ႏုိင္ငံတကာေခတ္ျပိဳင္အတြက္ English for Everyone လူတုိင္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာ။

ႏုိင္ငံတကာေခတ္ျပိဳင္အတြက္ English for Everyone လူတုိင္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာ။
Share this Post:

ႏုိင္ငံတကာေခတ္ျပိဳင္အတြက္ English for Everyone လူတုိင္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာ။ ----------------------------------------------------------------------------------------

 

တခ်ဳိ႕ကအဂၤလိပ္စာကုိအထင္ၾကီးမႈနဲ႔ ေျပာတက္ေအာင္ ေလ့လာက်တာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ေတာ့ အထင္ၾကီးမႈထက္ စာရင္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အလုပ္လုပ္လာရင္ လုိအပ္လုိ႔မျဖစ္မေနေလ့လာရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ ကုိယ္ေျပာခ်င္တာကုိေျပာတက္ေအာင္ရယ္၊ သူေျပာေနတာကုိနားလည္တက္ေအာင္ရယ္ ဒီအခ်က္ (၂-ခု) ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စာတက္ရင္ အမ်ားရဲ႕လွည့္ဖ်ားမႈကုိမခံရႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့စိတ္ေပါ့။ ဘ၀အတြက္ တခုခုကုိေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့အခါမွာ (want - လုိခ်င္တာရယ္) (need - လုိအပ္တာရယ္) ၂-မ်ိဳးထဲက တခုခုကုိေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္လုိ႔။ ယခုအဂၤလိပ္စာေျပာတက္၊ ေရးတက္၊ နားလည္တက္ဖုိ႔ဟာေခတ္တခုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္လာတာမုိ႔ လူတုိင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရမဲ့ အခ်က္ဆုိရင္မွားမွာမဟုတ္ေခ်။ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာတာနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ကဒြန္တြဲပါလာမွာအေသအခ်ာျဖစ္လုိ႔ ဒီအခြင့္အေရးေတြကုိရရွိႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာဟာလည္းလုိအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈေတြ၊ ေျပာဆုိမႈေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္နဲ႔ မျဖစ္မေနေတြ႔ လာတဲ့အခါ ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ အသုံးအႏႈန္းတခ်ိဳ႕က မိတ္ေဆြအားမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိေျပာႏုိင္ ဖုိ႔ကသင္တန္းေတြထက္ ကုိယ္တုိင္ေလ့က်င့္မႈ၊ ျဖစ္ခ်င္မႈကလည္းအေရးပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သက္ဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိမ်ားမ်ားေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔၊ စုစည္းတက္ဖုိ႔၊ ေလ့က်င့္ေနဖုိ႔ကပုိအေရးၾကီးတယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။

 

ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ စာစုေတြကအသုံးမ်ားေသာအေၾကာင္းအရာေတြကုိေျပာႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္လုိေျပာႏုိင္ဖုိ႔မွာအလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းက (V) ေတြကုိမ်ားမ်ားေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔အေရးၾကီးပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိေျပာႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ဆုိရင္ မိမိေျပာခ်င္တဲ့အရာကုိ Grammar တခ်ိဳ႕နဲ႔ ဒြန္တြဲၿပီးအဓိပၸါယ္ရွိစြာေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔ကအေရးၾကီးပါတယ္။ Grammarအထားအသုိမွားျခင္းျဖင့္လည္းမိမိေျပာလုိသည္ကုိမေရာက္ပဲပုံစံတမ်ိဳးျဖစ္သြားႏုိင္လုိ႔ အထူးပင္အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ English for Everyone ဆုိတဲ့ လူတုိင္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္…

 

May I + V1 ပါရေစ။ 2. S + Can, Could + V1 ႏုိင္သည္၊ တက္သည္။ 3. S + want to, would like to, wish to + V1 ခ်င္သည္၊ ဆႏၵရွိသည္။ 4. S + want (O) to, would like (O) to + V1 ေစခ်င္တယ္။ 5. S + should, ought to, had better + V1 သင့္သည္၊ လုပ္ရင္ပုိေကာင္းသည္။ 6. S + make (O) + Adjေအာင္လုပ္သည္။ 7.S + make (O) + V1 ေစသည္၊ ခုိင္းသည္၊ ေစခုိင္းသည္၊ ေအာင္လုပ္သည္။ 8. Let (O) + V1 ေစ၊ စုိ႔။ (ဆႏၵျပဳတဲ့အခါမ်ိဳးသုံးသည္) 9. S + dare to + V1 ရဲသည္၊ ၀့ံသည္၊ (ေျပာ၊ လုပ္) ရက္တယ္။ 10. S + need to + V1 လုိအပ္သည္။ 11. S + can't help, stand, Vingမလုပ္ပဲမေနႏုိင္။ 12. S + be going to + V1 လိမ့္မည္၊ ေတာ့မယ္။ 13. S + be able to + V1 ႏုိင္၊ တက္ႏုိင္၊ ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ 14. S + used to + V1 ေလ့ရွိခဲ့သည္။ 15. S + be used to + Ving/N က်င့္သားရ၊ အက်င့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 16. S + must + V1 ရမည္။ (သံဓိဌါန္ခ်) 17. S + has, have, had to + V1 ရသည္။ 18. S + look, sound, get, seem to + V1 ပုံရသည္၊ ဟန္ရွိသည္၊ ထင္ရသည္။ 19. Go, Come + V1 (လာပါ၊ သြားပါ) 20. It is time to + V1 (အခ်ိန္က်ၿပီ)

 

ဦးအဂၢ (ေတာင္ငူ) English Speaking for Everyone စာအုပ္မွ ကုိးကားစုစည္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားမွာေက်င္းမတက္ခင္က ဒီစာအုပ္နဲ႔ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းသုံးစာေတြကုိေလ့လာတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ေလ့လာလုိက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ိဳးေတြ ကပုိေတာ္မွာပါ - အားေပးေရးသားလွ်က္ပါပဲ။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EntrepreneurSME.com တြင္ ပညာရွင္မ်ားစြာမွ ေရးသားေပးထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္းပါး (၂၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔၏ လိပ္စာကဒ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာမႈ ဗီဒီယုိမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရး ဥပေဒမ်ား၊ Presentation မ်ား အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကုိ Update တင္ဆက္ေပးထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ESME Logo