ဘဏ္ေခ်းေငြ (or) လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာရန္ Business Plan ေရးသားနည္း

ဘဏ္ေခ်းေငြ (or) လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာရန္ Business Plan ေရးသားနည္း
Share this Post:

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးလာတာေတြ႔ရသလုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပုိင္းေတြမွာ ေခ်းေငြရရွိႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ SMEs ဌာနႏွင့္ CB Bank တုိ႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ JICA မွတဆင့္ 2-step Loan ပုံစံနဲ႔ (5 Billion $) ထုတ္ေခ်းေပးမႈေတြ၊ CGI စနစ္စတင္မႈေတြ၊ ဆက္လက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ World Bank နဲ႔အတူ UNDP စတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြမွ တဆင့္လည္း SMEs လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ပံ့ပုိးေပးမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီအခါမွာ စာေရးသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ငန္းေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းေတြေခ်းေငြယူတာပဲျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရွာတာပဲျဖစ္ေစ မျဖစ္မေနတင္ျပႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္လာတဲ့ Business Plan စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေရးသားေဖာ္ျပမႈကုိ ေလ့လာမိသေလာက္ အၾကံေပးတင္ျပထားပါတယ္။   

 

လတ္တေလာမွာလည္း ရုိးမဘဏ္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ 0% ျဖစ္တဲ့ (ဘဏ္၊ ေရွ႕ေန၊ ရာျဖတ္၊ ၀န္ေဆာင္ခ) ေပးရန္မလုိတဲ့ လုပ္ငန္းသုံးေခ်းေငြအစီအစဥ္ကလည္း စလာၿပီျဖစ္သလုိ၊ ဒီရက္ထဲမွာလည္း ကုိယ္အၾကံေပးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကလည္း ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာလွ်က္ လုပ္ငန္းေတြတုိးခ်ဲ႕ေနတာ ေတြ႔ရေတာ့ (Business Plan) ေရးသားနည္းနဲ႔ ေခ်းေငြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔မိတ္ဖက္လွ်က္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြတဲ့ ေနရာမွပဲျဖစ္ျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကုမၸဏီအၾကံေပးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိလာတယ္လုိ႔ျမင္မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ MESI ေက်ာင္းခြဲ (၅) ခုမွ ျမိဳ႕နယ္ေတြအတြက္၊ နယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္တန္းခြဲမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္ (၅၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ကူညီလွ်က္ အၾကံျပဳေရးသားေပးထားပါတယ္။

 

ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်းေငြတင္ျပတဲ့အခါမွာျဖစ္ျဖစ္ Business Plan အျပင္မွာ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ Profile ကုိေရးသားေဖာ္ျပၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ဖုိ႔လည္းလုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ ေဖာ္ျပပါ၀င္ေစတဲ့ Profile မွာ ပါသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ (၁) ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းအက်ဥ္း။ (၂) ကုမၸဏီ၏ Profile Overview အႏွစ္ခ်ဳပ္။ (၃) ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား။ (၄) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံစံမ်ား။ (၅) ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ စတဲ့ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္းဦးေရ၊ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားကုိ စားသား (သုိ႔မဟုတ္) ပုံေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အရင္တစ္ေခါက္ အေသးစိတ္ ေရးသားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Entrepreneur SMEs ၏ Page မွာ အေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Business Plan မွာေတာ့ (၂-မ်ိဳး) ရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ေတာ့ ပုံစံတမ်ိဳးနဲ႔ေရးသင့္ၿပီး၊ ယခုေခ်းေငြယူတဲ့အပုိင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြတဲ့အပုိင္းမွာေတာ့ ပုံစံတမ်ိဳးနဲ႔ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ အရင္လမွာ Teen Radio မွာ အင္တာဗ်ဴးေတာ့ လုပ္ငန္းအသစ္စသူေတြအတြက္ (6-M) ျဖစ္တဲ့ (Man လူ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Money ေငြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Material ပစၥည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Method – Strategy မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း)၊ (Minus – Time အခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အပုိင္း)၊ (Market ေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အပုိင္း) ေတြကုိအေျခခံစဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္လုိ႔၊ ယခုကေတာ့ ေခ်းေငြအတြက္ နဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ Business Plan ေရးသားနည္းကုိ အဓိကထားၿပီး ေရးသားအၾကံျပဳေပးပါရေစ။

