Bill Gates ေျပာတဲ႔ ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္ရန္ (အမ်ားႏွင္႔မတူ)လုပ္ေဆာင္ ရမည္႔ အခ်က္(၁၀)ခ်က္။

Bill Gates ေျပာတဲ႔ ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္ရန္ (အမ်ားႏွင္႔မတူ)လုပ္ေဆာင္ ရမည္႔ အခ်က္(၁၀)ခ်က္။
Share this Post:

Bill Gates ေျပာတဲ႔ ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္ရန္(အမ်ားႏွင္႔မတူ)ုပ္ေဆာငရမည္႔ အခ်က္(၁၀)ခ်က္။

 

They commit to their goals( မိမိ၏ ပန္းတိုင္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)

When successful people set a goal, nothing gets in their way of achieving it. They commit 100 percent to the outcome, knowing that one difference between successful and unsuccessful people is that the successful ones commit to a goal and don’t stop until they achieve it. ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ရည္မွန္းခ်က္ကိုစတင္ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါ သူ႔လမ္းေၾကာင္းမွာရရွိျခင္းဆိုတာဘာမွမရွိခဲ့ဘူး။ေနာက္ဆုံးမွာ သူတို႔ဟာရလဒ္ကို 100% အထရရွိခဲ့တယ္။ ေအာင္ျမင္ေသာသူႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာသူၾကားကြာျခားခ်က္ကိုသိျခင္းသည္ ပန္းတိုင္တစ္ခုကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ကို သိေသာေၾကာင္႔ သူတို႕ပန္းတိုင္မေရာက္မခ်င္း ၾကိဳးစားမႈကိုမရပ္ဘူး။

 

And they persist until they achieve them (ေအာင္ျမင္မႈရသည္ အထိစြဲျမဲစြာေဆာင္ရြက္ျခင္း)

Obstacles to success are normal and should be expected. They can’t always be planned for. However, you can decide when you commit to success that you’re going to persist no matter what obstacles arise. Go around them, go over them, or push through them, but persist no matter what happens. That’s what successful people do, and so should you if you want to mimic their success. အတားအဆီးအခက္အခဲဆိုတာေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ၾကဳံေတြ႕ရမွာ သဘာ၀ ဘဲ။ သူတို႔အဲ့အတြက္အျမဲလိုလိုအစီစဥ္မခ်ႏိုင္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းဘယ္ေလာက္အခက္ခဲေတြဘဲ ၾကံဳၾကံဳ မင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လလမ္းေၾကာင္းကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။ ျခဳံငုံေလ့လာပါ ၊ ေရွ႔ကို ၾကိဳေတြးပါ (သို႔) တြန္းအားေပးပါ သို႔ေသာ္ ဘာေတြဘဲျဖစ္လာျဖစ္လာစြဲျမဲစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ မင္းေအာင္ျမင္သူေတြကိုအတုယူခ်င္ သူတို.လိုျဖစ္ခ်င္လ်င္ သူတို႔ဘာလုပ္လဲ ပဲ ေလ့လာပါ။

 

They take responsibility (တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္းရွိရမည္)

Successful people know that they are the masters of their own destiny. You don’t hear them complain about the things that stopped them from success. You won’t hear them make excuses. Instead, they push forward knowing that they are the only thing that will make or break their success. ေအာင္ျမင္ေသာသူေတြဟာမိမိတို႔ ကံၾကမၼာ၏ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုသိတယ္။ သူတို႔ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပက္သက္၍ ရပ္တန္႔ေစမည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားနားမေထာင္ပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ဆင္ေျခကို မင္းၾကားရ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ေအာင္ျမင္မႈကိုေက်ာ္လြန္ျပီးေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္အရာမ်ားကိုပို၍ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။  

They work hard( အလုပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၾကိဳးစားပါ။ )

Have you ever met someone who is super-successful and lazy? Neither have I. The truth is that the road to success is paved with hard work. If you want to achieve great results, you’ll need to wake up early, stay up late and put in your time. Success doesn’t just come to those who want it. You’ve got to pay your dues. မင္းေအာင္ျမင္ေသာသူ ၊ ပ်င္းရိေသာ သူတို႔ကိုေတြ႕ဆုံဘူးပါသလား? ေအာင္ျမင္ေသာလမ္းေၾကာင္းရွိအခက္ခဲေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၾကိဳးစားမွသာလက္ေတြ႔မွာေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ အေကာင္းဆုံးရလဒ္ကိုပိုင္ဆိုင္ခ်င္လ်င္ “ေစာေစာထပါ ၊ ေနာက္မက်ေေစဘဲ အခ်ိန္မွီ ျပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ကိုယ့္ဆီ တိုက္ရိုက္မလာပါ။ မင္းရဲ႕ခြန္အားစိုက္ထုတ္မွသာရရွိႏိုင္မည္။

 

Find people who are doing what they want and emulate them

(သူတို႔ဘာလိုခ်င္လဲဆိုတာကိုရွာေဖြျပီးအတုယူပါ )

 

A college professor once gave me some of the best advice I ever received. He said, “if you want to be wealthy, hang out with wealthy people. If you want to be funny, hang out with funny people. And if you want to be poor, hang out with poor people.” ေကာလိပ္ပါေမာကၡတစ္ေယာက္ဆီကအေကာင္းဆုံးအၾကံညဏ္တစ္ခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့တယ္။ သူက “မင္းခ်မ္းသာခ်င္လ်င္ ခ်မ္းသာေသာသူႏွင့္ အေပါင္းအသင္းလုပ္ပါ။ မင္းေပ်ာ္ခ်င္တယ္ဆိုဟာသညဏ္ရႊင္တဲ့သူႏွင့္ အေပါင္းအသင္းလုပ္ပါ။တကယ္လို႔သာ မင္းဆင္းရဲခ်င္တယ္ဆိုဆင္းရဲတဲ့သူႏွင့္ အေပါင္းအသင္းလုပ္ပါ။” လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ The truth is that people naturally mimic the behaviors of those around them. Mindset is contagious. So if you want to be a big success in life, spend time with others who are already successful. ပတ္၀န္းက်င္၏ အျပဳအမႈေတြကို သဘာ၀အတိုင္းအတုယူေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အေတြးအေခၚ အျပဳအမူေတြဟာကူးစက္ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မင္းဘ၀မွာ ၾကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈရရွိခ်င္လ်င္ အရင္ကတည္းက   ေအာင္ျမင္ျပီးသားသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံပါ။ Don’t know anyone successful? That’s ok. You can read books written by them or about them. Listen to their radio interviews or watch them on TV. Attitude and success is contagious, so catch it by hanging around some of the greats. ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကိုမွ မသိဘူးလား? ေကာင္းျပီေလ…. သူတို႕   ေရးထားတဲ့စာအုပ္ေတြ သူတို႔ အေၾကာင္းေတြကိုမင္းေလ့လာႏိုင္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴး အသံလႊင့္မႈေတြ နားေထာင္ျပီး သူတို႔အေၾကာင္းကို TV ကေနေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အျပဳအမူႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကကူးစက္တတ္တာေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးေတြထဲကမွ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုမင္းအမိအရဖမ္းဆုပ္ရယူပါ။

 

They believe in themselves and their vision( မိမိရဲ႕ အျမင္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိပါ )

 

The school of hard knocks ain’t easy, so if you want to achieve big results, you’ve got to believe in yourself. The world’s most successful people have unshakeable confidence in themselves and in their vision. Without it, they’d have to give up too easily after a few obstacles got in their way. ေက်ာင္းရဲ႕ စည္မ်ဥ္းေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔ မလြယ္ကူဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မင္းသာ ၾကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခ်င္လ်င္ မင္းရဲ႕ အျမင္ကို လုံး၀ယုံၾကည္ရမည္။

