထုတ္လုပ္ထားသည္ကုိ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MDG - Mullion Development Goal (ေထာင္စုႏွစ္ စီမံကိန္း) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ UN အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး လက္ရွိေထာင္စုႏွစ္ကာလအတြင္း အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စီမံကိန္းဆြဲေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

P.P.P - Public Private Partnership (အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက၊ ျပည္သူ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ကုိင္ျခင္း) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္အတြက္ အားလုံးမွ တာ၀န္သိစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

HDI - Human Development Index (လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္း တုိင္းတာမႈအညြန္ကိန္း) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ၏ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔ ပညာေရး၊ ၀င္ေငြအဆင့္၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာေသာ အညႊန္းကိန္းျဖစ္ပါသည္။ 

FDI - Foreign Direct Investment (ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးဖိတ္ေခၚထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။

MOU - Memorandum of Understanding (ႏွစ္ဦးသေဘာတူ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတခုႏွင့္တခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမွီမွာ ၾကိဳတင္သေဘာတူ နားလည္မႈယူၿပီး စာခ်ဳပ္ေရးထုိးျခင္းတြင္ အသုံးျပဳပါသည္။

JV - Joint Venture (49% - 51%) (အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း) ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးတူပူးေပါင္းရာတြင္ ျပည္တြင္းမွ ၅၁ % ႏွင့္ ျပည္ပမွ ၄၉ % သေဘာတူညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။   

 • IMPORT DOCUMENTATION (သြင္းကုန္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
 •  
 • Transport documents (သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)

 • Bills of entry (ကုန္ပစၥည္း၀င္ေရာက္မႈ က်သင့္မႈေငြေတာင္းခံလႊာ)

 • Air waybill (ေလဆိပ္ ကုန္ပုိ႔လႊာ)

 • Certificate of inspection (စစ္ေဆးၿပီးစီးေၾကာင္း အေထာက္အထားစာရြက္)

 • Certificate of measurement (တုိင္းတာမႈ အေထာက္အထားစာရြက္)

 • Freight declaration (ေပးပုိ႔သည့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း၏ ရွင္းလင္းၿပီးေၾကာင္းစာရြက္)

 • Fumigation certificate (သန္႔စင္ၿပီးေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း)

 •  
 • EXPORT DOCUMENTATION (တင္ပုိ႔ကုန္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
 •  
 • Invoice (ကုန္ပစၥည္းပုိ႔စာရြက္စာတမ္း)

 • Certificate (အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္စာတမ္း)

 • Custom documents (အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း)

 • Transport documents (ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္မႈ စာရြက္စာတမ္း)

 • Exchange control (တေနရာမွ တေနရာသုိ႔လဲလွယ္မႈ၊ ပုိင္ဆုိင္ျပမႈ)

 • Payment documents (ေငြေပးေခ်မႈ စာရြက္စာတမ္း)

 • Miscellaneous documents (ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္မ်ားပါ၀င္ေသာ စာရြက္စာတမ္း)

 •  
 • SHIPPING DOCUMENTATION (သေဘၤာကုန္ပုိ႔မႈဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
 •  
 • Shipper’s Export Declaration (သေဘၤာေပးပုိ႔သူ၏ တင္ပုိ႔ကုန္ ရွင္းလင္းခ်က္)

 • Validated Export Lincense (တရား၀င္ တင္ပုိ႔ကုန္ လုိင္စင္)

 • Export Bill of Loading ( ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔ခ က်သင့္ေငြစာရြက္)

 • Insurance Certificate (အာမခံမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား)

 

 • ေစ်းႏႈန္းစုံးစမ္းျခင္း - ကုန္ပစၥည္းမွာယူလုိသည့္ ကုမၸဏီမွ လုိအပ္ေသာစာရြက္မ်ားႏွင့္ အတူ လက္ကမ္းစာေစာင္ပုံစံ၊ ထုတ္ကုန္ ၏ အေထာက္အထားစာရြက္မ်ား၊ လုပ္ငန္း Profile မ်ားအား ထည့္သြင္းေတာင္းရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းအား CIF Yangon ရန္ကုန္သုိ႔ အေရာက္ေစ်းႏႈန္း (သုိ႔) FOB ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
 •  
 • ေငြေပးေခ်းမႈ ပုံစံမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္မွ တဆင့္ ေငြေပးေခ်ရေသာ ေျပာင္းလဲ၍ မရေသာ ၁၀၀% အေၾကြး၀ယ္စာရြက္ ပုံစံျဖင့္ေပးေခ်သင့္ၿပီး တျခားသင့္ေလွ်ာ္ေသာ လက္ငင္းေငြေခ်းမႈပုံစံမ်ား၊ ေငြစာရင္းဖြင့္ျခင္းပုံစံမ်ား၊ ပစၥည္းေပးအပ္မႈ အရစ္က်ျပန္လည္ေငြေပးေခ်မႈပုံစံမ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
 •  
 • ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ - ေစ်းႏႈန္း အတက္အက် မျဖစ္ေစရန္လည္း Price Validity ကုိလည္း ညိွႏုိင္းသင့္ၿပီး၊ တျခားေသာ ကုန္သြယ္မႈ အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ အစုိးရ ေစ်းျပိဳင္ေခၚဆုိမႈ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရက္-၃၀ (သုိ႔) ထက္ပုိ၍ ေတာင္းခံသင့္သည္။
 •  
 • သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ ကာလ - သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈကာလအတြက္လည္း ဘဏ္မွ LC အေၾကြး၀ယ္စာရြက္ လက္ခံရရွိၿပီး ရက္-၃၀ ၾကာၿပီး ပစၥည္းေပးပုိ႔ေစရန္လည္း ညိွႏုိင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
 •  
 • တျခားေသာ တင္သြင္းကုန္ - တင္ပုိ႔ကုန္ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္မ်ားအား MOC Website – www.commerce.gov.mm တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

Supply Chain ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ကုန္ၾကမ္းမွသည္ ကုန္ေခ်ာ၊ ကုန္ေခ်ာမွသည္ စားသံုးသူ လက္ထဲသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေျပာင္းလဲေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခၚပါသည္။

Supply Chain လုပ္ငန္းစဥ္ဟုေျပာဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ား ခ်ိန္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • Raw Material ကုန္ၾကမ္းရွာေဖြ၀ယ္ယူမွု
 • Logistic Control ကုန္းၾကမ္းသိုေလွာင္မွု
 • Production ထုတ္လုပ္မွု
 • Finish Product ကုန္ေခ်ာအဆင့္ သိုေလွာင္မွု
 • Consumer စားသံုးသူလက္၀ယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္မွု တို႔ျဖစ္ပါသည္။

Supply Chain ဟု ေျပာရာတြင္ Supply Chain Management (ေထာက္ပံ့ခ်ိတ္ဆက္ စီမံခန္႔ခြဲမွု) ဟူသည္လည္း အေရးၾကီးေသာ အခန္းမွာ ပါ၀င္လာေပမည္။

Supply Chain Management ဟူသည္ ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မွု ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စိးဆင္းမွုကို စားသံုးသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မွု အျမင့္ဆံုးရရွိေစရန္ အျဖစ္နိုင္ဆံုးေသာကုန္က်စားရိတ္ နည္းနိုင္သမွ်နည္းရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ထိုအတူ Supply Chain ကို ေလ့လာရာတြင္ Logistics (ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး) ဆိုသည္မွာလည္း အေရးႀကီးေပသည္။

Logistics ဆိုသည္မွာ စားသံုးသူ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မွီေစရန္ စားသံုးသူႏွင့္ေရာင္းခ်သူအၾကား ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား စီးဆင္းမွုကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။

Logistics Management ဆိုသည္မွာ Supply Chain Management ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ထို Supply Chain ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးအတြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို စားသံုးသူ လက္ထဲသို႔ ကုန္က်စားရိတ္အနည္း ဆံုးႏွင့္ ထိေရာက္မွုအရွိဆံုးျဖစ္ရန္  ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ လက္ခံျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။

ESME Logo


ESME Logo


ESME Logo