Standard Post with Image

မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားအား ကုမၸဏီပုံစံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ ယခင္ နဲ႔ ယခု မတူညီတဲ့ ေစ်းကြက္သေဘာကေတာ့ (၀ယ္လုိအား) နဲ႔ (ေရာင္းလုိအား) အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကဆုိရင္ Buyer Power (၀ယ္လုိအား က မ်ားမယ္) သုိ႔ေသာ္လည္း Seller Power (ေရာင္းလုိအား နည္းတာေၾကာင့္) လုပ္ငန္းေတြဟာ လုပ္သေလာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ (%) ပုိမ်ားပါတယ္။... More

Standard Post with Image

Future Leaders - အနာဂတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီးေျပာင္းလဲခဲ့တယ္၊ စကၤာပူမွာ လီကြမ္ယုေၾကာင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံၾကီး   ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ လူေတြဖန္တီးထားတဲ့ ေငြ၊ အရာ၀တၱဳေတြကေတာ့ လူေတြရဲ႕ကန္႔သတ္ခ်က္ထဲမွာ ရွိေနၾကမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့   ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ အဲ့အရာေတြကုိ တုိးတက္လာေအာင္၊ ဆန္းသစ္လာ... More

Standard Post with Image

Teamwork - အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ သေဘာတရားဟာ မတူညီတဲ့ အရာမ်ားစြာကုိ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ပ်ံသန္းေနတဲ့ (ေဆာင္းခုိဌက္ေတြဟာ အုပ္စုလုိက္ ပ်ံသန္းၾကသလို) (ေရဆန္ျပန္တက္ေနတဲ့ ငါးေတြဟာ အုပ္စုလုိက္ေရွ႕ဆက္ၾကသလုိပဲ) လူတုိင္းအသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ပုိမု... More

Standard Post with Image

"Poor Performance Management" (လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ က်ဆင္းမႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)

"Poor Performance Management" (လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ က်ဆင္းမႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)

သင္ေပးသင္ယူရအခက္ခဲဆံုး ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုကို ေျပာပါဆိုရင္ Managing Poor Performance လို႕ေျပာပါမယ္..။ တကယ္ခက္တဲ့ ဘာသာရပ္ပါ..။ စာေတြ႕ တစ္ခုထဲနဲ႕ကေတာ့ ဘယ္လိုမွကို အဆင္မေျပတာပါ.။ လက္ေတြ႕မွ လ... More

Standard Post with Image

7I မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း

 

ေအာင္ျမင္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုရင္ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းကုိ ဦးေဆာင္သူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ နည္းလမ္းနဲ႔ လည္း တိုက္ရုိက္ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ အျခားသူေတြနဲ႔ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔အေပၚမွာ လႊမ္းမုိးေျပာဆုိႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိမွသာ Tea... More

Standard Post with Image

Leadership Ability - ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား

လုပ္ငန္းတခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိတာ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕အရည္အခ်င္းဟာ အဓိကပါပဲ။ (Alibaba ကုိ ထူေထာင္သူ Jack Ma) ၊ (Apple ကုိ ေထာင္သူ Steve Job) ၊ (Microsoft ကုိ ထူေထာင္သူ Bill Gates) ႏွင့္ (Facebook ကုိ ထူေထာင္သူ Mark Zuckerberg) တုိ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းအားသာခ်က္ေၾကာင့္သာ ထုိလုပ္ငန... More

Standard Post with Image

Leadership Powers - ေခါင္းေဆာင္မႈ အာဏာမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းဆုိတဲ့ လူအမ်ားကုိ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေစမႈ၊ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစမႈ၊ ရုိေသေလးစားေစမႈစတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြဟာ (Leadership Power) ေခါင္းေဆာင္မႈအာဏာမ်ား အားသာခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Supportive Leadership (အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပ... More

Standard Post with Image

Strategic Management - မဟာဗ်ဴဟာက်က် စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား

မတူညီတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေကာင္းမြန္သာလြန္တဲ့ Management (စီမံခန္႔ခြဲမႈ) ေၾကာင့္လုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ တူညီတဲ့ ေစ်းကြက္၊ တူညီတဲ့ ေခတ္ျပိဳင္မွာ မတူညီစြာေအာင္ျမင္ေစမႈဟာ၊ Management ေၾကာင့္ပါပဲ။ Management မွာ ဘာအခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားသလဲေမးရင္- အဓိက အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ ဒီအခ်က္ေတြနဲ... More

Standard Post with Image

Leadership Development - ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ Personal Characteristics ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေယဘုယ် သတ္မွတ္ လာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

  • Personality (ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး) • Knowledge (ပညာ) • Skills and Abilities (ကြ်မ္းက်င္မႈ/ စြမ္းရည္) • Experiences (အေတြ႔အႀကံဳ) • Learning (ေလ့လာသင္ယူမႈ) • Pr... More
Standard Post with Image

JD for Supervisor - ၾကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခြဲသူ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၀တၱရားမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ေနျခင္းမွာ Supervisory Management ၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ေျခ ရဲ႕ အေရးၾကီးသည့္ ၾကားခံစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကုိ ေပါင္းကူးေပးမႈ၏ မဟာဗ်ဴဟာေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရုပတ္ေခြ စက္၀ုိင္းပုံစံ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ သေဘာတရားအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းၾကီးထြားလာျခင္းသည္ လုပ္ငန္း၏ဖြံ႔ျ... More

Standard Post with Image

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား

၁။     ။ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လိုအင္ဆႏၵျပင္းျပျခင္း (Strong Desire to Succeed)

     ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ခက္ခဲေသာအလုပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြတ္ ျပင္းျပေသာ လိုအင္ဆႏၵလိုအပ္သည္ကို သိရွိနားလည္သည္။ စြမ္းအားႏွင့္ သည္းခံမႈလိုအပ္သည္။ ျပသနာမ်ားႏွင့္... More

Standard Post with Image

Singapore Management - စကၤာပူႏုိင္ငံရဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား

တကယ္ကုိစိတ္၀င္စားစရာပါပဲ ယခင္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတုခုိးၿပီး ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအေန အထားမွာေတာ့ ျပန္လည္ အတုခုိးသင့္တဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါၿပီ။ ေနာက္က်ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီး/ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံၾကီးေတြရဲ႕ တုိးတက္မႈေတြကုိ ရယူေစႏုိင္တာမုိ႔ အာရွက်ား (၄)... More

Standard Post with Image

ေျပာင္းလဲမႈစီမံျခင္း (၈) ရပ္

ေျပာင္းလဲမႈစီမံျခင္းဟာ အမွန္ေတာ့ လူတိုင္းအတြက္လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေမြးတဲ့ အခ်ိန္ကစျပီး ေသတဲ့အခ်ိန္ထိ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စကၠန္႔နဲ႔ အမွ်ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ေရွာင္လို႔မရပါဘူး၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲမႈကို သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ရင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ သတၱိေတြ ေမြးႏိုင္ဖို႔သာ အေရးၾကီး

... More

Standard Post with Image

ISO Management - ISO လုပ္ငန္းခြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား

If you can't "Manage" the "Things" . . . the "Things" will "Manage" you! ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈမလုပ္ႏိုင္လွ်င္ . . . ထုိအရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ ခံရေပလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အႏုိင္ယူစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ( 5-S လုပ္ငန္းခ... More

Standard Post with Image

မန္ေနဂ်ာညံ့ဖ်င္းမႈ ၉-ခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအလုပ္ထြက္

"မန္ေနဂ်ာညံ့ဖ်င္းမႈ ၉-ခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအလုပ္ထြက္"

ယေန႔ဝန္ထမ္းေလာကရဲ႕ ၿငီးျငဴသံက ေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝန္ထမ္းရွားပါး ျခင္းပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကိုယ့္သတ္မွတ္ ခ်က္စံရဲ႕ တစ္ဝက္ပါပါေစ ခန္႔မယ္။ လုပ္ ရင္းနဲ႔ သင္ေပးမယ္ဆိုတ... More

ESME Logo