ကမၻာမွာအေအာင္ျမင္ဆုံးေသာသူေတြကသူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ကိုအခိုင္အမာယုံၾကည္တယ္။ အဲ့ဒီ့အရာေတြသာမရွိလ်င္ သူတို႔ရဲ႕လမ္းေၾကာင္းမွာသူတို႔ အတားအဆီးနည္းနည္ေတြ႕တာနဲ႔ လြယ္ကူစြာအရႈံးေပးလိုက္ရမွာေပါ့…။ How’s your confidence? Do you believe you can achieve your dreams? I’ll tell you something in case nobody told you before: you can do whatever you want in life, you’ve just to first believe it, and then work like mad to get it. မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိလား? မင္းအိမ္မက္ေတြ မင္းရႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္သလား? ဒီအေၾကာင္းမင္းဘယ္သူမွ မေျပာခင္ ငါေျပာခ်င္တာက မင္းဘ၀မွာ ဘာဘဲလိုခ်င္ လိုခ်င္ ရေအာင္လုပ္ ၊ မင္းအဲ့ဒါေတြရမယ္လို႔ေတာ့ယုံၾကည္ထားျပီးေနာက္ မင္းအလုပ္ကို ထပ္ျပီးရူးသြပ္ရမည္။

 

They take care of themselves( မိမိကိုယ္ကိုဂရုစိုက္ပါ)

 

When was the last time you saw a successful person who was obese or extremely overweight? Sure, these people exist, but they’re the exception to the rule. Most successful people know they need energy to get ahead, and the best way to have that is to eat right, exercise and get proper rest. Which brings us to our next point… မင္းအားလုံးျခဳံငုံသုံးသပ္ထားေသာေအာင္ျမင္ေသာသူတစ္ေယာက္ကိုဘယ္အခ်ိန္ကျမင္ခဲ့တာလဲ? ေသခ်ာတာကအဲ့လူရွိခ်င္မွ ရွိလိမ့္မယ္ သို႕ေသာ္ သူရ႕ဲနည္းလမ္းေတြကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဘဲ။ အေအာင္ျမင္ဆုံးသူေတြကေရွ႕သို႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအားေတြကိုသိရွိျပီးသူတုိ႔ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတြကေတာ့ မွန္ကန္တဲ့စားေသာက္မႈ သင့္ေတာ္တဲ့ အနားယူမႈႏွင့္   ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္။ထိုမွတဆင္႔စြမ္းအားေတြရယူတယ္ေနာက္တစ္ခ်က္သုိ႕ဆက္လက္ၾကည့္ရေအာင္…..  

 

They rest and recharge( ေကာင္းစြာအနားယူ၍ အားအင္ျပန္ျဖည့္ျခင္း)

 

Hard work is a requirement for success, but you can only push yourself 24/7 for so long. Successful people work hard and then unplug so they can refresh their minds and bodies. ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အလုပ္ၾကိဳးစားဖို႕လိုတယ္။ သို႕ေသာ္ မင္းဒီထက္ ပိုျပီး (၂၄) နာရီ (၇) ရက္ပတ္လုံးတြန္းအားေပးဖို႕ေတာ့လိုတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြဟာအလုပ္အျပင္းအထန္ လုပ္ေဆာင္   ျပီးေနာက္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွင့္ ခႏၵာကို ျပန္လည္ အားျဖည့္တယ္။ If you’ve been pushing it to the limit, think about unplugging for a long weekend or more. Once you get back to the grind, you’ll be more effective at getting the results you want. ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအကန္႕အသက္ရွိလာလွ်င္ ပိတ္ရက္(သို႕) ပိတ္ရက္ထက္ပိုတဲ႔ အနားယူဖို႕လိုေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ မင္းတစ္ၾကိမ္အားအင္ျပန္ျဖည့္တိုင္းမင္းလုိခ်င္တဲ့အေကာင္းဆုံးရလဒ္ေတြရေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။

 

They constantly learn( စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူပါ )

 

Successful people believe that learning never ends. This doesn’t mean they’re going to school to get new degrees, although they may. Even without formal education, they’re constantly reading and learning from others around them, perhaps from books, trade magazines or conferences, or from others who are ahead of where they want to be. ေလ့လာမႈကဘယ္ေတာ့မွ မျပီးဆုံးေလ့မရွိဘူး။ ဒါဟာေက်ာင္းသြားျပီးဘြဲ႕ေတြယူဖို႔ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ရင္ေတာင္မိမိေဘးပတ္၀န္းက်င္က အျခားသူေတြဆီမွ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္တယ္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ႏိုင္ရင္ ေလ့လာႏိုင္တယ္ (စာအုပ္ ၊ ကုန္သြယ္ေရးမဂၢဇင္း ၊ အစည္းအေ၀း) (သို႕) ေရွ႕ဆက္သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားသူမ်ားထံမွ ေလ့လာ   ႏိုင္တယ္။ What have you learned recently that can get you closer to the success you want? If you haven’t picked up a book, trade magazine or listened to CDs or MP3s that can get you smarter in your field, it’s time to start. မင္းလုိခ်င္ေသာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ မၾကာေသးခင္ကမင္းအနီးစပ္ဆုံးသင္ယူမႈ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ? မင္းသာစာအုပ္မကိုင္ဘဲကုန္သြယ္ေရးမဂၢဇင္း လားရတယ္(သို႕) မင္း CDs / MP3 နားေထာင္ခဲ့ရင္ လားရတယ္ မင္းကၽြမ္းက်င္နယ္ပယ္ကိုစတင္လို႔ရျပီ။  

 

They make mistakes and learn from them (အမွားေတြထဲကမွ သင္ခန္းစာယူျခင္း )

 

Successful people aren’t afraid to take risks. Because of their unshakable confidence, they treat any mistake as a learning opportunity. ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြဟာစြန္႔စားရမွာမေၾကာက္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အခိုင္အမာယုံၾကည္စိတ္ေၾကာင့္ အမွားမ်ားကို  သင္ခန္းစာအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကတယ္။ Think about the last mistake you made. Didn’t make a sale? Reevaluate your sales call and make it better next time. Screwed up a presentation? Read a book on how to present successfully so you can crush your next one. Failed in your last relationship? Call your ex and ask what you can do better with your next partner. So go take some risks, don’t be afraid of making mistakes, and if you stumble, learn from it so you can be better next time. ေနာက္ဆုံးမင္းလုပ္မိတဲ့ အမွားအေၾကာင္းေတြးပါ။   ေစ်းေရာင္းဘူးသလား? မင္းရဲ႕ေရာင္းအားကိုျပန္လည္ သုံးသပ္ျပီးေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။ အစီအစဥ္တင္ျပျခင္းမ်ားလြဲေခ်ာ္ဘူးသလား?   ေနာင္တစ္ခ်ိန္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲကို စာအုပ္ဖတ္ျပီးေနာက္တစ္ခါမွာအမ်ားကိုဖမ္းစားႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ မင္းအခ်စ္မွာက်ရႈံးဘူးသလား? မင္းသူ႕ကိုေနာက္တစ္ခါဘယ္ လိုအဆင္ေျပေအာင္ ျပဳမူရမလဲေခၚေမးႏိုင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္စြန္႔စားမႈ အနည္းငယ္လုပ္ပါ ၊ မွားမွာမေၾကာက္ပါႏွင့္။ ဒီတစ္ၾကိမ္ လြဲေခ်ာ္ ခဲ့ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။ These are 10 things successful people do. How many of them are you doing today? If not all, or most of them, it’s time to upgrade your behaviors so you can get the success you deserve. မင္းဒီေန႔ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ အခ်က္(၁၀) ခ်က္မွာဘယ္ႏွစ္ခ်က္လုပ္ျပီးျပီလဲ? အားလုံးမဟုတ္ဘဲ ၄င္းတို႔ထဲမွ အမ်ားစုကိုလုပ္ျပီးျပီလား။ ဒါဟာမင္းကိုယ္မင္းသုံးသပ္ျပီး ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ရမည့္အခ်ိန္ဘဲ။ ေလးစားစြာျဖင့္ www.esmemm.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo