KBZ SC Security မွရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ

KBZ SC Security မွရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ
Share this Post:

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ပထမဆုံးဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကေမာၻဇကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံStirling Coleman Securities Co., Ltd. တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားသည့္ KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. (KBZ SC Securities) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမိတ္ဆက္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sule Shangri-La Hotel၊ Ballroom ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

ေရွးဦးစြာအခမ္းအနားတြင္ အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာဦးညိဳျမင့္မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ (ပုံ) ယင္းေနာက္ KBZ SC Securities မွအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ Mr. Rudolf Rolles ႏွင့္ဌာနတာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Mr. Yap Yeong Keen၊ Mr. AngLian Kiat ႏွင့္ဒါရုိက္တာဦးေဇာ္လင္းေအာင္တို႔မွ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိပရိုဂ်က္တာျဖင့္ရွင္းလင္းျပသသည္။

၄င္းေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စေတာ့ရွယ္ယာတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားက   ေမးျမန္းသည္မ်ားကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ၉ရက္ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ကနဦးအေနျဖင့္ျမန္မာ Listing Company (၆) ခုမွ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔ကုိ တာဝန္ခံေရာင္းခ်ေပးရန္ Underwriter ကုမၸဏီ (၁၀) ခုကုိ ပဏာမအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီ (၁၀) ခုတြင္ KBZ SC Securities တစ္ခုတည္းသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိထားၿပီး က်န္ရွိေသာကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း လုိင္စင္ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အခမ္းအနား၌အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာဦးညိဳျမင့္မွေျပာၾကားရာတြင္ “ကေမာၻဇကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာေငြေၾကးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပုိမိုအေရးထားႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိအာမခံလုပ္ငန္း တို႔တြင္ ေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားဆုံးျဖင့္   ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ အဓိကအေရးပါေသာ   ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရးတြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အင္တုိက္အားတုိက္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္သမုိင္းတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ တာဝန္ခံေရာင္းခ်ေပးမည့္ပထမဆုံးေသာ Underwriter ကုမၸဏီအျဖစ္တရားဝင္လုိင္စင္ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း Listing ကုမၸဏီမ်ား၏ အရင္းအႏွီးတုိးျမႇင့္ေရးျပည္သူျပည္သာမ်ားမွ ရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူၿပီးစီးပြားေရးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေရး စသည္တို႔အတြက္ တာဝန္ယူေရာင္းခ်ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ေရာင္း ဝယ္မႈမ်ား အေပၚ ေငြေပးေခ်းမႈမ်ား ကုိေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ဘဏ္အားလည္း KBZ Bank ကို Authorized Fund Settlement Bank အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္အရင္းအႏွီးတုိးျမႇင့္လိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကုိသတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားႏွင့္အညီ Listing ကုမၸဏီျဖစ္ေရးအထိ အစစအရာရာတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အရင္းအႏွီးတုိးပြားေအာင္ယင္းတို႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ တာဝန္ခံေရာင္း ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္အႀကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ Broker လုပ္ငန္း၊ Dealer လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေနာင္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္း (Merger & Acquisition – M&A) စသည္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။

KBZSC Securities ၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ Strand Square (ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္ေျခာက္ထပ္ရုံး) တြင္ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo