၂၀၁၆ အလြန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ (City FM အင္တာဗ်ဴး)

၂၀၁၆ အလြန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ (City FM အင္တာဗ်ဴး)

City FM (ေမး) - လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာႏွင့္ ၂၀၁၆ အလြန္ စီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေပးေစခ်င္ပါတယ္။

(ေျဖ) - လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအလားအလာကုိ သုံးသပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ၾကည့္ရမဲ့အပုိင္း (၄-ခု) ရွိပါတယ္။

အခ်က္ (၁) P – Political ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနပါ။ (Politic Economic ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ ဒြန္တြဲေနပါတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲအေပၚမူတည္ၿပီး၊ စီးပြားေရးဟာ ေသခ်ာေပါက္ေျပာင္းလဲလာမွာပါ)။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္လာဖုိ႔နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ ပုံသြင္းေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရာမွာ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ ပံ့ပုိးမႈေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြလုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္ (၂) E – Economical စီးပြားေရးအေျခအေနပါ။ (Economic make country wealthy ဆုိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္လာမယ္ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတုိးတက္လာႏုိင္ပါတယ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္၊ ယခင္က ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကေနၿပီး တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးကုိ အားေပးတဲ့ ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီး၀ါဒဆုိတဲ့ Capitalism စနစ္မ်ိဳးေတြျဖစ္လာၿပီး Private ရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ၊ ျပည္သူရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ ဖန္တီးေပးလာႏုိင္ရင္ေတာ့ တိုးတက္လာႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္ (၃) Social လူမႈ၀န္းက်င္အေျခအေနပါ။ (အသိပညာ-အတက္ပညာ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာကုိ ဖိတ္ေခၚႏုိင္တဲ့ ျပည္ပ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ျပည္ပအရင္းအႏီွးရွာေဖြမႈေတြ၊ စီးပြားေရးအျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ၀င္ေငြရွာေဖြမႈ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူေတြရဲ႕ မိရိုးဖလာစီးပြားေရးပုံစံကေန ဆန္းသစ္တဲ့ စီးပြားေရးပုံစံေတြကုိ ဖန္တီးလာျခင္းဟာလည္း စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။

အခ်က္ (၄) Technology နည္းပညာတုိးတက္မႈအေျခအေနပါ။ (တုိးတက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ ၾကည့္ရင္ နည္းပညာအားသာခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။  လက္ရွိမွာ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြကုိ တႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ေစ်းကြက္အခ်ိတ္အဆက္ေတြဟာ ပုိမုိတြင္က်ယ္လာႏုိင္သလုိပဲ၊ တျခားေသာ E-Commerce စနစ္ေတြ၊ R&D စနစ္ေတြ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ Technology ေတြကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာရင္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဟာ ယခုထက္ပုိမုိျမန္ဆန္လာႏုိင္ပါတယ္။

City FM (ေမး) - မၾကာခင္မွာ စတင္လာေတာ့မဲ့ ASEAN Economic Community (AEC) နဲ႔ FDI ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ စီးပြားေရးအျမင္မ်ားကုိလည္း သုံးသပ္ျပေစခ်င္ပါတယ္။

(ေျဖ) – AEC အာစီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းက (၂၀၁၆ ကေနၿပီး - ၂၀၂၅ အထိ) အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား ေပါင္းစည္းၿပီး ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိေစဖုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္လုိက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါတယ္။ AEC အာစီယံေစ်းကြက္စီးပြားေရးရဲ႕ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား စုေပါင္းၿပီး Single Window Mart ပုံစံျဖင့္ ေစ်းကြက္တပုံစံတည္း One Vision – One Community ပုံစံေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ AEC ရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့

(၁) Market & Production (Free Flows) ေစ်းကြက္-ထုတ္ကုန္ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈ၊

(၂) Competitive Economic Region (ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆုိင္တုိးတက္လာမႈ)၊

(၃) SMEs Economic Development (SMEs လုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈ)၊

(၄) Integration into Global Economy (ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ စုစည္းခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္မႈ) ဆုိတဲ့

အာစီယံစီးပြားေရး Pillars (၄-ခ်က္) ကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