 

Business Plan ေရးသားနည္းမ်ားစြာရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုပုံစံတမ်ိဳးတည္းကုိပဲ အသုံးျပဳႏုိင္မွာမဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္းအလုိက္၊ လုပ္ငန္းအၾကီးအေသးအလုိက္၊ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ျပင္ဆင္ေရးသားဖုိ႔လည္း အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ Business Plan ေရးသားနည္းဟာ သင္တန္းမွာေဆြးေႏြးရတဲ့အခါ (၃-နာရီ) ေလာက္ၾကာတဲ့ ေခါင္းစဥ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သလုိ စာနဲ႔ရွင္းလင္းေရးသားေဖာ္ျပရတဲ့အခါမွာ စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ နားလည္လြယ္ေစဖုိ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားထားပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ Business Plan ေရးသားတဲ့အခါမွာ အဓိကပါ၀င္ရမဲ့ အခ်က္ေတြကုိတင္ျပရရင္…

(1) Executive Summary မွာေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ Vision & Mission ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Service Scope စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ Business Plan မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး ေရးသားေဖာျပေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ (၁မ်က္ႏွာေလာက္ဆုိရပါတယ္)

(2) Company Product & Service အပုိင္းမွာေတာ့ လက္ရွိလုပ္ငန္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့အပုိင္းေတြ၊ မိမိရဲ႕ Supplier ေတြ ပါ၀င္သင့္ၿပီး ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕လုိတဲ့ အပုိင္းကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(3) Marketing Strategy အပုိင္းမွာ Target ဦးတည္ေစ်းကြက္၊ Trends အလားအလာ၊ Sale Techniques အေရာင္းမဟာဗ်ဴဟာ၊ Pricing ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ Distribution ျဖန္႔ျဖဴးမႈပုံစံေတြနဲ႔အတူ Competitive ေခတ္ျပိဳင္ကုိ သုံးသပ္ၿပီး ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တင္ျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(4) Financial Statement ေငြေၾကးအပုိင္းမွာေတာ့ Cash Flow ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေတြ၊ Balance Sheet ေငြေၾကးရွင္းတမ္းေတြ၊ Operation Cost လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စရိတ္ေတြကုိ စာရင္းဇယားနဲ႔ အေသးစိတ္တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(5) Loan or Investment Proposal ကေတာ့ အေရးၾကီးတဲ့ အပုိင္းျဖစ္ၿပီး Purpose ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Payment Schedule ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပန္လည္ေပးဆပ္မည့္ပုံစံေတြ၊ Implementing Plan လုပ္ငန္းလက္ေတြ႔အသုံးျပဳမဲ့ ပုံစံေတြကုိ ေရးဆြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(6) Detail of Proposal မွာ လုပ္ငန္းရဲ႕အမည္၊ ပုိင္ဆုိင္မႈပုံစံ၊ ကုမၸဏီရဲ႕ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈေဖာ္ျပခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ၊ လုပ္ငန္းထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈပမာဏ (Year 1, 2, 3) ျဖစ္ေစ၊ Sale လစဥ္ - ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ေတြ ကုိ အေသးစိတ္ေရးဆြဲတင္ျပဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပလွ်င္ 3 Page  စာ ၃မ်က္ႏွာခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္)

(7) Profitability Projections မွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ (၅-ႏွစ္စာ) အတြက္ Cost အသုံးစရိတ္၊ Interest အတုိးႏႈန္း၊ Utilities အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ၊ Rent ဌားရမ္းခ၊  Income ၀င္ေငြ၊ Net Profit အျမတ္ေငြ စတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့ ဇယားကုိ ေရးဆြဲေဖာ္ျပၿပီး အေသးစိတ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ Business Plan ေရးသားနည္းမွာ အခ်က္ေပါင္း (၂၀) ခန္႔ ေရးဆြဲတင္ျပႏုိင္ၿပီး စာမ်က္ႏွာအားျဖင့္ (၁၅ - ၂၀ ရြက္ခန္႔) ရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားစြာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ အဓိကအခ်က္ေတြကုိ ဦးစားေပးေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိၾကတဲ့ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးခ်င္တာေတာ့ Business Profile လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္စာအုပ္ႏွင့္အတူ Business Plan ကုိ ၾကိဳတင္ေရးဆြဲထားသင့္ၿပီး၊ ဘဏ္မွေခ်းေငြယူတာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ JV လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ Share အစုစပ္လုပ္ငန္းထူေထာင္တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္အေရးေပးလာတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ဘက္မွာအဆင္သင့္ ျဖစ္ထားလွ်က္ လုပ္ငန္းအတြက္မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတုိးတက္လာပါၿပီ၊ အနာဂတ္မွာ ထူးခၽြန္တဲ့ထက္ျမတ္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တုိင္းဟာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အခြင့္အေရးေတြျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Entrepreneur SMEs အေနျဖင့္ မ်ားစြာကူညီေပးေနပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနျဖင့္ ေခ်းေငြအတြက္ လုိအပ္လွ်င္ ရုိးမဘဏ္မွ ဘဏ္၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕လည္း MESI မွာ သင္တန္းတက္ေနတာမုိ႔ အေသးစိတ္ေက်ာင္းမွာ လာစုံစမ္းႏုိင္ၿပီး၊ ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ရင္ Business Plan ပုံစံေရးသားတင္ျပမႈပုံစံေတြကုိ ေက်ာင္းရဲ႕ Student Service မွာ လာေရာက္တုိင္ပင္ႏုိင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကုိမလာႏုိင္တဲ့ နယ္ျမိဳ႕အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း နီးစပ္ရာျမိဳ႕ေတြမွာ၀န္ေဆာင္မႈအလြယ္တကူရရွိေစဖုိ႔…

ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပုိင္းဆုိရင္ MESI မႏၱေလး နဲ႔ MESI ေတာင္ၾကီး ေက်ာင္းေတြမွာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

MESI (မႏၱေလး) Mandalay (09 5035 990, 09 7855 90910)

MESI (ေတာင္ၾကီး) Taunggyi (09 9732 99299, 09 79177 0910)

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းဆုိရင္ MESI မေကြး နဲ႔ MESI ပ်ဥ္းမနား ေက်ာင္းေတြမွာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

MESI (မေကြး) Magway (09 4315 0353, 09 4015 55340)

MESI (ပ်ဥ္းမနား) Pyi Ma Nar (09 797 666 522, 09 797 9999 89)

ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္းဆုိရင္ MESI ရန္ကုန္ နဲ႔ MESI ျမိတ္ ေက်ာင္းေတြမွာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

MESI (ရန္ကုန္) Yangon (09 788 888 434, 09 7888 99774)

MESI (ျမိတ္) Myeik (09 450 990 140, 09 258 111 410)

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေစ။

ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ လူမႈဘ၀ေတြရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဖန္တီးေပးေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအားလုံး ေအာင္ျမင္တုိးတက္ႏုိင္ပါေစ။

ဦးဇင္ျဖိဳးပုိင္ (MESI, EntrepreneurSME.com) မွ အၾကံေပးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္သီးသန္႔ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားၿပီး ေဆာင္းပါးမ်ား။ (အြန္လုိင္းမွာ အခမဲ့ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္)

(၁) ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ ကုမၸဏီ Profile ေရးသားနည္းမ်ား

(၂) နည္းစနစ္တက်လုပ္ငန္းခြင္စီမံနည္း SOP လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

(၃) ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသုံး စာရြက္စာတမ္းေဖာင္ပုံစံ အခ်က္ (၂၀)

(၄) FDI ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ AEC အာစီယံစီးပြားေရး (သုတအလင္း မဂၢဇင္းမွာေဖာ္ျပၿပီး)

(၅) မိရုိးဖလာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုမၸဏီပုံစံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္နည္းမ်ား ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo