ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား
Share this Post:

၁။     ။ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လိုအင္ဆႏၵျပင္းျပျခင္း (Strong Desire to Succeed)

     ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ခက္ခဲေသာအလုပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြတ္ ျပင္းျပေသာ လိုအင္ဆႏၵလိုအပ္သည္ကို သိရွိနားလည္သည္။ စြမ္းအားႏွင့္ သည္းခံမႈလိုအပ္သည္။ ျပသနာမ်ားႏွင့္ ျပသနာဆန္းစစ္ၾကံစည္မႈမ်ားကို အတြင္းက်က် စဥ္းစားရမည္။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မွန္မွန္ျပဳလုပ္ျပီး အစားအစာကိုလည္း အခ်ိန္အဆညီညီ စားသံုးျပီး အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္အိပ္ပါ။ ဦးေဆာင္မႈအတြက္ သင္၏စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ထားျပီး ေခါင္းေဆာင္မႈအလုပ္ကို ျမတ္ႏိုးရမည္။ သင္သည္ သင္၏လူထုႏွင့္ သင္အလုပ္အေကၽြးျပဳေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရမည္။

 

၂။     ။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္မိမိကိုယ္ကို တိုးတက္ရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း (Eager for Training and Self-Development)

     ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တိုးတက္ေစျခင္း မွာတန္ဖိုးရွိလွေၾကာင္းသိရွိသည္။ အကယ္၍ သင္ေျပာခဲ့ေသာအရာမ်ားကို သင့္စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ သင့္အလုပ္မ်ားကိုျပီးဆီးေအာင္ေဆာင္ရြတ္ႏိုင္လ ွ်င္ သင့္အယူအဆမ်ားကို ဝန္ထမ္းမွေလးစားလိုက္နာမည္ကို သင္သိသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္ကို တိုးတက္ေစမႈႏွင့္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း (သင္တန္းမ်ား) တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွာေဖြေနသည္။

 

၃။     ။ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းျခင္း (Good Judgment)

     ေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးသည္ ေကာင္းေသာစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသံုးသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအားလံုးကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္သည္။ ေကာင္းေသာစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုးထြင္းဥာဏ္ႏွင့္ အေျခခံဥာဏ္ထက္ျမက္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုးထြင္းဥာဏ္သည္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား အေရးၾကီးေသာကိစၥႏွွင့္ အေရးမၾကီးေသာကိစၥတို႔ကို ခြဲျခားေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိေစမည္။ အနာဂတ္ကိုၾကည့္၍ စီမံျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

 

၄။     ။ ထပ္မ ွ်ခံစားျခင္း (Empathy)

     ေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ထပ္တူထပ္မ ွ်ခံစားတတ္မႈ ရွိသည္။ ထပ္မ ွ်ခံစားမႈသည္ အျခားသူမွ မည္သိုခံစားရသည္ကို သိရွိနားလည္ေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထပ္မ ွ်ခံစားတက္မႈရွိေသာသူတြင္ လူႈစြမ္းအင္ရွိသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ လူမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထပ္မ ွ်ခံစားတက္သူသည္ သူ႔အတြက္အလုပ္လုပ္ေပးေသာသူမ်ား၏ ခံစားမႈမ်ားကိုစဥ္းစားေပးသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ေနရာတြင္ ေနၾကည့္ပါ။ သင့္ျပဳမႈဆက္ဆံလိုသည့္ အတိုင္း သူတို႔အားျပဳမႈဆက္ဆံပါ။

 

၅။     ။ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း (Self-confidence)

     ေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိသည္။ မေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္သင္၏ ကၽြမ္းက်င္အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္အတြတ္ ခ်မွတ္ရမည့္ ပန္းတိုင္မ်ား တစ္ေန႔တာေဆာင္ရြတ္ရမည့္အလုပ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ခ်ပါ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လိုလ ွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုအလြန္အကၽြံမဟုတ္ဘဲ တိုေတာင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပစ္မွတ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရမည္။ အကယ္၍မႈလအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္မႈမရပါက ၄င္းအတြက္ အကူအညီေပးမည့္ အရံအစီအစဥ္တစ္ခုကို အဆင္သင့္လုပ္ထားရမည္။

 

၆။     ။ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းပကား (Creativity and Drive)

     ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ အစီအစဥ္သစ္မ်ား အေရးယူေဆာင္ရြတ္ရာတြင္ ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းအားမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ သင့္အလုပ္ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ထားပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို သင့္အားေျပာျပႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ၍ ၄င္းတို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို သင္အသံုးျပဳေသာအခါ သူတို႔အား သင့္ေတာင္သလို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါ။

 

၇။     ။ အင္အား၊ စိတ္တက္ၾကြျခင္းႏွင့္ အေကာင္းျမင္ျခင္း (Energy, Enthusiasm and Optimism)

     ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ အင္အားမ်ားစြာႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္မႈရွိသည္။ စိတ္ထက္သန္၍ ေပ်ာ္ရြင္ေသာအခါ သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို လံႈ႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ 

 

၈။     ။ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း (Integrity)

     သင့္အားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစေသာ အရည္အခ်င္းမွာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိေျပာေသာစကား ေပးေသာကတိမ်ား ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းမရွိပါ။ သူတို႔ေျပာေသာအရာႏွင့္ လုပ္ေသာအလုပ္ကြာျခားခ်က္မရွိပါ။ သူတို႔သည္ နမႈနာစံျပအျဖစ္ဦးေဆာင္ႏိုင္သည္။

 

၉ ။     ။ ဟာသဥာဏ္ရႊင္ျခင္း (Sense of Humor)

     ဟာသဥာဏ္ရႊင္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္တြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာျခင္းတို႔အား မ်ားစြာအကူအညီေပးသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ ဟာသဥာဏ္ရႊင္မႈ တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းထားျခင္းတို႔ကို ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

 

၁၀။     ။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း (Self-Control)

     မိမိ၏ဘဝ၊ ခံစားမႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာသူသည္ အျခားသူတို႔အား ၄င္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အတြင္းတန္ခိုးအာဏာမ်ား တိုးတက္လာေစသည္။ ကိုယ့္ကိုကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား စိတ္ဖိစီးက်ပ္တည္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းေစႏိုင္သည္။

 

၁၁။     ။ ထိေရာက္ေသာဆက္ဆံေရး (Effective Communication)

     ထိေရာက္ေသာဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ လူမ်ားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးနားလည္လာၾကသည္။ ထိေရာက္ေသာဆက္ဆံေရးသည္ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္းအရည္အခ်င္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးလိုအပ္သည္။ သင္မေျပာမွီေသခ်ာစဥ္းစားပါ၊ ထိေရာက္ေသာဆက္ဆံေရးျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ကို လံႈေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္လာေစသည္။

 

၁၂။     ။ သူမ်ားအတြတ္ကိုယ္အနစ္အနာခံျခင္း (Self-Denial)

     တစ္ခါတစ္ရံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ အဖြဲ႔အစည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ေရွ႔တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းအခက္အခဲမ်ားကို လက္ခံ၍ မိမိမေက်နပ္မႈ၊ ျငီးတြားမႈမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳေပ။

 

၁၃။     ။ အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားျခင္း (High Character)

     ေအာင္ျမင္ေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ မိမိအေပၚႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏အေပၚ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ရမည္။ အခက္အခဲမ်ား ၊စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခါ သတၱိရွိစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ သူသည္ ရိုးသား၍ အားထားႏိုင္ေသာသူျဖစ္ျပီး သူ႔အမွားမ်ားအား ေ၀ဖန္ေသာအခါ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ မရွိေပ။

 

၁၄။     ။ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈရွိျခင္း (Job Competence)

     ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ ထိုသူသည္ မိမိၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြတ္ရေသာ အလုပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိလိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိရမည္။

 

၁၅။     ။ အေျမာ္အျမင္ ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာင္မႈအရည္အခ်င္း (Vision and the Ability to Innovate and Inspire)

     ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ အနာဂတ္ကိုေမ ွ်ာ္ၾကည့္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔တြင္လည္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးသည္ သေဘာထားၾကီး၍ အယူအဆသစ္မ်ားကိုလက္ခံႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေပးသည္။

 

  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
  • ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္
  • www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)
  • ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
  • Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
  • ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 ESME Logo