ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ပစၥညး္ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး

Raw Material ကုန္ၾကမ္းရွာေဖြ၀ယ္ယူမွု Logistic Control ကုန္းၾကမ္းသိုေလွာင္မွု
Download

ကုန္စည္ ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

Supply Chain ကုန္စည္ ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရး၏ အေျခခံသေဘာတရား။ Supply Chain Manage...
Download

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မည္သုိ႔လည္ပတ္အလုပ္လုုပ္သလဲ။ Primary & Secondary Market စေတ...
Download

အေရာင္း စီမံခန့္ခြဲမူ

Management of the personal selling (လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေရာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား) S...
Download

အာဆီယံ ျမန္မာ

အေ၇ွ့ေတာင္အာရွ ျမန္မာနွင့္ အာဆီယံျမန္မာ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း ထူေထာင္ေရး။ ျမန္...
Download

ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ စီမံခန့္ခြဲမူ

What is Marketing? (ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိသည္မွာ)..... Sale & Marketing (အ...
Download

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး Entrepreneurship

Start-up process and Entrepreneurship (စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးစတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ...
Download

ျမန္မာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း (စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန)

Country Profile and Basic Data (ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား)
Download

ျမန္မာ ဘ႑ာေရး က႑ ( GIZ ျမန္မာ)

Regional Financial Sectors Overview (ေဒသတြင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္မ်ား)
Download

ကုန္သြယ္ေရးအေပၚ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ ့ျဖိဳးေရး။

Global Economic Scenario & Emerging Myanmar (ထြန္းသစ္စ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြာ...
Download