SOP လုပ္ငန္းခြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား

SOP လုပ္ငန္းခြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား
Share this Post:

SOP (Standard Operation Procedure) ဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေစမႈ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြ မတူႏုိင္ဘူးဆုိေပမဲ့ အေျခခံျဖစ္တဲ့ 5 – M Management မွာ (Man - လူ၊ Money - ေငြေၾကး၊ Material - အရာ၀တၱဳ၊ Market - ေစ်းကြက္ ႏွင့္ Method နည္းစနစ္) စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္ေနမႈဟာ တူညီေနတာမုိ႔ လုပ္ငန္းေတြအားလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ (SOP) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတခ်ိဳ႕ကုိ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ Planning (စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း) ႏွစ္၊ ကာလအလုိက္ လုပ္ငန္းရာထားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားဖုိ႔လုိပါမယ္။ Target ထားရွိေတာ့ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရလုိ႔ လုပ္ငန္းပုိမုိတုိးတက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Structure (ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပုံစံ) လုပ္ငန္းအေျခအေနအလုိက္ အရည္အေသြးျမင့္တင္မႈ-ထည့္ေပါင္းမႈေတြ၊ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိတာ လုပ္ငန္းရဲ႕မဟာအင္အားျဖစ္ေစလုိ႔ပါပဲ။

Communication (ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ) လုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပသုိ႔ တိက်ျမန္ဆန္မွန္ကန္သည့္ ျပန္ၾကားေပးမႈမ်ား ထားရွိႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးရဲ႕လည္ပတ္မႈျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

Customer Focus (ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔ အေျချပဳေဆာင္ရြက္မႈ) ရဦးတည္ရမည့္ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္လာတဲ့ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈထားႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာရင္ ဒီအခ်က္က အေရးၾကီးလာပါတယ္။  

HR Development (၀န္ထမ္းေရးရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ) လုပ္ေဆာင္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ျပီးစီးမႈအလုိက္ တုိးျမင့္ခံစားမႈေတြ ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအားလုံးရဲ႕တုိးတက္ျခင္းဟာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္းပါပဲ။  

Sectoral Expertise (ဌာနအလုိက္ ေမွ်ာ္လင့္မႈ) လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္သုိ႔ ဌာနတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ခြဲေ၀သတ္မွတ္မႈမ်ား ထားရွိႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ႕တုိးတက္မႈႏႈန္းက ဌာနေတြၿပီးစီးေအာင္ျမင္တဲ့ (%) ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။  

Innovation (ဆန္းသစ္တီထြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ) ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့ ေခတ္စနစ္အလုိက္ အလိုက္သင့္ဆန္းသစ္တီထြင္ ရပ္တည္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ Innovation မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတာ ေတြ႔ႏုိင္မွာပါ။  

မႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ တုိင္းေဒသၾကီး (၃-ခု) မွာ သင္တန္းေတြလုပ္ရင္း Telenor ရဲ႕ - ကုိယ္စားလွယ္ မိတ္ေဆြ (၃) ဦးတုိ႔မွာ Co-Training ေတြ ကူညီေပးရင္းနဲ႔ သတိထားမိတဲ့အခ်က္က လုပ္ငန္းေတြအားလုံးမွာ (SOP) စနစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ ထားတဲ့အခ်က္ကုိသြားေတြ႔ရပါတယ္။ လက္ရွိတုိင္းေဒသေတြမွာ ထုိလုပ္ငန္းေတြဟာ သိသာေအာင္ျမင္ေနတာေတြ႔ရတယ္၊ ဒါဟာ (SOP) စနစ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေစတဲ့လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ဦးတည္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔သာဓကဆုိႏုိင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းေတြကုိ အၾကံဳခ်င္တာက (SOP) ေတြ ထားေစခ်င္ပါတယ္၊ ခဏေတာ့အလုပ္ရႈပ္တယ္ဆုိေပမဲ့ ေရရွည္မွာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ယွဥ္လာလွ်င္ အခ်ိန္ကုိရင္းႏွီးထားသင့္တယ္လုိ႔ျမင္မိမွာပါ။ ေနာက္တခုက AEC ေခတ္ျပိဳင္ေစ်းကြက္ မွာလည္း အားသာခ်က္မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo