Standard Post with Image

ေစ်းကြက္စီမံခ်က္ေရးဆြဲနည္း။

ေစ်းကြက္စီမံခ်က္ေရးဆြဲနည္း။

Business Plan တြင္အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္စီမံခ်က္ကို ေအာက္ပါခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေအာင္ေရးဆြဲရေပမည္။

(၁)မိမိကုန္ပစည္းကို စားသံုးေသာသူ၊ အသံုးျပဳေသာသူမ်ားသည္ မည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊မည္သည့္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသည္၊မည္သည့္ပမာဏအတိုင္းအတာအထိ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳၾကသည္၊မည... More

Standard Post with Image

Marketing 3.0 သို့ ဖိတ္ေခၚၾကိဳဆိုျခင္း။ ဘာေၾကာင့္ Marketing 3.0

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ထုတ္လုပ္မူ ဗဟုိျပဳတဲ့ ေရာင္း၀ယ္ေရးစနစ္ (Marketing 1.0)

ဟာ စားသံုးသူ ေဖာက္သည္ေတြကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ေရာင္း၀ယ္ေရးပံုစံ (Markeint 2.0) ကို ေျပာင္းေရႊ ့ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးပံုစံဟာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအရ ကာလ၊ေဒသ၊ပေယာဂအေလ်ာက္ စြမ္း... More

Standard Post with Image

7 Ps Marketing - ေစ်းကြက္စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

Marketing ဆုိတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ မိမိထုတ္ကုန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဖာက္သည္အၾကား ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္တာ Marketing ကသာ အခရာေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာမွာေတာ့ Everything is Marketing လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပ... More

Standard Post with Image

ကမၻာေက်ာ္စီးပြားေရးဂုရုၾကီး Philip Kotler ေျပာတဲ့ စီးပြားေရး ဘာေၾကာင့္က်ရႈံးသလဲ

Marketing ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈပညာရပ္မွာ နာမည္ၾကီးလွတဲ့ စီးပြားေရးဂုရုၾကီး Philip Kotler က ဘာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ က်ရႈံးေစသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ အဓိကမီးေမာင္းထုိးျပထားပါတယ္။   ေသခ်ာတယ္ သင့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ အားနည္းခ်က္ရွိေန သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုံးရႈံးမႈျပေနသည္ျဖစ္ေစ၊ (-) လကၡဏာျပေနသည္ျဖစ္... More

Standard Post with Image

Sale Promotion Strategy - အေရာင္းျမင့္တင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

သင္ႏွင့္သင္ေရာင္းေသာအရာအေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွပါ

 

ထိပ္တန္းအေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္ျမင့္မားၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ ေရာင္းေသာ ပစၥည္းအေပၚတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈရိွပါသည္။ သင့္ ေရာင္းကုန္ေပၚတြင္ သ... More

Standard Post with Image

10 Core Values - ႏိုင္ငံတကာမွာသံုးေနတဲ႔ လုပ္ငန္းတန္ဖုိးတရားမ်ား

10 Core Values ရဲ႕ အေျခခံသေဘာကေတာ့ မိမိိကုိယ္ကုိ တန္ဖုိးထားသူေတြဟာ သူတပါးရဲ႕တန္ဖုိးထားမႈကုိရေစႏုိင္သလုိ၊ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ကုိလည္း တျခားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔မတူညီစြာ တန္ဖုိးတရားသတ္မွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ တန္ဖုိးတရားမ်ားကုိ ရရွိေစႏုိင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပက... More

Standard Post with Image

How to Service? - ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

No Customer = No Business ဆုိရင္ ေဖာက္သည္ေတြကုိ တုိးတက္လာေစရန္ ၾကားခံေပးေနတဲ့ Service ၀န္ေဆာင္မႈဟာ အဓိကက်တယ္လုိ႔ျမင္မိမွာပါ။ Customer ေဖာက္သည္ကုိ တန္ဖုိးေပးျခင္းဟာ လုပ္ငန္းကုိတုိးတက္ေစျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ The more you give – The more you get သေဘာပါပဲ။

Service ဆုိတဲ့ (၀န္ေဆာင္... More

Standard Post with Image

Credit Guarantee Insurance (CGI) အေၾကြးေထာက္ခံမႈ အာမခံစနစ္အေၾကာင္း

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိး တက္ေရးဗဟုိဌာန ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတုိ႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္   ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရေစရန္ႏွင့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားသ... More

Standard Post with Image

SMEs Management - SMEs လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ (၉၇ %) ခန္႔ဟာ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အခ်ိန္တုိအတြင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔ဆုိရင္ စီးပြားေရးေတြရဲ႕ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ SMEs လုပ္ငန္းေတြကုိ အဓိကပံ့ပုိး ကူညီေပးမႈျဖင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ သုံးသပ္ၾကည... More

Standard Post with Image

Marketing (R&D) ေစ်းကြက္သုေသသနျပဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

စီးပြားေရးသေဘာအရ Market Segmentation (ေစ်းကြက္တြင္း မတူညီစြာခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ား) ျဖစ္တဲ့ Geographic – Region, State, City, Township level: ေနရာေဒသႏွင့္ ဆုိင္ေသာ - ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ျမိဳ႔၊ ျမိဳ႔နယ္ အဆင့္မ်ား မတူညီျခင္း၊ Demographic – A... More

ESME Logo