လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္တဲ႔အထိတာဝန္.စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ သင္တန္း

လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္တဲ႔အထိတာဝန္.စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ သင္တန္း
Share this Post:

Why ဘာေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ထားဖုိ႔ လုိအပ္သလဲ

 

ေခတ္ျပိဳင္ျမန္မာ့စီးပြားေရးရဲ႕ အနာဂတ္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြမွာ လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအျပင္၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာဖုိ႔လုိအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာသင္ၾကားမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ (စာေတြ႔ + လက္ေတြ႔ + အေတြ႔အၾကဳံ) မ်ားကုိ သင္တန္းမွရရွိေစႏုိင္တဲ့အျပင္ B2B စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးအၾကံညာဏ္ေပးမႈမ်ားကုိ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားစြာရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

What ယခုသင္တန္းမွတဆင့္ ဘာအက်ိဳးတရားေတြကုိရရွိေစႏုိင္မွာလဲ

 

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး မျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့ (Entrepreneurship စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအရည္အခ်င္းမ်ား၊ Business Plan စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ Marketing ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ျခင္း၊ HR ၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတက္ပညာ၊ B2B Communication စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္ပုံစံမ်ားႏွင့္ Financial ေငြေၾကးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားကုိ) သင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႔ရရွိေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးပါကလည္း တစ္ဦးခ်င္းအား အၾကံေပးတုိင္ပင္ျခင္း၊ လုိအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေစရန္လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ B2B Links လုပ္ငန္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Who ယခုသင္တန္းကုိ ဘယ္သူေတြ တက္ေရာက္ထားသင့္သလဲ

 

ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးစတင္လုပ္ကုိင္လုိသူေတြ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းအသစ္စတင္ေနသူေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္လုိသူေတြ၊ ေအာင္ျမင္လုိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ တက္ေရာက္ထားသင့္ပါတယ္။ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း။ - ျမိဳ႕ေပါင္း ၁၇-ျမိဳ႕တြင္ သင္တန္းေပါင္း အၾကိမ္-၄၀ခန္႔ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ Future Myanmar - Management ၏ CEO - User 10,000 အသုံးျပဳေန႔သည့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္စီးပြားေရး) Website: www.EntrepreneurSME.com ၏ Founder - ေဒသထြက္ကုန္မွသည္ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈသုိ႔ (B2B Global Trading) BaganTrade.com ၏ အဖြဲ႔၀င္ Director စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးျဖင့္ေက်ာင္းၿပီးထားၿပီး၊ UN အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ TOT ဆရာျဖစ္သင္တန္းရရွိထားသူ၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အၾကံေပးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိတဲ့ - ဆရာဦးဇင္ျဖိဳးပုိင္ ကုိယ္တုိင္မွဦးစီးသင္ၾကားေပးပါမည္။  

 

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ သင္တန္းအစီအစဥ္

 

ေန႔ရက္          ။ ၃၀၊ ၃၁ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၆ (စေန၊ တနဂၤေႏြ) အခ်ိန္             ။ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီအထိ ေနရာ           ။ MIF သင္တန္းခန္းမ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သင္တန္းေၾကး  ။ (70,000 Ks Only)   မွတ္ခ်က္         ။ MLM စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုံး၀မေပးပါဟု ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အထူးအစီအစဥ္ ။ www.EntrepreneurSME.com ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ (၁၀% Discount) ရရွိႏုိင္ပါမည္။ အထူးအာမခံခ်က္ ။ ဤသင္တန္းတက္ေရာက္ထားသူမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သည္အထိတာ၀န္ယူေပးမည္။ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းသူမ်ားသုိ႔ ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းရန္။   အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမး၊ လိပ္စာ၊ ရာထူးအဆင့္၊ အလုပ္အကုိင္၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံ၊ သင္တန္းတြင္ သိလုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုပ္ကုိင္လုိသည့္ စီးပြားေရးအမ်ိဳးအစား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိ ျဖည့္စြပ္ၿပီး အီးေမး Email: entrepreneursme.mm@gmail.com (or) info.entrepreneursme@gmail.com (or) 09 425292 769, 09 79 262626 1 သုိ႔ ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ယခုစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သင္တန္းမွာ သင္ေပးဆပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိက္တဲ့ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ တန္ဖုိးနဲ႔ ေလွ်ာ္ညီနဲ႔ အနာဂတ္လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚလွ်က္။ http//www.esmemm.com (Future Myanmar – Management) (Entrepreneurs Generation – SMEs Promotion for Myanmar)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo