Standard Post with Image

A Good Manager - မန္ေနဂ်ာေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔

ေခတ္သစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ A Good Manager အရည္အခ်င္းမ်ားအား ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး၊ လုပ္ငန္းတခုလုံး၏ Top Management (ထိပ္ပုိင္းအဆင့္) ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ Supervisory Management (ၾကီးၾကပ္မႈအဆင့္) စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ (Mid Managemen... More

Standard Post with Image

မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားအား ကုမၸဏီပုံစံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ ယခင္ နဲ႔ ယခု မတူညီတဲ့ ေစ်းကြက္သေဘာကေတာ့ (၀ယ္လုိအား) နဲ႔ (ေရာင္းလုိအား) အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကဆုိရင္ Buyer Power (၀ယ္လုိအား က မ်ားမယ္) သုိ႔ေသာ္လည္း Seller Power (ေရာင္းလုိအား နည္းတာေၾကာင့္) လုပ္ငန္းေတြဟာ လုပ္သေလာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ (%) ပုိမ်ားပါတယ္။... More

Standard Post with Image

Teamwork - အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ သေဘာတရားဟာ မတူညီတဲ့ အရာမ်ားစြာကုိ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ပ်ံသန္းေနတဲ့ (ေဆာင္းခုိဌက္ေတြဟာ အုပ္စုလုိက္ ပ်ံသန္းၾကသလို) (ေရဆန္ျပန္တက္ေနတဲ့ ငါးေတြဟာ အုပ္စုလုိက္ေရွ႕ဆက္ၾကသလုိပဲ) လူတုိင္းအသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ပုိမု... More

Standard Post with Image

7I မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း

 

ေအာင္ျမင္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုရင္ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းကုိ ဦးေဆာင္သူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ နည္းလမ္းနဲ႔ လည္း တိုက္ရုိက္ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ အျခားသူေတြနဲ႔ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔အေပၚမွာ လႊမ္းမုိးေျပာဆုိႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိမွသာ Tea... More

Standard Post with Image

Change & Development - ေၿပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ျခင္း

ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာတဲ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ မတူညီစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ဦးတည္ေနၾကသည္မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆီသုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူတုိင္းနီးပါး လက္ခံထားတာကေတာ့ "Change ေျပာင္းလဲျခင္း" ရဲ႕ေနာက္မွာ "Change အခြင့္အေရး" ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ Change ေျပာင္းလဲမႈယူတဲ့အခါမွာ Bigger Chal... More

Standard Post with Image

Strategic Management - မဟာဗ်ဴဟာက်က် စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား

မတူညီတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေကာင္းမြန္သာလြန္တဲ့ Management (စီမံခန္႔ခြဲမႈ) ေၾကာင့္လုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ တူညီတဲ့ ေစ်းကြက္၊ တူညီတဲ့ ေခတ္ျပိဳင္မွာ မတူညီစြာေအာင္ျမင္ေစမႈဟာ၊ Management ေၾကာင့္ပါပဲ။ Management မွာ ဘာအခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားသလဲေမးရင္- အဓိက အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့ ဒီအခ်က္ေတြနဲ... More

Standard Post with Image

Singapore Management - စကၤာပူႏုိင္ငံရဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား

တကယ္ကုိစိတ္၀င္စားစရာပါပဲ ယခင္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတုခုိးၿပီး ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအေန အထားမွာေတာ့ ျပန္လည္ အတုခုိးသင့္တဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါၿပီ။ ေနာက္က်ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီး/ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံၾကီးေတြရဲ႕ တုိးတက္မႈေတြကုိ ရယူေစႏုိင္တာမုိ႔ အာရွက်ား (၄)... More

Standard Post with Image

Leadership Powers - ေခါင္းေဆာင္မႈ အာဏာမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းဆုိတဲ့ လူအမ်ားကုိ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေစမႈ၊ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစမႈ၊ ရုိေသေလးစားေစမႈစတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြဟာ (Leadership Power) ေခါင္းေဆာင္မႈအာဏာမ်ား အားသာခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Supportive Leadership (အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပ... More

Standard Post with Image

Leaders from Leaders (ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားသုိ႔)

Leaders from Leaders (ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားသုိ႔)

ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသုိ႔ ကမၻာမွာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သူတုိ႔၏   ေအာင္ျမင္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈအသိပညာတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားအား Entrepren... More

Standard Post with Image

Leadership Development - ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ Personal Characteristics ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေယဘုယ် သတ္မွတ္ လာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

  • Personality (ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး) • Knowledge (ပညာ) • Skills and Abilities (ကြ်မ္းက်င္မႈ/ စြမ္းရည္) • Experiences (အေတြ႔အႀကံဳ) • Learning (ေလ့လာသင္ယူမႈ) • Pr... More
Standard Post with Image

Leadership Ability - ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား

လုပ္ငန္းတခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိတာ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕အရည္အခ်င္းဟာ အဓိကပါပဲ။ (Alibaba ကုိ ထူေထာင္သူ Jack Ma) ၊ (Apple ကုိ ေထာင္သူ Steve Job) ၊ (Microsoft ကုိ ထူေထာင္သူ Bill Gates) ႏွင့္ (Facebook ကုိ ထူေထာင္သူ Mark Zuckerberg) တုိ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းအားသာခ်က္ေၾကာင့္သာ ထုိလုပ္ငန... More

Standard Post with Image

ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းမ်ား။

  • ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ေစတနာအျပည့္နဲ့ လုပ္ရင္ ကိုယ့္ေရာက္ခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္မွာပါဆိုတဲ့ ဦးေသာင္းစုျငိမ္း (7days News Jornal)
  •  
  • Make Things Happen (မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ)
  • ဆိုတဲ့ ... ဦးထြန္းထြန္းနိုင္ (1876 Hotline and C... More
Standard Post with Image

JD for Supervisor - ၾကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခြဲသူ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၀တၱရားမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ေနျခင္းမွာ Supervisory Management ၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ေျခ ရဲ႕ အေရးၾကီးသည့္ ၾကားခံစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကုိ ေပါင္းကူးေပးမႈ၏ မဟာဗ်ဴဟာေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရုပတ္ေခြ စက္၀ုိင္းပုံစံ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ သေဘာတရားအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းၾကီးထြားလာျခင္းသည္ လုပ္ငန္း၏ဖြံ႔ျ... More

Standard Post with Image

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား

၁။     ။ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လိုအင္ဆႏၵျပင္းျပျခင္း (Strong Desire to Succeed)

     ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ခက္ခဲေသာအလုပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြတ္ ျပင္းျပေသာ လိုအင္ဆႏၵလိုအပ္သည္ကို သိရွိနားလည္သည္။ စြမ္းအားႏွင့္ သည္းခံမႈလိုအပ္သည္။ ျပသနာမ်ားႏွင့္... More

Standard Post with Image

ISO Management - ISO လုပ္ငန္းခြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား

If you can't "Manage" the "Things" . . . the "Things" will "Manage" you! ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈမလုပ္ႏိုင္လွ်င္ . . . ထုိအရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ ခံရေပလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အႏုိင္ယူစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ( 5-S လုပ္ငန္းခ... More

ESME Logo