ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္။
Share this Post:

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ ကာလ  ႏိုင္ငံေရးစနစ္  စီးပြားေရးစနစ္ ၁။ ၁၉၄၈-၁၉၆၂                                 ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ                     အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ (AFPFL)                                   ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္စနစ္ ေရာျပြမ္းေနသည့္စနစ္ (၁၉၅၈-၁၉၆၀)                                   အိမ္ေစာင့္စစ္အစိုးရ                     ၄င္း- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ၂။ ၁၉၆၂ ခု မတ္လမွ                         ဆိုရွယ္လစ္ စစ္အစိုးရ                 ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္စနစ္ ၁၉၈၈ (၁၉၆၂-၁၉၇၄)                                  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ               အမိန္႔ေပးစီးပြားေရး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္ (၁၉၆၂-၁၉၇၄)                                   တစ္ပါတီစနစ္                             ၄င္း စစ္အုပ္စိုးမႈေအာက္မွအ              ျပည္ပေခ်းေငြ၊ တရား၀င္ ဖြံျဖိဳးမႈ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္                အကူအညီလက္ခံ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္                         တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ၃။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ                        စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး                             ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ မွ ယခုအထိ                                          (SLORC/SPDC)                       ေစ်းကြက္အေျခခံ စီးပြားေရးစနစ္ သို႕ေျပာင္းလဲ   (ဂ) ပဏာမ အခ်ိန္ကာလ ေျပာင္းလဲမႈအလိုက္ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္သားစရာေကာင္းလွသည့္ တူညီမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ပါလီမန္ အစည္းအေ၀းကို တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ႏွစ္လသာ ျပဳလုပ္၍ က်န္ကာလမ်ားတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ၄င္း၏ အာဏာျဖင့္ စီမံ ခန္႕ခြဲခဲ႕သည္။ အရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္သကဲ့သို႕ပင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္သည္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။ တစ္ဖန္ အရပ္သားအစိုးရ၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒသည္ ကိုလိုနီစနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈစနစ္၏ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူခဲပါလွ်င္ စစ္အစိုးရ ဆက္ခံခဲ႔ေသာ ပံုစံသည္ အထက္ပါ နည္းလမ္းထက္ ပို၍ ျပင္းထန္သည္ သို႕မဟုတ္ လံုး၀ ေသြဖည္သြားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိSLORC/SPDC အစိုးရသည္လည္း ဦးႏု အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္စနစ္မ်ားကို ပံုႏိႈင္းကာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂ¾လိကက႑သို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ပြင့္လင္းစြာ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ သို႕ေသာ္ ဤတူညီမႈမွာ ၾကာရွည္မခံလိုက္ပါ။ လက္ရွိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ စီးပြားေရးစနစ္မွာလည္း ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားသူတို႕၏ လမ္းစဥ္အတိုင္းပင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားျပားသည့္ အမိန္႔ေပးစီးပြားေရးစနစ္ပင္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား အစရွိေသာ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ နိုင္ငံတို႕သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုက်င့္သံုးေသာ အင္ဒိုနီးရွား (ဆူဟာတိုေနာက္ပိုင္)၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕ထက္ စီးပြားေရးအရ သာလြန္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီ မက်တက် ႏိုင္ငံတို႕သည္ ဒီမိုကေရစီ မက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သို႕မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ သိသိသာသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဤသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ေပေလာ သို႕မဟုတ္ အျခားစြမ္းအားတစ္မ်ိဳးက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုစံကို ကြဲျပားသြားေအာင္၊ တူသေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုငျ္ခငး္ေပေလာ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ေအာင္ျမင္မႈ ရ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရမ်ားက မရရွိျခင္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေျဖမွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမႈေရး စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစနစ္တစ္ရပ္သည္ ျပည္တြင္းသေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးလံုျခံဳမႈမရွိျခင္း စသည္တို႕ကို မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာျပီး အဆံုးတြင္ ေရကို ကုစားသည့္အေနျဖင့္ေရးရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မတတ္သာဘဲ ေဆာင္ရြက္ေလ့ွရွိပါသည္။ စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္စီးပြားေရး မေသခ်ာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား မတည္ျငိမ္မႈ ျဖစ္ေစျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႕ အေနႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမွ ဖဲၾကဥ္သြားသည့္ဘ၀ကို ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ဤသို႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕ စည္းမ်ဥ္းေသြဖည္သြားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစျပီး တိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵမ်ားကို အေလးထားမႈႏွင္႔ လူမႈေရးသဟာဇာတျဖစ္မႈ စသည္တို႕ ပ်က္သုန္းသြားေစပါသည္။ အဆိုပါအေနအထားမ်ိဳးသည္ ဆိုးသြမ္းသံသရာ တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားလွျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက မူ၀ါဒေရးရာ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ နာလန္ထူူလာမႈ၊ ဒံုရင္းအေျခအေနသို႕ ျပန္ေရာက္မႈ စသည္တို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္မွ စတင္ကာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိေစေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခခံ ဘံု၀ါဒကို ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္း တုိ႕မွာ

  • ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း (၄င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးထက္ စီးပြားေရးက ပိုမိုေရွ႕တန္းေရာက္မႈကို ျပသသည္)
  • လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ အစြမ္းအစမ်ား ရွရွိေစသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည့္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားတြင္ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ (ပိုင္ဆိုင္မႈ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း)၊
  • ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႕ေဆာင္ေရး၊ သုေတသနႏွင္႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား အစရွိသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း။
  • မူ၀ါဒမ်ား တစ္သမတ္တည္းရွိေရး (လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို မေသခ်ာ မေရရာ ျဖစ္ေစေသာ အခြန္မူ၀ါဒမ်ား ရုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့ံ ၾကား၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမွ လြတ္ကင္းေစျခင္း)။
  • လြတ္လပ္မႈ အတန္အသင့္ရွိေသာ ဗဟိုဘဏ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚေစကာ ေငြေၾကးစနစ္အား ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကးမူ-ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊
  • ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္း၍ အက်င့္သီလ ေကာင္းမြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ရရွိေရး စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းလွသည္။ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရွိရန္မွာ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္ တည္မွီ၍ မရသလို အစိုးရတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္လည္း တည္မွီ၍ မရႏိုင္ပါ။ ထိေရာက္ေသာ ေစ်းကြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးရာ အစီအစဥ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ခ်မွတ္ကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အစရွိသည္တို႕တြင္ ျဖည့္စြမ္းေပးရန္လိုအပ္သည္။ စာေရးသူ ဆရာျမတ္သိန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo