ဘဏ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ ေငြေခ်းယူနည္းမ်ား။

ဘဏ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ ေငြေခ်းယူနည္းမ်ား။
Share this Post:

ဘဏ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစာမ်ားတြင္

  1. စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ (Overdrafts)
  2. သာမာန္ေခ်းေငြ (Loans)
  3. အငွား၀ယ္စနစ္ေခ်းေငြ (Hire Purchase)
  4.  ရႊႏွင္႔ေရႊထည္ပစၥည္း အာမခံေခ်းေငြ (Gold Financing)
  5. လြယ္ကူေခ်းေငြ(Easi Credit)
  6. ခ်ဳိသာေခ်းေငြ (Economy Financing)
  7. ကုန္စည္အာမခံေခ်းေငြ(Pledge)
  8. ကုန္သြယ္မႈ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့(Trade Facility)

စသည္တို့ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ (Overdrafts)

ဘဏ္တြင္စာရင္းဖြင့္ထားေသာ ေဖာက္သည္ျဖစ္ရပါမည္။

ဘဏ္ကခြင့္ျပဳထားသည့္ ေခ်းေငြပမာဏကို ေဖာက္သည္၏ စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြစာရင္း႐ွိ ေငြပမာဏထက္ စာရင္းပိုထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳသည့္ေငြပမာဏအေပၚ လိုအပ္သေလာက္သာ ထုတ္ယူ ခြင့္႐ွိၿပီး အသံုးမလိုလွ်င္/ ပိုလွ်ံေနလွ်င္ ေခ်းေငြစာရင္းသို႕ ျပန္လည္ေပးသြင္းထားႏိုင္ပါသည္။ အတိုးသက္သာေစႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္ ေငြအေပၚ ရက္အလိုက္ အတိုးတြက္ခ်က္ပါသည္။

ျပကၡဒိန္ပါ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ (၃) လပါတ္ ကုန္ဆံုးသည့္ ေန႕တြင္သာ အတိုးတြက္ခ်က္ပါသည္။

ေခ်းေငြသက္တမ္း မွာ စတင္သည့္ေန႕မွ တစ္ႏွစ္ကာလျပည့္ သည့္ေန႕အထိ (ႏွစ္တို) ျဖစ္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳေငြပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္၍လည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ေန႕ ေက်ာ္လြန္၍ လည္းေကာင္း ေငြထုတ္ယူခြင့္မျပဳပါ။

ေခ်းေငြသက္တမ္း မကုန္မီ ေခ်းေငြသက္တမ္းတိုး ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ေခ်းေငြသက္တမ္းတိုးျခင္းမ႐ွိပါက ေခ်းေငြအရင္းႏွင့္အတိုး မ်ားကို အေျပအေၾကေပးဆပ္ရပါမည္။

သာမန္ေခ်းေငြ (Loans)

ဘဏ္တြင္စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဖာက္သည္ျဖစ္ရပါမည္။

ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရ႐ွိႏိုင္ေသာ စီမံကိန္း / စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္းခံလွ်င္ ေပးဆပ္ရမည့္ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ကာလျပည့္သည့္ေန႕တြင္ အရင္းေငြအျပည့္အ၀ကို အေျပအေၾကေပးဆပ္ရပါမည္။

ဘဏ္ကခြင့္ျပဳသည့္ေခ်းေငြပမဏကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ထုတ္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ မထုတ္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕တ၀က္သာ ထုတ္ယူသည္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳသည့္ေငြပမာဏအေပၚ လစဥ္ (သို႕မဟုတ္) (၃)လတစ္ႀကိမ္ သတ္မွတ္သည့္အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ပံုမွန္အတိုးတြက္ခ်က္ရယူပါမည္။

အငွား၀ယ္စနစ္ေခ်းေငြ (Hire Purchase)

အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း သတ္မွတ္ပံုစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

ေဖာက္သည္က ၀ယ္ယူလိုေသာကုန္ပစၥည္း( ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ကား၊ စက္ပစၥည္း၊ တိုက္ခန္း၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)၏ တန္ဖိုးအေပၚကနဦး ေပးသြင္းရမည့္ေငြပမာဏကို ေဖာက္သည္ကႀကိဳတင္ ေပးသြင္းေစၿပီး က်န္ေငြကိုဘဏ္က စိုက္ထုတ္ေပးေခ် ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္ကစိုက္ထုတ္ေငြအေပၚ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေဖာက္သည္က အရစ္က်ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးေပးသြင္းရမည့္ေငြ ႏွင့္ အတူ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ငွားရမ္းခကို သတ္မွတ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ခ်က္ပါသည္။ ငွားရမ္းခ ကို တစ္ေပါင္းတည္းေပးသြင္းလိုပါက ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး ပစၥည္းတန္ဖိုးအေပၚ ကနဦးေပးသြင္းေငြခုႏွိမ္ၿပီး က်န္ေငြကို အရစ္က် (ပံုမွန္) ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဖာက္သည္အား ဘဏ္မွယံုၾကည္ရေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (၂) ဦးက အာမခံပံုစံ ႏွင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးအာမခံရပါမည္။

လိုအပ္ပါက ၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးအတြက္လံုေလာက္ သည့္ အာမခံ/ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေပးအပ္ထားရပါမည္။

အရစ္က်ေပးသြင္းရမည့္ေငြကို သတ္မွတ္သည့္ေန႕တြင္ ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေနာက္က်ေၾကးေပးေဆာင္ရပါမည္။

ကနဦးေပးသြင္းရမည့္ေငြပမာဏ ႏွင့္ အရစ္က်ေပးဆပ္ရမည့္ ေငြပမာဏ ကို အငွား၀ယ္စနစ္ လုပ္ငန္းအလိုက္ အခ်ဳိးႏႈန္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဘဏ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည့္ ကုမၸဏီ/ အေရာင္းဆိုင္တို႕ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားရပါမည္။

အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဖာက္သည္အား အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသည့္ပစၥည္းကို ဘဏ္ပိုင္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ဘဏ္ကယံုၾကည္အပ္ႏွံ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိ ျပဳစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဏ္ကသတ္မွတ္ သည့္အတိုင္း ပစၥည္းတန္ဖိုးမေျပေၾကပါက ပိုင္ဆိုင္မႈကို လဲႊေျပာင္း ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူ ကတိစာခ်ဳပ္တို႕ကို ခ်ဳပ္ဆိုရပါမည္။

အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းကို ဘဏ္သို႕ ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ ပစၥည္း၏ကာလတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္း၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးက်ဳိးပဲ့ေနျခင္း ႏွင့္ ပစၥည္းအရည္အေသြး မူလအဆင့္ မမီေတာ့ေၾကာင္း စီစစ္သတ္မွတ္ခံရပါကဘဏ္သို႕ ေပးရန္က်န္ေငြကို ေဖာက္သည္က ေပးဆပ္ရပါမည္။ မေပးဆပ္ႏိုင္လွ်င္ အာမခံသူ (၂) ဦးက အညီအမွ် ေပးဆပ္ရန္ တာ၀န္႐ွိရပါမည္။

ေရႊႏွင္႔ေရႊထည္ပစၥည္း အာမခံေခ်းေငြ (Gold Financing)

စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္၏ ေဖာက္သည္ျဖစ္ရပါမည္။

ဘဏ္၏ ေဖာက္သည္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကို အာမခံထား႐ွိၿပီး လိုအပ္ေသာေငြေၾကး အရင္းအႏွီးအတြက္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ပါသည္။

ေရႊတုံး၊ ေရႊခဲ၊ ေရႊေခ်ာင္းမ်ား သာမက ေရႊႏွင့္ေရႊထည္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊျဖတ္စမ်ားကို ေရႊအရည္အေသြး စစ္ေဆး သည့္ေရႊရည္စမ္းစက္ျဖင့္ စစ္ေဆးပါသည္။

ဘဏ္ကကၽြမ္းက်င္ေသာ ေရႊရာျဖတ္ကို ခန္႕ထားပါသည္။

ေရႊ၏သိမ့္သည္းဆကို သာမက ေရႊအရည္အေသြး (၁၆ေအ) ပဲရည္ျပည့္၀ျခင္း ႐ွိမ႐ွိကို စစ္ေဆးေပးပါမည္။ ေရႊ၏အေလးခ်ိန္ကို ဂရမ္ျဖင့္သာမက ျမန္မာ့အခ်င္အတြယ္ျဖစ္သည့္ က်ပ္၊ ပဲ၊ ေရြး ျဖင့္တိက်မွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးတိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေန႕စဥ္ကာလေပါက္ေစ်းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါသည္။

ရာျဖတ္တန္ဖိုး၏ ၇၀% ႏွင့္ ၇၅% ထိ ေခ်းေငြခြင့္ျပဳပါသည္။

ျပည္ပေရႊ ႏွင့္ ေရႊျဖဴ ၊ စိန္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါ။

ေရႊ ႏွင့္ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုေဖာက္သည္၊ ဘဏ္ရာျဖတ္ ႏွင့္ ဘဏ္အရာ႐ွိတို႕ (၃) ဦးေ႐ွ႕တြင္ အ၀တ္အိတ္ျဖင့္ စနစ္တက်ထုပ္ပိုးၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ခ်ိတ္ပိတ္ထားပါသည္။

ခ်ိတ္ပိတ္ၿပီးအထုပ္ကို လံုၿခံဳပစၥည္းအပ္ႏွံ ထိန္းသိမ္းမႈ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းၿပီး ဘဏ္၏ ေငြတိုက္ အတြင္း႐ွိ သီးသန္႕ Safe Locker ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထား႐ွိ ပါသည္။

လြယ္ကူေခ်းေငြ

ဘဏ္တြင္ အပ္ေငြစာရင္း႐ွိေသာ ေဖာက္သည္ျဖစ္ရပါမည္။ (ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း/ အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြစာရင္း)

ေဖာက္သည္၏အပ္ေငြအေပၚ အတိုးရပိုင္ခြင့္မ်ား နစ္နာမႈ မ႐ွိေစဘဲ အပ္ေငြအာမခံျဖင့္ ေငြေခ်းယူ ႏိုင္သည့္ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္သို႕အပ္ႏွံထားေငြ ပမာဏ၏ ၈၀% ထိ ထုတ္ေခ်း ႏိုင္ပါသည္။

အပ္ေငြအတြက္ Saving Passbook, Saving Certificate, Bill or Board စသည့္အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပရပါမည္။

အပ္ေငြလက္က်န္ပမာဏကို အာမခံအပ္ေငြအျဖစ္သတ္မွတ္ ၿပီးပါက ၄င္းစာရင္းမွ ေငြထုတ္ယူ ခြင့္ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္စာရင္းမ်ားအား Link ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ထားပါမည္။

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အရင္း ႏွင့္ အတိုးေငြမ်ားကို အေျပအေၾကေပးဆပ္ရပါမည္။

သတ္မွတ္ေန႕ေက်ာ္လြန္ပါက ေနာက္က်ေၾကးေပးသြင္းရပါမည္။ ေနာက္က်ရက္ (၃) ရက္ျပည့္ပါက မူလအပ္ေငြ စာရင္းမွ တေပါင္းတည္းခုႏွိမ္ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခ် ိဳ သာေခ် းေငြ (Economy Financing)

စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဖာက္သည္ ျဖစ္ရပါမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္ သြက္လက္ေစေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ေခ် းေငြ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးပမာဏကို ေဖာက္သည္က ေပးအပ္သည့္ အာမခံပစၥည္းအေပၚ ရာျဖတ္တန္ဖိုးျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳသည့္ေခ်းေငြပမာဏကို လစဥ္ ေခ်းေငြ၏ (၁၀%) အရစ္က်ေပးဆပ္သည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ေပးဆပ္ရန္ က်န္ေငြအေပၚတြင္သာ အတိုးတြက္ခ်က္ပါသည္။

သာမန္ေခ်းေငြအေပၚ ေပးရသည့္အတိုးေငြ၏ (၁၀%) ခ်ဳိသာခြင့္ရ႐ွိပါသည္။

ကုန္စည္အာမခံေခ်းေငြ (Pledge)

ျပည္ပပို႕ကုန္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္ သီးႏွံမ်ားအား ဘဏ္သို႕လက္ေရာက္ အေပါင္အျဖစ္ ေပးအပ္၍ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ပါသည္။

ဆန္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႏွမ္းစသည့္သီးႏွံမ်ားျဖင့္ လက္ေရာက္ အေပါင္ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

သီးႏွံရာျဖတ္၏ ရာျဖတ္တန္ဖိုး၏ (၆၀%) ထိ ေခ်းေငြခြင့္ျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဘဏ္မွ လက္ေရာက္ရယူၿပီးမွသာ ေခ်းေငြခြင့္ျပဳပါမည္။

ဘဏ္၏သိုေလွာင္႐ံုတြင္ ထိန္းသိမ္းထား႐ွိျခင္းအတြက္ သိုေလွာင္ ထိန္းသိမ္းခကို ကုန္ပစၥည္းပိုင္႐ွင္က ေပးေခ်ရပါမည္။

ပစၥည္းပိုင္႐ွင္၏ သိုေလွာင္႐ံုတြင္သာ ထိန္းသိမ္းထား႐ွိပါက ဘဏ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိဘဲ ပစၥည္းထုတ္သြင္း ျခင္းမျပဳရ၊ သိုေလွာင္႐ံု ဖြင့္ပိတ္ျခင္းမျပဳရ၊ သိုေလွာင္႐ံု၏ေသာ့မ်ားကို ဘဏ္မွသိမ္းဆည္းထားပါမည္။ (သို႕မဟုတ္)ဘဏ္ပိုင္ေသာ့ျဖင့္ ေသာ့ခတ္ထားပါမည္။

ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးအေထာက္အပံ့

ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦး ပုိင္ဆုိင္မႈ (သုိ႔) ေရႊႏွင့္ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား (သုိ႔) ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းမ်ားအား အာမခံအျဖစ္ထားရွိ၍ ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ရယူႏုိင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံအား ၀န္ေဆာင္မႈ(၃) မ်ိဳး ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

(1) Import LC Loan 

     သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔တင္သြင္းလုိသည့္ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

(2) Export Packing Loan 

     ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔ တင္ပုိ႔လုိသည့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

(3)Trust Receipt Loan 

     ဘဏ္၏ဦးစားေပးေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ယုံၾကည္ အပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္အရ ေငြေပးေခ်ရမည့္ ေငြေပးအမိန္႔ လက္မွတ္ကုိ စာရင္းရွင္းေပးေခ်ရန္ ေငြေၾကးအေထာက္ အပ့ံေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဖာက္သည္မ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရယူျခင္းျဖင့္ သမ၀ါယမဘဏ္မွတဆင့္ ကုန္ေရာင္းသူ ဘဏ္မ်ားအား တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ / သြယ္၀ုိက္၍ ျဖစ္ေစ ေငြလႊဲစာတမ္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံသက္တမ္းကာလမွာ ေငြလႊဲစာတမ္းေပၚမူတည္ၿပီး သက္တမ္းတုိ(၃)လ၊ (၆)လ၊ (၉)လစသည္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးသက္တမ္း(၁)ႏွစ္အထိ ရယူႏုိင္ပါသည္။

အတုိးႏႈန္း၁၂%ႏွင့္ သက္မွတ္စရိတ္၁%ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ သက္တမ္းအလုိက္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Credit to CB Bank 

………………………………………………………………………

ယခု Website တြင္ အားလုံးအတြက္ အသုံး၀င္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားအား (အခမဲ့) စုစည္းေပးထားပါတယ္။

 

(1) ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးအစား (၂၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္

(2) လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကဒ္မ်ား၊

(3) ပညာရွင္မ်ား၏ နာမည္ၾကီးေသာ ေဟာေျပာမႈ ဗီဒီယုိမ်ား၊

(4) Job Opportunity အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

(5) ပညာရွင္မ်ား၏ Presentation (အခမဲ့) Download မ်ား

(6) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အေမးအေျဖ Q&A မ်ား

(7) ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တေနရာတည္းတြင္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၀ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

အားလုံးအတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား Like & Share >>> ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ျပန္လည္ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ Thanks you! ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ :)

 

စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (အခမဲ့) ၀ဘ္ဆုိဒ္

www.EntrepreneurSME.com (eSMEmm.com)

................................................................

ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)ESME Logo