ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ (Financial Risk) ဆုိသည္မွာ…

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ (Financial Risk) ဆုိသည္မွာ…
Share this Post:

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ (Financial Risk) ဆုိသည္မွာ

====== ##### ============

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္အလားအလာ (Financial Risk) ဆိုတာ မွာေျပာခဲ့တဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြ ၾကံဳေတြ ့လာႏိုင္တဲ ့ အဓိကအႏၲရာယ္အလားအလာမ်ားထဲက တတိယအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအႏၲရာယ္အလားအလာမ်ားဟာ ဘ႑ာကိုစီမံႀကီးၾကပ္ရသူ မ်ား ေန႔တဓူဝ အေလးထားအာရံုစိုက္ စီမံခန္ ့ခြဲရမယ့္ ဧရိယာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္အလားအလာ (Financial Risk) ကို ဘ႑ာေငြေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္အလားအလာ (Financial Market Risk) ၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ အလား အလာ (Liquidity Risk)၊ အေႂကြးႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ (Credit and Counterparty Risk) ဆိုၿပီး အဓိကအစိတ္အပိုင္း သံုးပိုင္း ပါဝင္ပါတယ္။ တခ်က္ခ်င္းကို အနည္းငယ္စီ ဆက္လက္ရွင္းျပသြားပါမယ္။

၁) ဘ႑ာေငြေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္အလားအလာ (Financial Market Risk) ေစ်းကြက္မွာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈေစ်းႏႈန္း၊ အတိုးႏႈန္း နဲ ့ေစ်းကြက္တင္အေျခခံကုန္ပစၥည္းေတြရဲ ့ ေစ်းႏႈန္း (Commodity Price) အေျပာင္းမလဲေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရဲ ့ စီပြါးေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဥမမာ - အတိုးႏႈန္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရဲ ့ ေခ်းေငြေပၚမွာ ေပးရတဲ့ အတိုးစရိတ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတဲ ့ အပ္ေငြအေပၚမွာရတဲ့ အတိုးဝင္ေငြကို ေျပာင္းလဲ ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲေရာင္းဝယ္ေနတဲ ့ လုပ္ငန္းဝယ္ ယူထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ နဲ ့ ထုတ္ေရာင္းထားတဲ့ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြရဲ ့ တန္ဖိုးကိုလည္း ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ စုေဆာင္းမႈအေပၚ လူေတြရဲ ့ အျမင္ေျပာင္းလဲၿပီး လူေတြရဲ ့ဝယ္လိုအားကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ ့ အေရာင္းနဲ ့ ဝင္ေငြကို ထိခိုက္ႏိုင္ေစပါတယ္။ ေငြလဲလွယ္မႈေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေပးေခ်မႈ ရရန္ရွိမႈေတြကို အတက္ အက်ျဖစ္ေစၿပီး ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေစပါတယ္။ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းႏႈန္းထိခိုက္ၿပီး လုပ္ငန္းရဲ ့ ဝင္ေငြနဲ ့ အသား တင္တန္ဖိုးကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲေရာင္းဝယ္ေနတဲ ့ အေျခခံကုန္ပစၥည္း (Commodity )ေစ်းႏႈန္အတက္အက် ကေတာ့ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ လက္တေလာမွာ ပဲၾကည့္ပါ။ ေစ်းကြက္မွာ ေရနံစိမ္း ေစ်းက်မႈေၾကာင့္ စီးပြါးေရး ကမ႓ာ့စီးပြါးေရးနဲ ့လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ထိခိုက္ေနၾကပါၿပီ။

၂) ေငြျဖစ္လြယ္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္အလားအလာ (Liquidity Risk) Liquidity ဆိုတာလုပ္ငန္းရဲ ့ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ တနည္းအားျဖင့္   ေငြးေၾကးလည္ပတ္ရာမွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ျမန္ဆန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ ့ လက္က်န္ရွင္းတမ္းအေနအထားနဲ ့ လည္ပတ္ေနတဲ ့ ရင္းႏွီးေငြအေျခအေန တို ့ကတဆင့္ လုပ္ငန္းရဲ ့ ေငြျဖစ္လြယ္မႈအႏၲရာယ္အလားအလာ ကိုသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခု (သို ့မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္မႈ တခု ဟာ လုပ္ငန္း လိုအပ္လာတဲ ့အခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးအျဖစ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို ့လို ပါတယ္။

ထို ့အတူ လုပ္ငန္ရဲ ့ ေခ်းေငြဟာလည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အတိုးႏႈန္း နဲ ့ ကာလပိုင္းေတြ ျဖစ္ေနဖို ့လို အပ္သလို ေငြေၾကးလိုအပ္တဲ ့ အခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏကို အလြယ္တကူ ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိေနဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့   ေငြေၾကးပမာဏ (Working Capital)၊ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစား၊ အခ်ိန္ယူမႈ နဲ ့ လည္ပတ္မႈႏႈန္းတို ့ဟာလည္း လုပ္ငန္းရဲ ့ေငြျဖစ္လြယ္မႈ အေျခအေနကို မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။

၃) အေႂကြးႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ (Credit and Counterparty Risk) လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ ့မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ ့ၾကံဳရႏိုင္တဲ ့ အႏၲရာယ္ပါ။ ဥပမာ - စီးပြါးပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းနဲ ့ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ ့ ေငြေၾကးအဖြဲ ့အစည္း (သို ့မဟုတ္) ဘဏ္ၿပိဳကြဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရဲ ့ ဝယ္လက္အေနနဲ ့ေဒဝါလီခံတာ၊ ေငြေပးေခ်ရန္ ရက္ေက်ာ္တာ၊ ေငြေပးမေခ်ပဲ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ ့ အဝယ္စာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္တာေတြ ရွိႏိုင္သလို ေရာင္သူအေနနဲ ့ ကုန္ပစၥည္းကို ေပးပို ့ရန္ ပ်က္ကြက္တာ၊ အရည္ အေသြးမျပည့္မီတာ၊ ရက္လြန္တာေတြ အေနနဲ ့ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္တာေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ လုပ္ငန္းရဲ ့ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ခန္ ့မွန္းခ်က္ေတြ ကို အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲေစၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေစပါတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ ့ ဆက္စပ္ေနတဲ ့ ဝယ္သူ၊ ေရာင္းသူေတြရဲ ့ ေငြေၾကးခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ အေႂကြးအတြက္စိတ္ခ်ရမႈေတြ (Creditworthiness) ဟာ လုပ္ငန္းအေပၚ ျပင္ပကခန္ ့မွန္းတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေတာင့္တင္းစိတ္ခ်ရမႈ အျမင္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္   ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရဲ ့လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးရလြယ္မႈ အေျခအေနကို ထိခိုက္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖၚျပထားခဲ ့တဲ ့ ဘ႑ာ   ေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္အလားအလာ တခုခ်င္းအပၚ လုပ္ငန္းရဲ ့ အေနအထားကို စီစစ္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြ လုပ္ရမွာကေတာ့ ဘ႑ာေရးစီမံခန္ ့ခြဲသူရဲတာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Credit to - WnB_BizFin ၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈကုိ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးထားလွ်က္။

ဆင္းရဲျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းဆုိရာမွာ   ေငြကုိ   ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိလွ်င္ အဲ့ဒီေငြေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လူေတြက   ျပန္လည္ခံစားရမွာျဖစ္လုိ႔   ေငြကုိ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။

ျမန္မာ့ပထမဆုံးေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၀ဘ္ဆုိဒ္ESME Logo