How to Millionaire (မီလ်ံနာျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိၾကိဳးစားမလဲ)

How to Millionaire (မီလ်ံနာျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိၾကိဳးစားမလဲ)
Share this Post:

How to Millionaire (မီလ်ံနာျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိၾကိဳးစားမလဲ)

 

မီလ်ံနာျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာဟာလူတုိင္းရဲ႕စိတ္ကူးအိမ္မက္ျဖစ္ေစၿပီး၊ လူတုိင္းေတာ့ မီလ်ံနာျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာေတာ့ထုိသူေတြရဲ႕ တူညီၾကတဲ့ စိတ္ကူးအိမ္မက္ေတြကုိမတူညီၾကတဲ့ ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနလဲဆုိတဲ့ မီလ်ံနာေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ အေျဖျဖစ္မွာပါ။   ေအာင္ျမင္ေသာမီလ်ံနာမ်ား၏ ဘယ္လုိေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္တက္ပုံ၊ ေငြေၾကးအသုံးခ်တတ္ပံုႏွင့္ ၾကိဳးစားပုံအတုိင္း သင္လည္း အတုယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တေန႔မွာေအာင္ျမင္ေသာမီလ်ံနာမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔ စာေရးသူမွ ရည္ရြယ္လွ်က္ မွ်ေ၀ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Part – 1 (Creating Opportunities)အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားဖန္တီးရွာေဖြပါ။

(၁) Study Hard - ျပင္းထန္စြာေလ့လာပါ။

 

ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕အေၾကာင္းနဲ႔ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေၾကာင္းမ်ားကုိ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ   ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ေအာင္ျမင္ျခင္းဆုိတာဟာရုတ္တရက္ျဖစ္လာျခင္းမဟုတ္လုိ႔ ဇြဲရွိရွိေဆာင္ရြက္တက္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီး ပါတယ္။

(၂) Save Money - ေငြကုိစုေဆာင္းပါ။အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ေငြကုိခြဲေ၀သုံးစြဲၿပီး စုေဆာင္းထားဖုိ႔ လုိအပ္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ကုိအသုံးျပဳမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ကုိစုေဆာင္းၿပီး၊ ဘယ္လုိအခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြမွာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ကုိ ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။

 

(၃) Make Five-Year Plan - ငါးႏွစ္စာခန္႔ ၾကိဳတင္ေရးဆြဲပါ။

 

  ေနာင္ငါးႏွစ္မွာဘယ္လုိပုံစံျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိတာအခုိင္အမာဆုံးျဖတ္ခ်က္ထားပါ။ ထုိအတုိင္းကုိစီးပြားေရးစတင္ပါ၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္းပါ၊ စိတ္၀င္စားတဲ့ အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ပါ။အခြင့္အေရးမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ၾကိဳစားေဆာင္ရြက္ေနဖုိ႔လုိပါတယ္္။    

Part - 2 (Investing)ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳပါ။

(၁) Consult Good Advice - အၾကံညာဏ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ေငြေၾကးရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အၾကံညာဏ္ေကာင္းေပးႏုိင္သူမ်ားထံမွ ရရွိႏုိင္သည့္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္၊ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အၾကံေပးႏုိင္သူမ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

 

(၂) Buy Real Estate - အိမ္ျခံေျမမ်ားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ။

 

တန္ဖုိးပုိတက္လာႏုိင္ေခ်ရွိေသာအိမ္ျခံေျမမ်ားကုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားပါ။ အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္တန္ဖုိးတက္ေအာင္ ေငြေဖာ္ေပးႏုိင္ၿပီး၊ ၀ယ္ယူၿပီးေသာ အရာမ်ားကုိဆန္းသစ္ျပင္ဆင္ပါ၊ အငွားထားပါ၊ ပိုမုိ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

 

(၃) Invest a Business - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ကုိင္ပါ

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတူညီတဲ့ ေကာင္းကြက္၊ ဆုိးကြက္မ်ားကုိသုံးသပ္ၿပီးရင္းႏွိီးျမဳပ္ႏံွပါ။တြက္ခ်က္မႈပါေသာစြန္႔စားေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိရင္းႏွိီးျမဳပ္ႏွံပါ။  

 

Part -3 (Maintaining Wealth)ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းပါ။

(၁) Diversify Portfolio & Investment - ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀အသုံးျပဳပါ

 

သင့္ရဲ႕ေငြေၾကးမ်ားကုိအစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စေတာ့မ်ား၊ အိမ္ေျမမ်ား၊ အာမခံခ်က္ရွိေသာတျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္   ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါ။ ေငြကုိေငြျဖင့္ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီးေငြပုိျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၂) Make Smart Financial Decision - နည္းစနစ္က်ေသာေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ပါ။

 

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္စာ ေငြေၾကး၀င္ႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိေလ့လာရွာေဖြၿပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ သံဓိဌါန္ခ်ပါ။မွန္ကန္ေသာေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ရန္ အနာဂတ္အလားအလာ၊ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကုိဘက္စုံမွ စဥ္းစားသုံးသပ္ ၿပီးေဆာင္ရြက္တတ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

 

(၃) Know the Get-out – Act the Part - ဘယ္အခ်ိန္ အထြက္ျပမလဲ၊ ဘာေတြလုပ္မလဲဆုိတာသိပါ။

 

အလုပ္တုိင္းသုိ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အျပဳပဲ၊ ထုိလုပ္မ်ား၏ အေနအထားမ်ားအားသိျမင္ထားၿပီးအလုိက္သင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။မိမိ၏အေတြ႔အၾကံဳ-အသိပညာႏွင့္ တျခားေသာအၾကံညာဏ္မ်ားအားရယူျခင္းျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈနည္းေသာေရရွည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ How to Millionaire ဆုိတဲ့ ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးအေျဖေတြကုိမ်ားမ်ားေတြးပါ၊ မ်ားမ်ားျမင္ပါ၊ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ ဆုိတဲ့ မဆုတ္မႏွစ္အေရးၾကီးတဲ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြနဲ႔အတူေအာင္ျမင္သူမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ အတုခုိးနမူနာယူၿပီးစြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္ေသာ   ျမန္မာမီလ်ံနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာေပၚထြန္းလာပါေစေၾကာင္းအားေပးေရးသားလွ်က္။  

 

စာေရးသူ - ဇင္ျဖိဳးပုိင္ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo