သင့္ Company ကိုမည္သို့မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သနည္း။

သင့္ Company ကိုမည္သို့မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သနည္း။
Share this Post:

 • ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
 •  
 • နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ အားထုတ္ျကိုးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။Companyမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုနွင့္ Companyမ်ား ညြန္ျကားမွု ဦးစီးငွာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • မည္သူေတြ မွတ္ပံုတင္သင့္သလဲ။
 • -နိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးတည္းပိုင္လုပ္ငန္းမွလြဲျပီး ၊ အနညး္ဆံုး ရွယ္ယာရွင္ ႏွစ္ဦးရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး
 • -နိုင္ငံသား
 •        -Companyတည္ေထာင္ျပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား
 •        -ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမွုပ္နွံမွုေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳမိန့္ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ား
 •        -အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ျပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
 •        -ဥပေဒေရးရာနွင့္ပတ္သတ္ျပီး ခိုင္မာေစရန္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား
 •        -ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အျခားCompanyမ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ား(သို့မဟုတ္) အစိုးရငွာနမ်ား နွင့္ လုပ္
 •               ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယံုျကည္မွဳ ျမွင့္တင္လိုသူမ်ား
 • မည္သူေတြက မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုအပ္ပါသလဲ။
 •  
 • ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသည္ DICA တြင္ မွတ္ပံုမတင္ဘဲ သတ္တမွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ာေရရွည္တိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ အတြက္မူ Companyမွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျပုလုပ္ရန္ အျကံဳျပဳ ေျပာျကားလိုပါသည္။
 • ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နိုင္ငံသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္  DICA တြင္ Companyမွတ္ပံုမတင္ဘဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္-
 •  
 •    -တစ္ဦးတည္းပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံသားပုဂလိကလုပ္ငန္း)
 •    -ျမန္မာနိုင္ငံသားအစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား
 •    -စားေသာက္ဆိုင္၊အေသးစားအေရာင္းဆိုင္၊အေသးစားကုန္တိုက္၊အေသးစားကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းမ်ား၊အေသးစား)န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊
 •        ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား
 •  
 • Companyအား ဘယ္လိုမွတ္ပံုတင္မလဲ။
 • Companyတစ္ခုသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Companyလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္မွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အမ်ိဴးအစားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္နိုင္ပါသည္-
 •    
 •      -အမ်ားႏ်ွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာCompany(ပုဂလိကပိုင္ Company)
 •      -အမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာCompany
 •      -နိုင္ငံျခား Company
 •      -နိုင္ငံျခား Company ရံုးခြဲ(သို့မဟုတ္)ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
 •      -ဖက္စပ္ Company
 •      -အသင္းအဖြဲ့
 • အေသးစိတ္အခ်က္အလတ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာCompanyမ်ား အက္ ဥပေဒ ၁၉၁၄ ႏွင့္ အထူးCompanyမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၅၀
 • Companyမွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား
 • Companyမွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္တြင္ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။
 • http://www.dica.gov.mm/mm/my/243318
 • ျမန္မာCompany
 •  Companyအမည္ စစ္ေဆးခြင့္ပံုစံ
 •  
 • အမ်ားႏ်ွင့္သက္ဆိုင္ေသာCompany
 •  
 • ဖြဲ့စည္းမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နမူနာပံုစံ
 •  
 • ႏိုင္ငံျခားCompany
 •  
 • Company နာမည္ စစ္ေဆးခြင့္ပံုစံ
 •  
 • ႏိုင္ငံျခားCompany/ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
 •  
 • ဖြဲ ့စည္းမွတ္ပံုတင္နိုင္ရန္အတြက္ပံုစံ
 •  
 • စီးပြားေရးအသင္အဖြဲမ်ား
 •  
 • အသင္းဖြဲ ့စည္းမွတ္ပံုတင္ရန္ပံုစံ
 •  
 • ဖက္စပ္Company
 • ဖက္စပ္Companyဖြဲ ့စညး္မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ 
 • Source from ww.dica.gov.mm

ယခု Website တြင္ အားလုံးအတြက္ အသုံး၀င္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားအား (အခမဲ့) စုစည္းေပးထားပါတယ္။

 • (1) ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးအစား (၂၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္
 • (2) လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကဒ္မ်ား၊
 • (3) ပညာရွင္မ်ား၏ နာမည္ၾကီးေသာ ေဟာေျပာမႈ ဗီဒီယုိမ်ား၊
 • (4) Job Opportunity အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊
 • (5) ပညာရွင္မ်ား၏ Presentation (အခမဲ့) Download မ်ား
 • (6) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အေမးအေျဖ Q&A မ်ား
 • (7) ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တေနရာတည္းတြင္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၀ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
 • အားလုံးအတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား Like & Share >>> ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ျပန္လည္ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ Thanks you! ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ :)

စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (အခမဲ့) ၀ဘ္ဆုိဒ္

www.EntrepreneurSME.com (eSMEmm.com)

................................................................

ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)ESME Logo