2017 ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးႏွစ္ျဖစ္လာပါၿပီ ??? How to Entrepreneurship ဘယ္လုိစြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလဲ…

2017 ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးႏွစ္ျဖစ္လာပါၿပီ ??? How to Entrepreneurship ဘယ္လုိစြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလဲ…
Share this Post:

2017 ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးႏွစ္ျဖစ္လာပါၿပီ ???

How to Entrepreneurship ဘယ္လုိစြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလဲ…

 

ကမၻာေက်ာ္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့…

Entrepreneur is living a few year of your life like most people won’t.

စြန္႔ဦးတီထြင္သူဆုိတာ ႏွစ္ကာလခဏအတြင္းမွာေတာ့ လူအမ်ားမလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာေတြနဲ႔ စြန္႔စားေနထုိင္ရေပမဲ့…

So you can spend the rest of your life like most people can’t.

က်န္ရွိတဲ့ ေနာင္ႏွစ္မ်ားစြာမွာေတာ့ လူအမ်ားမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္ၾကမဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားသုိ႔ ယခုစာသားျဖင့္ ဂုဏ္ယူအားေပးလွ်က္ပါ…

 

What is Entrepreneurship (စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆိုရာမွာ…)

စြန္႔ဦးတီထြင္သူနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး Entrepreneus + Function (E + F) စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

 

စြန္႔ဦးတီထြင္သူဆုိတာ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ စီးပြားေရးသုိ႔ ဦးေဆာင္ႏုိင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

Opportunistic Entrepreneur - အခြင့္အေရးျမင္တက္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ…

  • ေစ်းကြက္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဖန္တီးၿပီး အခြင့္အေရးေတြကုိ ရွာေဖြတက္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ Alibaba ထူေထာင္ၿပီး ကမၻာ့ကုိထုိးေဖာက္ခဲ့သူ Jack Ma သကဲ့သုိ႔ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

Incubate Entrepreneur - တီထြင္ဖန္တီးတက္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ…

  • ေခတ္ကုိ လိုအပ္ခ်က္ကုိ တီထြင္ဖန္တီးၿပီး စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ iPhone ကုိ စတင္တည္ထြင္သူ Steve Jobs သကဲ့သုိ႔ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

Acqustitive Entreprener - ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ…

  • စီးပြားေရးကုိ ကုိယ္တုိင္စြန္႔ဦးတီထြင္မလုပ္ပဲ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ စီးပြားရွာေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္သူေဌးၾကီး Li Ka-Shing သကဲ့သုိ႔ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြေရာ လက္ရွိေပၚေပါက္လာတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြမွာ… … Opportunistic Entrepreneur -  အခြင့္အေရးျမင္တက္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ… Incubate Entrepreneur - တီထြင္ဖန္တီးတက္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ… Acqustitive Entreprener - ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ… ပုံစံတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ Innovation တီထြင္ျခင္း + Risk Taking စြန္႔စားျခင္း + Leading ဦးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၾကိဳးစားႏုိင္ဖုိ႔ အားေပးပါရေစ။

 

စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ Seeking Opportunity – Innovation Market အခြင့္အေရးရွာေဖြၿပီး၊ ေစ်းကြက္ကုိ ဖန္တီးၾကည့္ပါ။ ဘယ္လုိၾကိဳးစားရမလဲဆုိရင္…

Study Hard – Learn Investment & Millionaire>

ျပင္းျပတဲ့စိတ္နဲ႔ ေလ့လာပါ။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ မီလ်ံနာေတြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကုိ ေလ့လာပါ။

Save Money – Save for Future Investment> ေငြေၾကးၾကိဳတင္စုေဆာင္းပါ။ အနာဂတ္ အခြင့္အေရးေတြကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏုိင္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံစုေဆာင္းပါ။ 

5 Years Plan – Goal setting for future plan > ၅ ႏွစ္စာ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားပါ။ ကုိယ္သြားလုိတဲ့ ပန္းတုိင္အတြက္ အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။

Investment Decision – Risk – Benefit, Scablity ROI > ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ပါ။ စြန္႔စားမႈႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး တြက္ခ်က္ၿပီး၊ အျမန္ဆုံးေသာ ၀င္ေငြျပန္ရမႈႏႈန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ပါ။

Expansion Business - Leverage Business System > စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္ပါ။ တျခားေသာ အခ်ိန္၊ ေစ်းကြက္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတဦးျဖစ္လာဖုိ႔ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။  

 

စြန္႔ဦးတီထြင္သူဆုိတာ Think and act differently အမ်ားနဲ႔မတူညီတဲ့ ရႈေဒါင့္အသီးသီးမွ ေတြးေခၚႏုိင္သူ၊ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈကုိ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ အဓိကအခ်က္ (၂-ခ်က္) ရွိပါတယ္။

