CSR Business by Prof. Dr.Aung Tun Thet

CSR Business by Prof. Dr.Aung Tun Thet
Share this Post:

Responsibility for Sustainable Business ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ CSR Business အေၾကာင္းကုိ သမၼတစီးပြားေရးအၾကံေပး ဆရာၾကီးပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေ၀ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

AEC/ FDI ၀င္ေရာက္လာမႈမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္လာႏုိင္တာကုိပဲ မေတြးၾကည့္ဘဲ ျပန္သုံးသပ္ဖုိ႔လုိတာက အာစီယံ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးေတြ တုိးခဲ်႕လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ အခြင့္အေရးျဖစ္လာတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ FDI အေနအထားမွာလည္း (မ-၃လုံး) လုိ႔ဆုိႏုိင္တဲ့ (မ်ား)၊ (ျမန္)၊ (မွန္) ဖုိ႔ဆုိ အခ်က္ေတြနဲ႔အတူ (Social Impact), (Environmental Impact), (Government Impact) အခ်က္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးျပဳႏုိင္မႈေတြကုိ တုိင္းတာထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရရွည္စီးပြားေရးအတြက္ CSR  ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံရဲ႕ GDP တုိးတက္မႈရဲ႕ ၂၀၃၀ ႏွစ္အတြင္း တစ္ဦးခ်င္း၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ - ၅၀၀၀ မွန္းထားၿပီး ဘက္စုံစီးပြားေရးတုိးတက္မႈေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ SME ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ပါမွ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတုိးတက္ေစမွာမုိ႔ အားသာခ်က္ရၿပီးသား-ေစ်းကြက္ အခုိင္အမာရွိၿပီးသား SME လုပ္ငန္းမ်ားမွာ (နည္းပညာ)၊ (အရင္းအႏွီး)၊ (ေစ်းကြက္) ေတြနဲ႔ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းေတြကုိ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အားေပးပါတယ္။ ယခုရင္ဆုိင္လာရတဲ့ ဟုိတယ္-ေျမ-အိမ္-စတဲ့ ေစ်းကြက္တုိးျမင့္မႈမွာလည္း Eco သေဘာတရားျဖစ္တဲ့ Demand (၀ယ္လုိအား) တက္လာလွ်င္ Supply (ေရာင္းလုိအား) ကလည္း အလုိက္သင့္တက္လာမွာမုိ႔ အစုိးရအေနႏွင့္ ကန္႔သတ္လုိက္လွ်င္ ေသခ်ာေပါက္ (ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္) ေတြကေပၚလာမွာပဲျဖစ္လုိ႔ ေစ်းကြက္သေဘာတရားကုိ နားလည္ဖုိ႔ အၾကံျပဳခ်င္တယ္။

ဂႏၵီ၏စကားျဖစ္တဲ့ လူတုိင္းရဲ႕ Need (လုိအပ္ခ်က္) ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္တာ ေသခ်ာေပမဲ့ လူတုိင္းရဲ႕ Greed (ေလာဘ) ကုိေတာ့ ဒီကမၻာမွာရွိတဲ့ မည္သည့္ အရာေတြကျဖည့္ဆည္းႏုိင္လိမ့္မွာမဟုတ္ပဲ ေရရွည္စီးပြားေရးသုိ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ Doing Well (အျမတ္ရေအာင္) ႏွင့္ Doing Good (ေကာင္းေအာင္) ဆုိတဲ့ အခ်က္ (၂) ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး Profit (အျမတ္) ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပဲအၾကည့္ပဲ People (၀န္ထမ္း၊ ေဖာက္သည္၊ လုပ္ကုိင္ဖက္) ေတြႏွင့္ Planet (မိမိပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ အက်ိဳးျပဳေပးႏုိင္သည့္) Sustainable Business စီးပြားေရးပုံစံျဖင့္

(၁ - Economic Sustainable စီးပြားေရးေရရွည္မႈ)၊

(၂ - Peaceful Work-Environment စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္လုပ္ငန္းခြင္)၊

(၃ - Focus Stakeholder ေစ်းကြက္ဆက္ႏြယ္သူ မ်ားသုိ႔ေရွ႕ရႈျခင္း)၊

(၄ - Supply Chain Analysis ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းသုိ႔သုံးသပ္မႈ)၊

(၅ - Environmental Suitability ေရရွည္ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းရပ္တည္မႈ) စီးပြားေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ဒြန္တြဲၿပီး CSR Business   ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔တုိက္တြန္းအားေပးခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအား LDC ဆင္းရဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ထြက္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနၿပီး ႏုိင္ငံဆင္းရဲႏႈန္းတုိင္းတာမႈ ေပတံ (၄)ခု ျဖစ္သည့္

(၁ - ႏုိင္ငံအရြယ္အစားေသးျခင္း)၊

(၂ - လူဦးေရနည္းပါးျခင္း)၊

(၃ - သြားလာ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း)၊

(၄ - ပင္လယ္ႏွင့္ေ၀ျခင္း ကုန္းတြင္းပိတ္ျဖစ္ျခင္း) စတဲ့ အခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ခုႏွင့္မွ်မညီပဲ LDC Graduation-ship ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ UN Global Complex အဖြဲ႔၀င္မ်ား   ေပၚေပါက္လာေစေရး အတြက္လည္း CSR (လူမႈ႔စီးပြားေရးတာ၀န္ယူမႈ) လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာႏုိင္ရန္

(၁ - လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိျခင္း)၊

(၂ - ၀န္ထမ္းမ်ားနစ္နာေစမႈမရွိျခင္း)၊

(၃ - ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ ထိန္းသိမ္းျခင္း)၊

(၄ - အဂတိလုိက္စားမႈမရွိျခင္း) စတဲ့  UNGC ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၀-ခ်က္) ကုိ ေဆြးေႏြးထားၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ UN Global Complex အဖြဲ႔၀င္ (၁၀၀၀ ဦး၊ ေက်ာ္) ခန္႔မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအေနအထားမွာ အာရွတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး စာရင္းတြင္ေရာက္ေနၿပီး ထပ္မံ၀င္ေရာက္ေပးႏုိင္မည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ကုိလည္းဖိတ္ေခၚၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု အၾကံျပဳေဆြးေႏြးထားပါသည္။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo