မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားအား ကုမၸဏီပုံစံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။

မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားအား ကုမၸဏီပုံစံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။
Share this Post:

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ ယခင္ နဲ႔ ယခု မတူညီတဲ့ ေစ်းကြက္သေဘာကေတာ့ (၀ယ္လုိအား) နဲ႔ (ေရာင္းလုိအား) အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကဆုိရင္ Buyer Power (၀ယ္လုိအား က မ်ားမယ္) သုိ႔ေသာ္လည္း Seller Power (ေရာင္းလုိအား နည္းတာေၾကာင့္) လုပ္ငန္းေတြဟာ လုပ္သေလာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ (%) ပုိမ်ားပါတယ္။ ယခုအေနအထားမွာေတာ့ ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးျဖစ္လာလုိ႔ (၀ယ္လုိအားလည္း မ်ားလာတယ္) သို႔ေသာ္လည္းပဲ (ေရာင္းလုိအား ဘက္မွာလည္း မ်ားလာၿပီး) Competition Market အျပိဳင္ပုံစံမ်ားစြာ ေစ်းကြက္ထဲယွဥ္ျပိဳင္လာၾကရပါတယ္။

 

ဒီအခါမွာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအင္အားၾကီးမားလာသည္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံေတြဟာလည္း ေျပာင္းလဲလာပါေတာ့တယ္။ ယခင္ကဆုိ မိရုိးဖလာပုံစံနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကုိ မိသားစုပုံစံ အဆင္ေျပသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ရေပမဲ့ ယခုအေနအထားမွာေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ စနစ္တက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔။ ကုိယ့္၀န္ထမ္းမ်ား တျခားကုမၸဏီမေျပာင္းဖုိ႔၊ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးေတြ တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေဇာင္းေပးျပင္ဆင္လာတာေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကုမၸဏီအၾကံေပး အေတြ႔အၾကဳံအရ ထုိျပႆနာဟာ ေစ်းကြက္မွာေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ရွိေနတာေတြ႔ရပါတယ္။

 

လုပ္ငန္းတခုကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ အပုိင္း (၂-ပုိင္း) ခြဲျခားပါတယ္။ Internal Management အတြင္းပုိင္းစီမံမႈ နဲ႔ External Management အျပင္ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ငန္းခြင္စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္နည္း (Standard Operation Procedure - SOP) အခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံတခ်ိဳ႕ကုိတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေရးရာျပႆနာ၊ လုပ္ငန္းစနစ္မက်တဲ့ျပႆနာတခ်ိဳ႕မွာ ယခုအခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လက္တေလာၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းအခဲအခက္ေတြအတြက္ အၾကံေပးထားပါတယ္။   

 

၀န္ထမ္းေရးရာ ျပႆနာတခ်ိဳ႕ကုိ ယခုစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ပါ။ ဒီအခါမွာ တခုသတိထားမိတာက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဒီအခ်က္ေတြကုိ ေျပာတဲ့အခါ အဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ ၀န္ထမ္းေတြမုန္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ၀န္ထမ္းေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနထားပါ (သုိ႔မဟုတ္) အၾကံေပးလုပ္ငန္းေတြကုိ အပ္ၿပီး၊ အၾကံေပးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ပဲ ဒါကုိငါတုိ႔ကုမၸဏီသုံးမယ္ ဒါဆုိ ၀န္ထမ္းနဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ၾကား အဟန္႔အတားတခ်ိဳ႕မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ 

 

ကုမၸဏီအၾကံေပးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ယခုအခ်က္မ်ားကုိ နယ္အသီးသီးမွ လက္လွမ္းမမီွႏုိ္င္တဲ့ မိတ္္ေဆြလုပ္ငန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းအသစ္စခါစ Start-up လုပ္ငန္းေလးေတြ၊ မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းေတြကုိ ကုမၸဏီပုံစံ စနစ္က်ေစခ်င္နဲ႔ ေစတနာျဖင့္ FOC အၾကံေပးပါရေစ။ ယခုတင္ျပခ်က္ဟာ ေအာင္ျမင္စနစ္က်ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အတြင္းပုိင္းအာသာခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ျဖစ္လုိ႔ မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ယခုပုံစံမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစနစ္က်လာေစဖုိ႔ ရည္ညႊန္းထားပါတယ္။

(၁) Employment Contract (အလုပ္ခန္႔ စာခ်ဳပ္) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းေတြ ထြက္တယ္၊ မျမဲဘူး၊ စည္းကမ္းမလုိက္နာဘူး၊ ဒီျပႆနာေတြကုိ အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