Business Partner, Mentor, Teacher - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အၾကံညာဏ္ေပးႏုိင္သူမ်ား၊ ဆရာမ်ားထံမွ ေလ့လာျခင္း၊ အေတြ႔အၾကဳံယူျခင္းအားျဖင့္၄င္း…

Impressing to Success Business Leader - ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ အားက်ျခင္း၊ စံနမူနာယူျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္လည္း စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ အေတြးအေခၚမ်ားစြာရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ေဟာေျပာသူျဖစ္တဲ့ Tony Robin ကေျပာဖူးပါတယ္ Find Success Business Leaders, သူျဖစ္ခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေနသူကုိရွာေဖြပါ၊ Follow the way what they are doing, သူတုိ႔ၾကိဳးစားတဲ့အတုိင္း နမူနာယူ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ၊ So, you will also be success …! ဒါဆို ကုိယ္လည္းတေန႔မွာသူတုိ႔လုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

 

အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္အလားအလာ၊ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာခ်ိတ္ဆက္လာမႈ Tourism လုပ္ငန္းေတြ၊ FDI, AEC ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈတုိးတက္လာမႈ Commercial ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေခတ္ျပိဳင္တုိးတက္လာမႈလုိအပ္ခ်က္ Education ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တုိးတက္လာမႈ Service ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူျဖစ္ဖုိ႔ Profession ကုိယ္လုပ္မဲ့ စီးပြားေရးကုိ ကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔၊ Partner လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေကာင္းရွိဖုိ႔၊ Prospect အနာဂတ္ညာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိစြာျဖင့္ အနာဂတ္မွာ စြန္႔ဦးတီထြင္ဖန္တီးၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာေစဖုိ႔ အားေပးေရးသားလွ်က္ပါ…

 

ကၽြန္ေတာ္၏ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ ေဟာေျပာမႈမ်ားအား ဗီဒီယုိဖုိင္ျဖင့္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

Business Plan စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေရးဆဲြနည္း…

Entrepreneurship စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးစတင္ျခင္း…

စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိလြယ္ကူေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖာ္ျပထားေသာ စီးပြားေရး Data (၃၀-ေက်ာ္) အား တေနရာတည္းတြင္ ေလ့လာႏုိင္ေစဖုိ႔ (MESI , Entrepreneur SME Institute - EntrepreneurSME.com) မွာ အခ်ိန္တုိတုိအက်ိဳးရွိရွိ လာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

(၁) ကုမၸဏီထူေထာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ Company Register ေဖာင္ပုံစံမ်ား။
(၂) SME လုပ္ငန္းေခ်းေငြရယူရန္ SME မွတ္ပုံတင္ေဖာင္မ်ား၊ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
(၇) စည္ပင္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ TM ေဆာင္ရြက္ပုံ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
(၃) ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အက်ိဳးတူစာခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ Joint Venture, MOU စာရြက္စာတမ္းေဖာင္ပုံစံမ်ား။
(၄) Stock Share စေတာ့ရွယ္ယာ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္သုံး စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပုံစံမ်ား။
(၅) သြင္းကုန္၊ ပုိ႔ကုန္ Import – Export ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေဖာင္ပုံစံမ်ား။
(၆) ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသုံး HR Form မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ရုံးသုံးစာရြက္စာတမ္းမ်ား SOP ေဖာင္ပုံစံမ်ား။
(၈) ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ Project Valuation, Acquisition ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေဖာင္ပုံစံမ်ား။
(၉) Bank ဘဏ္ လုပ္ငန္းေခ်းေငြအသုံးျပဳရန္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ Form ေဖာင္ပုံစံမ်ား။
(၁၀) Business Plan စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊ Project Proposal လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တင္မႈေဖာင္ပုံစံမ်ား။
စတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ေဖာင္ပုံစံေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္အား စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ Start-up လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ၊ အၾကံညာဏ္ေပးႏုိင္ေစဖုိ႔ ပံ့ပုိးကူညီေပးလွ်က္ပါ။

ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္မႈတုိးတက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ပါေစ…

Never Give-up, Passion & Effort make for “Impossible” to “Possible” စာသားနဲ႔ အားေပးရင္း…

ဘယ္ေတာ့မွ အရႈံးမေပးပဲ၊ ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵ၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ မျဖစ္ႏုိင္မႈကုိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

စာေရးသူ - ဇင္ျဖိဳးပုိင္ (Founder, MESI Business Institute, EntrepreneurSME.com)

 

 ESME Logo