ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးေသာ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္(BRT) အေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးေသာ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္(BRT) အေၾကာင္း။
Share this Post:

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးေသာ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္(BRT) အေၾကာင္း။

ယေန႔ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမွာယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းမႈကို ပိတ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ ကားအိုကားေဟာင္းမ်ားကို ကားသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ေပးမႈေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႕ ကားသစ္မ်ား သံုးစြဲႏိုင္လာျခင္းသည္ တိုးတက္မႈ လကၡဏာေဆာင္သလို ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ လူလတ္တန္းစားအထိ ကားသစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္လာျပီျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကားသစ္မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ခန္႔သည္ ရန္ကုန္တြင္သာ စုပံုေနျပီး၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚတြင္ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း၊ စိတ္ႏြမ္းမႈမ်ား ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားကို အားကိုးေနရသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈေၾကာင့္ သြားလာေရးအတြက္ အခ်ိန္ပိုမိုေပးလာရ၍ ယခင္ကထက္ လူမႈေကာင္းစားေရး (Social Welfare) ထိခိုက္လာသလို ဘ၀ရွင္သန္ေရး အတြက္ ပိုမိုရုန္းကန္ေနရျပီျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ေရတိုေရရွည္နည္း လမ္းမ်ားခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသလို ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ အထူးသျဖင့္ JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ (၂)ထပ္လမ္း၊ မီးရထား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အတြင္းပတ္လမ္း၊ အျပင္ပတ္လမ္း တည္ေဆာက္ေရး အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား စသည္တို႕ရွိျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္၍ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အတြက္လည္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ လက္ရွိေျပးဆြဲေနသည့္ ဘတ္စ္ကားစနစ္ကို အျမန္ဘတ္စ္ကား စနစ္သို႕ ေျပာင္လဲေစျခင္းျဖင့္ ယေန႔ ဘတ္စ္ကားအသံုးျပဳျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနသည့္ အခ်ိန္ပုိကုန္ျခင္း၊ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အာားနည္းျခင္း၊ လက္ရွိဘတ္စ္ကားမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈေလ်ာ့ နည္းျခင္းတို႕အျပင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား၏ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိုမိုုပိတ္ေစျခင္း စသည္ တို႕ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္က ဘာေတြပိုေကာင္းမလဲ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္၍ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္ထက္ ပိုေကာင္းသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အရင္းအႏွီး နည္းပညာသစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ပိုရွိလာျခင္း၊ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႕ လိုရာခရီးအျမန္ဆံုးေရာက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႕အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး ႏိုင္ငံတကာကဲ႔သို႕ အားကိုးအားထား ျပဳႏိုင္သည့္ ဘတ္စ္ကားစနစ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ကားသစ္ၾကီးျဖစ္၍ ေဘးကင္းလံုျခံုမႈႏွင့္ Air-con အျပည့္အ၀သံုးမည္ျဖစ္၍ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမည့္အျပင္ ဘတ္စ္ကားေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမျဖစ္ေစျခင္း၊ လက္မွတ္စနစ္ျဖစ္၍ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားမရွိေတာ့ျခင္း လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ကားမ်ား ၾကံ႕ခိုင္မႈအားနည္းမႈေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈကို ေရွာင္လြဲႏိုင္ျခင္း၊ ယာဥ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ရကိုယ္ယူမဟုတ္ဘဲ လံုေလာက္သည့္လုပ္ခကို အာမခံသည္ျဖစ္၍ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္မႈမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈအားနည္းမႈမ်ား လံုး၀ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနျပည္သူတို႕၏ သြားလာေရး ပိုမိုအဆင္ေျပလာမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ BRT-Lite ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖင့္   ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း   ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ BRT (Lite) ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ထူေထာင္၍ လက္ရွိဘတ္စ္ကား စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနသည့္ ဘတ္စ္ကားကို တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈမွ အမ်ားပိုင္သို႕ စတင္ေျပာင္လဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႕အတူ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ (အေပါ့စား) ကိုလည္း စတင္ မိတ္ဆက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသး၍ အဘက္ဘက္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိဦးမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အထူးလိုအပ္သည္။ ယေန႕အမ်ားျပည္သူမ်ား သြားလာမႈအဘက္ဘက္မွ အဆင္မေျပမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စနစ္သစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ   ေအာင္ျမင္မည္။ အထူးသျဖင့္ သီးသန္႕ဘတ္စ္ကားလိုင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ သတ္မွတ္ယာဥ္မွလြဲ၍ အျခားကားမ်ား၀င္ေရာက္ မေမာင္းႏွင္ေရးႏွင့္ လမ္းအသံုးျ ပဳသူမ်ား သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ား တိတိက်က် လိုက္နာေရးပင္ျဖစ္သည္။

BRT (Lite) အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္လမ္းမ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္   ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည့္အဖြဲ႕၏ အဆိုျပဳခ်က္အရ လမ္းျပဳျပင္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ျပီး ခရီးသည္ အမ်ား ဆံုးျဖစ္သည့္ လမ္းေၾကင္းမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုးကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္သည့္ လမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါသည္။ BRT (Lite) ပထမဆင့္(Phase I) အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အဓိကလမ္းမၾကီး (၂) ခုမွာ မဂၤလာဒံုမွ စတင္မည့္ ျပည္လမ္းႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီလမ္း တို႔ကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ျပီး အဆင့္(၂) (phase II) အေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းေၾကာင္း(၂)ခုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုး ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔   ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း လိႈင္သာယာအေ၀းေျပးမွ ရွစ္မိုင္၊ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးစခန္း အထိလည္းေကာင္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ဒဂံုတကၠသိုလ္မွ ပါရမီသို႕ခ်ိတ္ဆက္မည့္လမ္းေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္း သီလ၀ါစက္မႈဇုန္မွ စတင္ျပီး ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားအထိလမ္းေၾကာင္း (၃)ေၾကာင္းသည္လည္း မူလ (Phase I) လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္   ေပါင္းစပ္ေစမည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုး လႊမ္းျခံုႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူတို႕၏ဆႏၵ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ျပည္သူအမ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ UMFCCI တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးႏြးပြဲမ်ားတြင္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္အားထားႏိုင္သည့္ ဘတ္စ္ကားစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ျပည္သူတို႕၏ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္းမွလည္း အထူးအေလးထားသည့္ အေလ်ာက္ ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂလိကျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံ ( Public Privote Partnership-PPP) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျပီး ဘတ္စ္ကားအျမန္စနစ္ (အေပါ့စား) ကို စတင္မည္ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူလူထု တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ား လိုရာခရီး သက္ေသာင့္သက္သာေဘးကင္း လံုျခံဳစြာျဖင့္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အျမန္ဘတ္စ္ကားစနစ္ (အေပါ့စား) တည္ေထာင္ျခင္းမွလြဲ၍ အျခား နည္းလမ္းမရွိပါ။ လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္ အခ်ိန္သည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖစ္သလို ေငြထက္မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခ်ိိန္၊ ျပည္သူမ်ား၏အခ်ိန္ အလဟႆကုန္ဆံုးေနမႈသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္တိုးတက္ေရးထိခိုက္သလို တိုင္းျပည္အတြက္လည္း မ်ားစြာဆံုးရံႈးပါသည္။ ထို႕အတြက္ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ အျမန္ဘတ္စ္ကား (အေပါ့စား) စနစ္အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အထူးအေလးေပး လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္၍ ျပည္သူတုိင္း အမ်ိဳးသားေရးအသိျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေစရန္ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

(ေၾကးမံုသတင္းစာ ၂၅-၅-၂၀၁၅) ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေဆာင္းပါးမ်ားအမွတ္(၂)မွ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo