ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
Share this Post:

ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းဌာနေတြ ၊အသင္းၾကီးေတြမွာ မတူညီတဲ့ စြမ္းရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနပါတယ္၊ အဲဒီမွာပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔သားတစ္ဦးခ်င္းက သူတို႔တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမွာမတူညီတဲ့ အရည္အေသြးတစ္မ်ိဳးစီနဲ႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမတူညီတဲ့စြမ္းရည္ေတြကို အခ်ိဳးညီညီ ေပါင္းစပ္ႏိုင္တဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ဟာ တကယ့္ေအာင္ျမင္မႈ႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းဌာန၊ အသင္းရဲ႔ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားစုတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ အသင္းတစ္သင္းမွာပါဝင္သူေတြ ဟာလူအမ်ိဳးအစား (ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစား) ကိုးမ်ိဳးရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

(၁) လုပ္ငန္းျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္တက္သူ (Implementer)

သူတို႔ဟာ အသင္းတစ္သင္းရဲ႕ လက္ေတြ႕က်က် စည္းရံုးေရးသမား ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တက္သူ (Co-ordinator)

တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ဦးေဆာင္သူ ေတြမဟုတ္သည့္တိုင္ အသင္းတစ္သင္းမွာ အလိုေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ပါတယ္ (၃) ပံုေဖာ္သူ (Shaper) အသင္းတစ္သင္းမွာ အဓိကလႈပ္ရွားေဆာင္ရြတ္သူျဖစ္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ဦးေဆာင္သူ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသူျဖစ္ပါတယ္။

(၄) အမာခံအျဖစ္ ျမွဳပ္ႏွံထားသူ (Plant)

အသင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို ၾကံစည္ေတြးေတာ ေဖာ္ထုတ္တက္သူ၊ ပင္ကိုအားျဖင့္ အေတြးအေခၚေကာင္းသူျဖစ္ပါတယ္။

(၅) လိုအပ္တဲ့အကူအညီကို စံုစမ္းရွာေဖြတက္သူ (Resource Investigator)

အသင္းတစ္သင္းရဲ႕ဆက္ဆံေရး ၊ တာဝန္ခံျဖစ္ျပီး ျပင္ပမွာရွိတဲ့ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ အကူအညီေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ေကာင္းရွိသူျဖစ္ပါတယ္။

(၆) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြတ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူ (Monitor, Evaluator)

အသင္း၊အလုပ္ဌာနရဲ႕ တရားသူၾကီးလို လုပ္ေဆာင္တက္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြတ္မႈေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္မႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျပီး ဓမၼဓိဌာန္က်က် သံုးသပ္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ပူေပါင္းေဆာင္ရြတ္တက္သူ (Team Worker) အသင္းတစ္ခုလံုး ေျပေျပျပစ္ျပစ္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းေပးတက္သူျဖစ္ျပီး က်န္ဝန္ထမ္းေတြကသူကို အသင္းရဲ႕ ေကာ္ဘူး လို႔ေခၚပါတယ္။

(၈) အလုပ္ကိုလက္စသတ္သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျပီးသတ္တဲ့အထိ လုပ္ဆာင္တက္သူ (Completer, Finisher)

အသင္းရဲ႕လုပ္ငန္းစစ္ေဆးသူျဖစ္ျပီး သူ႕သေဘာနဲ႔သူ လုပ္ငန္းျပီးဆံုးရမည့္ရက္နဲ႔ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ကို လိုက္လံၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြတ္သူျဖစ္ပါတယ္။

(၉) အထူးကၽြမ္းက်င္သူ (Specialist)

အသင္းရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္တဲ့အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာေတြကိုေပးအပ္သူျဖစ္ပါတယ္။

အေအာင္ျမင္ဆံုးအသင္းတစ္သင္း၊ ဌာနတစ္ခုအေၾကာင္းကို ျပန္ျပီးစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဲဒီအသင္းမွာပါဝင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ အရည္အေသြး ဘယ္ေလာက္ထိအမ်ိဳးအစားစံုလင္ပါသလဲ။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစားကိုၾကည့္ျပီး မိမိကဘယ္လိုတာဝန္မ်ိဳး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလဲ၊ မိမိရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ဘယ္လိုတာဝန္အမ်ိဳးအစားေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

#Source - Management Secrets

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ ။

 

 ESME Logo