AEC ၀င္လာတဲ့အခါမွာ Corporation ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္ကုိေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သလုိ၊ Competition ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္ကုိယွဥ္ျပိဳင္မႈဆုိတာျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ေစ်းကြက္ခံစစ္ပုံစံနဲ႔ AEC ကုိ Local Market အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္မလား၊ ေစ်းကြက္တုိက္စစ္ပုံစံနဲ႔ AEC ကုိ International Market သုိ႔ ၀င္မလားဆုိတဲ့ ျပင္ဆင္သုံးသပ္မႈေတြနဲ႔ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲရပ္တည္မႈေတြဟာ လုိအပ္လာႏုိင္ပါတယ္။ AEC ဝင္လာရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုေတာ႔ အဓိကျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ တိုးတက္လာမွာျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္တဲ႔ ေစ်းကြက္ပံုစံေတြကုိ ဖန္တီးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ျပင္ဆင္မႈအားသာတဲ့ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းစုေတြအတြက္ အဆင္ေျပႏုိင္ၿပီး၊ ျပင္ဆင္မႈအားနည္းတဲ့ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းစုေတြအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္းစရာပါပဲ။ ျပင္ဆင္မႈဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေတြကုိ ရႏုိင္သေလာက္ခ်ဲ႔ထားႏုိင္ဖုိ႔၊ အာစီယံေစ်းကြက္ေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ၾကိဳတင္ေလ့လာထားႏုိင္ဖုိ႔၊ မိမိလုပ္ငန္းစုရဲ႕ Supplier ေစ်းကြက္အဆက္အသြယ္ေတြကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္ဖုိ႔၊ နည္းစနစ္က်တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကုိ ျမင့္တင္ထားႏုိင္ဖုိ႔၊ ၀န္ထမ္းစြမ္းရည္ေတြကုိ ျမင့္တင္ထားႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ Supply Chain ေစ်းကြက္ခ်င္းတူတဲ့ လုပ္ငန္းစုေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းထားႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ FDI နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၀င္လာမဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြအေနနဲ႔ အေျခခံအားျဖင္႔ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကိုၾကည္႔ပါတယ္။ ၁-အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလည္းဆိုတာၾကည္႔မယ္။ ၂-အခ်က္က ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအလားအလာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲဆိုတာၾကည္႔မယ္။ ၃-အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာခ်မွတ္ထားတဲ႔ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ အလုပ္သမားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိၾကည့္မယ္။ ၄-အခ်က္က FDI အတြက္ ေစ်းကြက္ေနရာအားသာခ်က္ကုိ ၾကည့္ၿပီး၊ ဇုံက်တဲ့ ေနရာေတြ၊ ျမိဳ႔ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွ့ံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ႔ Infrastructure လမ္း၊ ေျမ၊ လွ်ပ္စစ္၊ အေဆာက္အဦး စတဲ့ ရရွိႏိုင္မႈအပိုင္း ေတြကို အဓိကထားျပီး ၾကည္႔မွာျဖစ္္ပါတယ္။ FDI ၀င္လာဖုိ႔အတြက္ ဒီအခ်က္ (၅-ခ်က္) သည္သာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။   

အဓိက FDI ၀င္ေရာက္လာတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ MIC, DICA, SEZ Committee, Related Ministry and Association ေတြဟာ အဓိကအဆုံးအျဖတ္ေပးမဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ (မ-၃လုံး) ေသာ မွန္ကန္တဲ့ FDI, ျမန္ဆန္တဲ့ FDI, မ်ားစြာေသာ FDI ျဖစ္လာဖုိ႔ ဆုိရာမွာ အထက္ပါ (အခ်က္ - ၅) အေပၚမူတည္ေနၿပီး အဓိက Focal Organization ေတြ၏ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈဟာ ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာအေျပာင္းအလဲသည္သာ FDI ၀င္ေရာက္မႈကုိ ဖန္တီးေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈသုိ႔ တဖက္တလွမ္းမွာပါ၀င္ကူညီေနရင္း MRTV-4, Mizzima Media, MCN, ျပည္ျမန္မာ, City FM စတဲ့ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအား အၾကံျပဳေျဖဆုိေပးထားပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူ - စီးပြားေရးအၾကံေပး ဦးဇင္ျဖိဳးပုိင္ (Founder, www.EntrepreneurSME.com)

အင္တာဗ်ဴးလုိေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ www.EntrepreneurSME.com (09 788 888 434) သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Share this Post: