SME လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစေသာအခ်က္မ်ား။

SME လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစေသာအခ်က္မ်ား။
Share this Post:

 

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစသည့္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ရိွပါသည္။ ၄င္းတို့မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မူ (Entrepreneurship) စီမံခန့္ခြဲမူကြ်မ္းက်င္ျခင္း (Management Skill) သြင္းအားစုမ်ား(Resoursces) ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (Businesss Plan) တို့ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မူ (Entrepreneurship)

 

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစေသာ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မူ (Entrepreneurship)ျဖစ္သည္။ Entrepreneurship ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတည္းက သို့မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ့က လုပ္ငန္းသစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း လူ့အသိုက္အ၀န္းအတြက္ တန္ဖိုးတိုးေစေသာ အျခားလုပ္ငန္းကို လူတစ္ဦးတည္း သို့မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ ့က လုပ္ေဆာင္ေသာျဖစ္စဥ္ကိုလည္း Entrepreneurship ဟု ေခၚဆိုသည္။ ဤတြင္ လုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဆံုးရံုးနုိင္ေျခ (Risk) ကို စီမံခန့္ခြဲနိုင္စြမ္း လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး (Individual Personality) မိသာစု ေနာက္ခံအေျခအေန ပညားေရး အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမူ (National Culture) လူမူစီးပြားေရးဖြံ့ျဖိဳးမူႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္တို့ ပါ၀င္သည္။

Good ideas and imagination ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား၊ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား၊ ပံုတူကူးယူျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္  ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္မူမ်ား ရိွရပါမည္။ ထုိ့ျပင္ ဆံုးရံုးနိုင္ေျခ ( Rish) ကို ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ျခင္း တီထြင္မူ (Innovation)ကို စိတ္အားထက္သန္စြား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို့ႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

စီမံခန့္ခြဲမူကြ်မ္းက်င္ျခင္း (Management Skill)

 

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစေသာ ဒုတိယအခ်က္မွာ Management Skill ျဖစ္ပါသည္။ Management Skill တြင္ အေထြေထြစီမံခန့္ခြဲမူ (General Managemnt ) မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အေတြးအေခၚ (Strategic Thinking)

ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Marketing) ဘဏၳနာေရးနွင့္စာရင္းကိုင္ (Accounting and Finance ) နည္ပညာမ်ားကို နားလည္ျခင္း (Technology) စီးပြားေရလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းကဲ့သို့ေသာ ဥပေဒေရရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို နာလည္ျခင္း (Understanding Legal Requirments) ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Cost reduction) လုပ္ငန္းသံုးေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ား (Working capital requirments) ေငြသားစီးဆင္မူ (Cash Flow) ႏွင့္ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန့္ခြဲမူ (Human resource management) စသည္တို့ပါ၀င္သည္။

 

သြင္းအားစုမ်ား (Resources)

 

ဤအပိုင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွး (Capital) လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ (Human resources)

ရုပ္ပိုင္ဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ား (Physical assets) ထိေတြ့ကိုင္တြယ္ရ်္မရေသာ သြင္းအားစုမ်ား (Intangible resources)ပါ၀င္သည္။ ထိေတြ ့ကိုင္တြယ္ရ်္မရေသာ သြင္းအားစုမ်ားအျဖစ္ ဥာဏပစၥည္း (Intelllectual property) ကြ်မ္းက်င္မူႏွင့္ ဗဟုသုတ (Skill & Knowledge) ႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ ကြန္ယက္မ်ား (Networks) စသည္တို့ကို ေတြ ့ျမင္နုိင္သည္။ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သြင္းအားစုမ်ား၏အေရးပါမူတြင္ မိသားစုအေထက္အကူ (Family supports) လုပ္ငန္းစတင္ရန္ လံုေလာက္ေသာေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မူ (Adequate start-up funds) အရင္အႏီွးေတာင့္တင္ခို္င္မာမူ (Substantial own capital) နည္းပညာ ဗဟုသုတ ကြ်နမ္းက်င္မူ (Technology, Knowledge ,know-how) ေဆြမ်ိဳး ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏီွးေသာ ရင္းႏီွးျမွုပ္နွံမူ စသည္တို့ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ ့ရိွရပါသည္။

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (Business Plan)

 

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္ အေရးၾကီးေသာ စတုတၳအခ်က္မွာ Business plan ျဖစ္သည္။ Business plan ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို  မည္ကဲ့သုိ့ ေအာင္ျမင္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူေသာ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ/ျဖစ္နိုင္ေျခ ရိွေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု (An executable plan) ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ ပထမဥိီးဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မွာ ျဖစ္နုိင္ေျခေလ့လာမူ (Feasibility Study) ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္နိုင္ေျခေလ့လာမူတြင္ လုပ္ငန္း၏တည္ေနရာ (Location) ေစ်းကြက္  ႏွင့္ေဖာက္သည္မ်ား (Markets and Customers) လုပ္ငန္း ျပိဳင္ဖက္မ်ား အမ်ိဳးတူကုန္စည္ သို့မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မူကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေနသူမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Industry Analysis: competitors, suppliers)

လုပ္ငန္းသံုးအရင္အႏီွး (Working capital ) ေငြေၾကးႏွင့္ စရိတ္စီမံကိန္း (Finance/ Cost plan) နည္းပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (Technology & machinery) စသည္တို့ပါ၀င္သည္။

Writer-  ဆရာသိန္ျမင့္ေ၀

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 ESME Logo