ေဒၚလာေစ်း တက္ရသည္႔ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ေဒၚလာေစ်း တက္ရသည္႔ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
Share this Post:

ေဒၚလာေစ်းအတက္အက်ေၾကာင္႔ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြား တိုးမ်ားလာသည္႔ႏိုင္ငံရွိသလို အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္ႏိုင္ေစမည္႔ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္လာလွ်င္ ၄င္းႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးသည္လည္းတက္လာေလ႔ရွိသည္။ တစ္ဆက္ထဲမ်ာပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ စီးပြားေရး တက္လာမႈေၾကာင္႔ ထုတ္လုပ္မႈႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး တက္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ႔မ်ား နည္းပါးျခင္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ေစ်းတက္လာျခင္း တို႔ အျပင္ ေငြေၾကးမာလာမႈ ေၾကာင္႔ ျပည္သူတိုင္း ဝယ္လိုအား ပိုမိုတက္လာျခင္း ႏွင္႔ ပိုမိုၾကြယ္ဝ လာသည္႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေတြ႕ရသည္။

 

ဘာေၾကာင္႔ေဒၚလာေစ်းအတက္ဘက္မွာရွိေနရသလဲ

 

အေမရိကန္ စီးပြားေရးသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိေရာက္သည္႔စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေရး အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင္႔ ၂ဝ၁၂ ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးျပန္လည္ နာလန္ထူလာသလို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း ေဒၚလာေငြေၾကးတန္ဖိုး အထိုက္ေလ်ာက္ တက္လာခဲ႔သည္။ အထူးသျဖင္႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း (GDB တိုးတက္ႏႈန္း) သည္ဒုတိယ သံုးလပတ္ အတြင္း ၄.၆ ရာခိုင္နႈန္းရွိခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းအျမင္႔ဆံုးျဖစ္လာ သည္႔အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ ကမာၻႏိုင္ငံ မ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္ရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈတိုးျမင္႔လာေနေၾကာင္းေတြ႔ရ သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ တရား ဝင္ေငြေၾကးသာမက ႏိုင္ငံတကာသံုး ေငြေၾကးယူနစ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္မႈ၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ   ျပဳလုပ္ေနသလို ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမ်းာလည္း ေဒၚလာေငြေၾကးကိုသာ အဓိကသံုးစြဲေန ဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေဒၚလာေငြေၾကး အတက္အက်သည္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္   ႏိုင္ငံတိုင္းမွ အရန္ႏိုင္ငံျခားရန္ပံုေငြ (Foreign Reserve) ကိုလည္း ေဒၚလာႏွင္႔ေရႊတို႔ကို အမ်ားဆံုးထားေလ႔ရွိရာ   ေဒၚလာေစ်းႏွင့္   ေရႊေစ်းမ်ားနီကပ္စြာ ဆက္စပ္ေန ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အရန္ႏိုင္ငံျခားရန္ပံုေငြ (Foreign Reserve) အတြက္   ေဒၚလာႏွင္႔ ေရႊမည္မွ်ထားမည္ ဆိုသည္႔အခ်က္မွာ ၄င္းတိုု႔၏ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ေဒၚလာႏွင္႔ေရႊကို ခ်ိန္စက္ေလ႔ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ ေဒၚလာသည္ တန္ဖိုးထိန္းသိမ္း သိုေလွာင္သည္႔အရာ (Store of Value) လည္းျဖစ္သည္။

 

အေမရိကန္   ေဒၚလာေငြေၾကးအတက္အက်ကို ျပဌာန္းသည္႔ အခ်က္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ရွိျပီး အေရးပါသည္႔အခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင္႔ အလားအလာ၊ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးဗဟိုဘဏ္၏ မူဝါဒ၊ အတိုးႏႈန္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဝယ္လိုအားႏွင္႔   ေရာင္းလိုအား၊ ေငြေဖါင္းပြမႈ အစိုးရဘတ္ဂ်က္၊ သမၼတ၏ထင္ေပၚမႈ (President Popularity) ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ အရင္းအႏွီးေစ်း ကြက္၊ အိမ္္ရာေစ်းကြက္ အေျခအေန စသည္တို႔ေၾကာင္႔ ေဒၚလာေစ်းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစသည္။ ကမာၻစီးပြားေရးကို အဓိက ရိုက္ခတ္ သည္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအနက္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းအတက္အက်အျပင္ ေရနံေစ်းႏႈန္း၊ ေရႊေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္လည္း အေရးပါသည္႔   ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ သည္။

 

ကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင္ ေဒၚလာေစ်းႏွင္႔ ေရႊ၊ ေရနံေစ်းမ်ား ဆန္႔က်င္ဘက္ဆက္စပ္မႈမ်ား အျမဲေတြ႕ရေလ႔ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္္မွာ   ေရနံေစ်းတက္သည္႔အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဒၚလာေစ်းက်လာသလို ကမာၻ႔ ေရႊေစ်းတက္သည္႔ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဒၚလာေစ်းက်လာသလို ကမာၻ႔ေရႊေစ်းႏွင္႔ လည္းေျပာင္းျပန္ ဆက္စပ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္နာေရး အက်ပ္အတည္းကာလေနာက္ပိုင္း ကမာၻ႔ေရႊေစ်းႏႈန္းေတာက္ေလွ်ာက္တက္လာခဲ႔သလို ကမာၻ႔ ေရနံ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာခဲ႔ျပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အျမင္႔ဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ျပီး ကမာၻ႔ ေရႊေစ်းတစ္ေအာင္စလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၉ဝဝ ဝန္းက်င္ အထိစံခ်ိန္တင္ျမင္႔တက္ခဲ႔သည္။ ၄င္းေနာက္ပိုင္း ကမာၻ႔ ေရႊေစ်းေရာ   ေရနံေစ်း   ႏႈန္းပါ  က်ဆင္းလာခဲ႔သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိကာလမ်ားတြင္ ေရနံတိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈကလည္း OPEC ဟုေခၚသည္႔ ေရနံထုတ္လုပ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ေစ်းႏႈန္း လႊမ္းမိုးထားႏိုင္မႈကို တန္ျပန္ႏိုင္မႈေၾကာင္႔လည္းျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေဒၚလာေစ်းတက္လာရျခင္းမွာ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးႏွင္႔ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားလာသည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း ကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင္   ျဖစ္ေပၚေနသည္႔အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးနာလန္ထူလာမႈေၾကာင္႔   ႏိုင္ငံတကာေစ်း ကြက္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္းျမင္႔လာသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္းျမင္႔လာျခင္းသည္ အေျခခံေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

စာေရးသူ - ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ ( စီးပြားကူးသန္းအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo