ေျပာင္လဲစီမံခန့္ခြဲမူ

Managing Change and Maintenance Cycle (စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းမ...
Download

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံ့မူ

Foreign Investment Environment (ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၀န္းက်င္ေရးရာဆန္းစစ္သုံးသပ္...
Download

ျမန္မာနိုင္ တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္လဲမူမ်ား (ဗဟိုဘဏ္)

Financial system structure in Myanmar (ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေၾကးစနစ္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံစံမ်ား)...
Download

Prof, Dr, Aung Tun Thet

Assessing Myanmar’s Reforms (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ား)
Download

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ၊ အၾကမ္း

ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင...
Download

ျပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ေ၀စုႏွင့္ ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးမႈဆ...
Download

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒ

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခံမူ၀ါဒမ်ား၊ ဗဟုိေ...
Download

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံမူ၀ါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်...
Download

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒ

အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ...
Download