(၂) JD Form (၀န္ထမ္းတာ၀န္ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္မၿပီးတာဟာ တိက်တဲ့တာ၀န္ေပးအပ္မႈမရွိလုိ႔ပါ၊ ဒီအခ်က္ကုိ Job Description ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔လုပ္ရမယ္၊ ဘယ္လုိတင္ျပရမယ္ ဆုိတာ JD Form ပုံစံနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၃) KPI Form (စြမ္းေဆာင္ရည္တုိင္းတာမႈ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိထိန္းဖုိ႔ဆုိရင္ လုပ္ငန္းၿပီး ေျမာက္မႈကုိတုိင္းတာတဲ့ KPI ပုံစံရွိပါတယ္။ အခ်က္ (၁၀-ခ်က္) ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး လစာတုိးတာလုိ႔၊ ရာထူးတုိးတာလုိ႔ စဥ္းစားၿပီး ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြျဖစ္ေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။  

 

(၄) Job Promotion (လုပ္ငန္းရာထူးတုိး ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းတုိင္းဟာ ရာထူးတုိးခ်င္တယ္၊ လစာတုိးခ်င္လိမ့္မယ္၊ ဒီအခ်က္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းအာမခံခ်က္လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအားလုံးအတြက္ ရာထူးတုိးဖုိ႔၊ လစာတုိးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေပးတဲ့ Promotion ေဖာင္ပုံစံကုိ အသုံးျပဳၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။  

 

(၅) Report Form (အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းအားလုံး၊ လုပ္ငန္းအေျခအေနအားလုံးရဲ႕ Update ကုိ သိဖုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ Report ပုံစံထားရွိရပါတယ္။ ဘယ္အဆင့္ကေန ဘယ္အဆင့္အထိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးတင္ျပမႈေတြကုိ Report Form ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

(၆) Do and Don't Form (ေဆာင္ရန္ - ေရွာင္ရန္ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုိက္နာရမဲ့ Do & Don't စည္းကမ္း ေတြဟာ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိရင္လုပ္ရမယ္ - ဒါဆုိရင္မလုပ္ရဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ မလုပ္သင့္တာေတြမလုပ္ဖုိ႔၊ လုပ္သင့္တာေတြလုပ္ဖုိ႔အတြက္ Do & Don't Form ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

(၇) HR Manual Guide (၀န္ထမ္းေရးရာ လက္စြဲစာအုပ္) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး လုိက္နာရမဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ (အလုပ္ခ်ိန္၊ ခြင့္ခံစားမႈမ်ား၊ အသုံးျပဳမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား နည္းဥပေဒမ်ား) စတဲ့ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

၀ဘ္ဆုိဒ္တြင္ အဖြဲ႔၀င္ထားေသာ အဖြဲ႔၀င္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္အသီးသီးမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ သင္တန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္လမွ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသုံး Form ပုံစံ (အခ်က္ - ၂၀) အား လုိအပ္လာပါက Appointment ၾကိဳလုပ္ၿပီး၊ ရုံးတြင္လာေရာက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏုိင္ပါတယ္။ အဆင့္သင့္ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္လုိ႔ မိတ္ေဆြမ်ား အလြယ္တကူ ၀န္ေဆာင္မႈရယူအသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။  

 

အနည္းငယ္မွ် အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ အသုံးျပဳသင့္တဲ့ ပုံစံေတြဟာ ကြဲျပားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ (တျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းပုံစံေတြျဖစ္တဲ့ Company Profile - လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာအုပ္ (မိမိလုပ္ငန္းအား တျခားလုပ္ငန္းသုိ႔ မိတ္ဆက္တဲ့အခါအသုံးျပဳျခင္း)၊ SOP Guideline (ဌာနတခုခ်င္းအလုိက္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ တန္ဖုိးထားရန္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္တဲ့လမ္းညြန္မႈပုံစံ)ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္းမွာ အသုံးျပဳတဲ့ တျခားက်န္ရွိတဲ့ Form ပုံစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအျပင္ပုိင္းမွာ အသုံးျပဳတဲ့ နည္းစနစ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္လာတဲ့အခါ မဟာဗ်ဴဟာအားသာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ရန္ႏွင့္ နယ္အသီးသီးမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစတနာျဖင့္အၾကံေပးေရးသားလွ်က္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာျခင္းသည္ - ႏုိင္ငံ၏ GDP ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔ မ်ားစြာကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မည္။

လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တုိ႔ SOP အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈေပးထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔လည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။

ျပည္ျမိဳ႕မွ (ေရႊမင္းသမီး Shopping Centre)၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕မွ (SUN Mobile)၊ မေကြးျမို႕မွ (Magway Shopping Mall)၊

မႏၱေလးျမိဳ႕မွ (Top Myanmar Factory)၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ (Smart Lion Co., Ltd) တုိ႔အား အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈေပးထားၿပီး၊ ယခု (ရန္ကုန္) Petro & Trans (P&T) Co., Ltd ႏွင့္ (ျပည္) Fevo Moblile Sale & Service တုိ႔အား အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo