LDC Factors & Why? - စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းျခင္း အဓိကအေၾကာင္းမ်ား

LDC Factors & Why? - စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းျခင္း အဓိကအေၾကာင္းမ်ား
Share this Post:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

(၁) အရင္းအႏွွီး မလံုေလာက္ျခင္း - - - LDC ႏုိင္ငံမ်ား၏အေရးႀကီးေသာလကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာ အရင္းအႏွီးမလံုေလာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အရင္းအႏွီး ျပတ္လပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားကိုအရင္းအႏီွးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (Capital poor Economic) ဟူ၍ လည္းေ ခၚဆုိသည္။ အရင္းအႏွီး ျပတ္လပ္ျခင္းက လုပ္သားႏွင့္အရင္းအႏွီးတို႔၏ အခ်ဳိးအလြန္နိမ့္က် ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါ သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ LDC ႏုိင္ငံမ်ားရွိလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စက္ပစၥည္းကိရိယာ အနည္း ငယ္ကုိသာ သံုးစြဲလုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါ သည္။

(၂) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ မွီခိုလြန္းျခင္း - - - ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံု ႏုိင္ငံမ်ားရွိ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္   ေက်းလက္ေဒသမ်ား တြင္ ေနထုိင္ၿပီး လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကုိလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေခတ္ေနာက္က်ရျခင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ရာတြင္ ေခတ္မမီ သည့္မိ႐ိုးဖလာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေသာေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားရိွေနျခင္း၊   ေခ်းေငြရရွိႏုိင္မႈ အလြန္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ စနစ္မက်ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရးေစ်းကြက္ မ်ားေၾကာင့္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ   ေက်းလက္ေဒသသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚ မွီခိုေနရပါသည္။

(၃) သဘာ၀သယံဇာတျပတ္လပ္ျခင္း - - - ေယဘုယ်အားျဖင့္  LDC ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သဘာ၀သယံဇာတ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား  (Natural resources) ျပတ္လပ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ေခတ္ေနာက္က်မႈ (Economic backwardness) ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ရရွိႏုိင္ေ ၾကာင္း ေတြ ႕ရ ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ Natural resource မ်ားကို မသံုးစြဲေၾကာင္း၊ အျပည့္အ၀ မသံုးစြဲ တတ ေၾကာင္း၊ မွားယြင္းသံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိကဲ့သို႔သယံဇာတမ်ား ကို ထိေရာက္ျပည့္၀စြာ မသံုးစြဲတတ္ရ ျခင္းမွာ အရင္း အႏွီး ျပတ္လပ္ျခင္း၊ လုပ္သား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(၄) အေကာင္းဆံုးဦးေႏွာက္စီးထြက္ျခင္း - - - Out flow of best brain  ကို ဆုိလိုပါသည္။ LDC မ်ား၏ အေကာင္း ဆံုးႏွင့္ အေတာ္ ဆံုးေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူရန္အတြက္႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာေသာ   ႏုိင္ငံမ်ား (Developed countries)သို႔ ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။ ပညာသင္ယူၿပီးေနာက္တြင္ လည္း အဆုိပါေ က်ာင္းသား၊ က်ာင္းသူ မ်ား သည္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔မျပန္လိုၾကေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ခလစာ နိမ့္က်မႈႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က် မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သာ အဆင့္ျမင့္ အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ခလစာေကာင္းမ်ား ရွာ ေဖြ လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ၾကပါသည္။

(၅) ေငြေၾကး ေဖာင္းပြျခင္း - - - ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျမင့္မားေနရျခင္းမွာ စီးပြားေရး ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ မႈေၾကာ င့္ျဖစ္သည္။ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားျခင္းက စားသံုးသူမ်ား၏ ၀ယ္ႏုိင္ စြမ္းအား(Purchasing power) ကုိ က် ဆင္းေ စၿပီး စုေဆာင္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈသည္ ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္ ရွိတတ္ ပါသည္။

(၆) စားသံုးမႈ ပံုသ႑ာန္ အခ်ိဳးမညီျခင္း - - - LDC  ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စ္ဦးက်၀င္ ေငြနိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းနိမ့္က်လ်က္ရွိ သည္။ ျပည္သူ မ်ား၏၀င္ေငြအခ်ဳိးအစားအမ်ားစုကုိစားေသာက္ကုန္စည္မ်ား ျဖစ္ေသာအစားအစာ၊ သစ္သီး၊ အသား၊ ဥႏွင့္ ႏြားႏို႔စ သည္တို႔အတြက္သံုးစြဲေနရသည္။ ''စားေရး'' အတြက္ အသံုးစရိတ္ပိုမိုသံုး စြဲ ေနရေသာေ ၾကာင့္''၀တ္ေရး''ႏွင့္ ''ေန ေရး'' အတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ အလြန္ နိမ့္က်ၿပီး ဆင္းရဲလ်က္ရွိပါသည္။

(၇) နည္းပညာအားနည္းျခင္း - - - LDC  ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္မီနည္း ပညာအားနည္းေသာေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈစရိတ္ႀကီးမားျခင္း၊ လုပ္သား ပိုမိုသံုးစြဲရျခင္း၊ အရင္းအႏွီးအသံုးျပဳမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားနိမ့္က်ျခင္း၊ မကြၽမ္းက်င္ေသာ လုပ္သားႏွ င့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိေသာလုပ္သားမ်ား သံုးစြဲရျခင္းတို႔ကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ဤ ကဲ့သို႔နည္းပညာေ ခတ္ေနာက္ က်ရျခင္းမွာ စီးပြားေရးေခတ္ေနာက္က်မႈ (Economic backwardness) ေၾကာင့္ျဖစ္ ပါသည္။ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္နည္းပညာေခတ္ေနာက္က်မႈ (Technological backwardness)ကစီးပြား ေရးေခတ္ေနာက္ က်မႈကိုျဖစ္ေစ ပါသည္။

(၈) ျပည္ပကို မီွခိုအားထားရျခင္း - - - စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကိုခ်မ္းသာေသာဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားကလႊမ္းမိုးထားသည္။LDC ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေ ရးမံကိန္းမ်ား (Development plans) ကို ျပည္ပေခ်းေငြ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေ လ့ရွိသည္။ အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိသာ ပုိမိုျဖစ္ထြန္းေ  စေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေခ်းေငြႏွင့္ခြင့္ျပဳေငြရယူ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား (Loans and  grants receiving nations) ျဖစ္ၾကသည္။

(၉) အေျခခံအေဆာက္အအံုမလံုေလာက္ ျခင္း - - - ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အေျခခံ အေဆာက္ အအံုမ်ား အားနည္းလ်က္ရွိ သည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လမ္းတံတား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္ သြယ္ေ ရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အဆင့္အတန္းသည္ လြန္စြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။အေျခခံအေဆာက္ အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သံုး စြဲေသာ အစိုးရအသံုးစရိတ္သည္လည္း အလြန္ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရေလ့ ရွိသည္။

(၁၀) အစိုးရအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ - - - ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူခ်မ္းသာမ်ား၊ ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ လူ႔မလိုင္ သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းလႊာ (Elite class) မ်ားက အစိုးရကိုသာမက အဓိက စီးပြားေရးက႑အားလံုးကိုလည္း ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားပါသည္။ ဤခ်မ္းသာေသာ လူတန္းစား (Rich class)သည္ ဆင္းရဲ သားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ရန္စိတ္မ၀င္စားေပ။ ဆင္းရဲသားမ်ား ၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ေကာင္း က်ဳိးခ်မ္းသာကုိမေဆာင္ရြက္လိုၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၎င္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား တိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ ေပၚလစီ မ်ားကို အသံုးခ်ၾကပါသည္။

(၁၁) လုူမႈေရး႐ႈေထာင့္မ်ား - - - LDC ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာေရးဆုိင္ရာအယူအျမင္၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို ဆိုးရြားစြာဟန္႔တားထားပါသည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အလုပ္ လုပ္သူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မွီခိုလ်က္ရွိ သည္။

(၁၂) ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈ - - - LDC ႏုိင္ငံမ်ားသည္အမ်ားအား ျဖင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုတင္ပို႔ၿပီး ကုန္ေခ်ာမ်ားကို တင္သြင္းၾကသည္။ ကုန္ၾကမ္း ၏ ေစ်းႏႈန္းမွာနိမ့္က်ၿပီးကုန္ေခ်ာ၏ ေစ်းႏႈန္းမွာျမင့္မားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခြင့္မသာေသာ ျပည္ပ ေငြေပးေငြယူရွင္း တမ္းလက္က်န္ (Unfavorable balance of  payment) ကိုျဖစ္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာဆင္းရဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လိုေငြျပ ကုန္သြယ္မႈ လက္က်န္ (Deficit balance of trade) မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံခန္႔ရွိပါသည္။ Credit to: Commerce Journal (It is poor because it is poor)/ Source: tutors2u.com

ျမန္မာ႔စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင္႔ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ WebsiteESME Logo