စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ လူမႈတာ၀န္ (CSR )

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ လူမႈတာ၀န္ (CSR )
Share this Post:

 ပညာရွင္ၾကီး John Elkington ရဲ႕အဆိုအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာႏုိင္တဲ့ ရႈေထာင့္ (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီ (၃) မ်ိဳးကေတာ့ လူဆိုတဲ့ (People)၊ ကမၻာျဂိဳလ္ ဆိုတဲ့(Planet)နဲ႕ အျမတ္ေငြဆိုတဲ့ (Profit) ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ကာလတို (တပြဲစား) ေအာင္ျမင္မႈကို ေရွးရႈျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ P (၃) လံုးလို႕အလြယ္မွတ္လို႕ရတဲ့ People, Planet, Profit ေတြကို Triple Bottom Line (TBL or 3BL) လို႕ေခၚၾကပါေသးတယ္။  တကယ္ေတာ့ Bottom Line ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက

စာရင္းကိုင္ျခင္းပညာ Accounting ကလာျခင္းျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းတခုရဲ႕ ၀င္ေငြရွင္းတမ္း

Income Statement ရဲ႕ေအာက္ဆံုးမွာ ေဖၚျပေပၚလြင္တဲ့ ရံႈးလား၊ ျမတ္လားဆိုတာကို

ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

   အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားျပီး လြတ္လပ္တဲ့ ယေန႕စီးပြားေရးစနစ္မွာ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕

အျမတ္အစြန္း ေငြ (Profit) တခုရရွိဖို႕ပဲ ၾကည့္ျပီး ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္

ျပီးတာပဲဆိုရင္ေတာ့ တနပ္စားဥာဏ္နဲ႕ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္လို႕ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ိဳးဟာ

ေစ်းကြက္ထဲကေန အလွ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႕ အလားအလာမ်ားပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ အက်ိဳးအျမတ္တခု ရခ်င္လို႕ဆိုတာ မွန္ေပမဲ့ အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ People ဆိုတဲ့ လူ (၀န္ထမ္းေတြ) နဲ႕ Planet ဆိုတဲ့ ကမၻာျဂိဳလ္ (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္) အေပၚမွာလဲ တာ၀န္ယူဖို႕လိုအပ္လာပါတယ္။

 အဆိုပါ TBL အယူအဆအရ လုပ္ငန္းတခုရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈဟာ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြနဲ႕ သာ ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူ အားလံုးနဲ႕

သက္ဆိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

  People လူဆိုတဲ့ေနရာမွာ လုပ္ငန္းအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးေနၾကတဲ့

၀န္ထမ္းေတြ၊ လုပ္သားေတြကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႕ ေတြ႕ေနရတာက

လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႕ Coporate Social Responsibility (CSR) လို႕ေျပာလိုက္ရင္ လွဴမယ္၊ တန္းမယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ ေျပးျမင္ေနၾကေတာ့တာပါပဲ။ ေသြးေတြ လွဴတယ္၊

ေက်ာင္းေဆာင္ေတြလွဴတယ္၊ ေရတြင္းေတြ၊ ေရကန္ေတြ စံုေနေအာင္ေတာ့ လွဴ ၾကပါတယ္။ မိမိ၀န္ထမ္းေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ မိမိ၀န္ထမ္းေတြ လူေနမႈ ဘ၀ ျမွင့္တင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အျခားေသာ

 

အလုပ္သမားေရးရာကိစၥေတြမွာ မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြလိုအပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့

အခ်က္ဟာလဲ CSR တခုလို႕ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားၾကတာလြဲမွားတဲ့ ေတြးေခၚမႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြေနခ်င္စဖြယ္ မရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ လွဴလွဴ  အမည္ေကာင္းတခု နဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႕ မလြယ္ႏုိင္ပါဘူး။

     Planet ကမၻာျဂိဳလ္ဆိုတာ မိမိတို႕လုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို

ထိခုိက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္တာ၀န္ယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထခါတေလ မွာရွိတတ္တာက

မိမိလုပ္ငန္းက ထုတ္တဲ့ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊ စြန္႕ပစ္အရည္နဲ႕ အေငြ႕ေတြဟာ

မိမိတို႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ သက္ေရာက္မႈရွိသလဲဆိုတာ

မရွိဘဲေနသာသလိုေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မိမိေၾကာင့္ဆိုတဲ့ တာ၀န္ယူမႈ

မရွိဘဲနဲ႕ေတာ့ CSR လို႕ေအာ္ေနလဲ အလကားပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။

 

    Profit အျမတ္ဆိုတာ စာရင္းသေဘာအရ လုပ္ငန္းၾကီးတခုလံုးရဲ႕ အသားတင္ ေငြေၾကး အရံႈး၊ အျမတ္ကိုဆိုလဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ CSR လို႕ေၾကြးၾကာ္ျပီး

P (၃) လံုးကို အေလးထားတယ္ဆိုရင္ အျမတ္ Profit ဆိုတာ ေငြေၾကးအျမတ္တခု

သာမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းဟာ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚမွာလဲ လူမႈတာ၀န္ေက်ပြန္တယ္လို႕

၀န္ထမ္းေတြခံစားရျခင္းနဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အေလးအနက္ထားတဲ့

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းတို႕ပါ၀င္ရပါတယ္။

   CSR လို႕ ေျပတိုင္းမွာ People ဆိုတဲ့ လူ(၀န္ထမ္းေတြ) ပါ၀င္ေနတဲ့ အတြက္ CSR ရဲ႕

လုပ္ငန္းစဥ္မွာ စာေရးသူတို႕ HR professional ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ပါ၀င္လာျပန္

ပါတယ္။ HR professional ေတြအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းၾကီးတခုလံုးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ပါတနာ

Strategic Business Partner ေတြျဖစ္လိုၾကတဲ့အတြက္ CSR ေတြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းၾကီးကို ပံုမွန္အေျခအေနမွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ အေျခအေနဆီကို ဆြဲေခၚသြားႏုိင္ပါတယ္။  လုပ္ငန္းရဲ႕အမည္ေကာင္း Employee Branding ဖန္တီးလိုတဲ့ အခါမွာလဲ CSR ကအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ Triple Bottom Lin (၃) ခုအေပၚမွာ အမွန္တကယ္အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕လဲလုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကမွာဧကန္မလြဲပါပဲ။ မွ်တမႈရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနေတြပါ၀င္ေနဖို႕လိုသလို လူသားခ်င္းစာနာမႈ Humanitarianism လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ လစာ၊ ခံစားခြင့္နဲ႕ အေျခအေနေတြဖန္တီး ေပးမႈဟာလဲ လူမႈတာ၀န္ေက်ပြန္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ CSR ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ပိုင္စိုး (Management)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ ၀က္ဆိုဒ္ www.esme.com (Future Myanmar)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esme.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo