6th SMEs Saturday Talk, Dr. Maung Aung (MOC) ေဟာေျပာခ်က္မ်ား

6th SMEs Saturday Talk, Dr. Maung Aung (MOC) ေဟာေျပာခ်က္မ်ား
Share this Post:

အေသးစားနွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတတ္ေရးဌာန နွင့္ ဂ်ာမနီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (GIZ) တို့ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ SME မ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္” Saturday SMEs Talk” ေဆြးေနြးပဲြမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပေပး ခဲ့သည္ မွာ (၆-ၾကိမ္ေျမာက္) ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ဦးဆက္ေအာင္ (ဗဟုိဘဏ္)၊ ဦးေအာင္ခင္ျမင့္ (MITA)၊ ဦးေအးေက်ာ္ (MHR)၊ ဦးေအာင္ခ်စ္ခင္ (Strategy First) တုိ႔မွ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ စီးပြားကူးသန္း အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္မွ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 

အေသးစားနွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ပိုင္းမွွစတင္ျပီး အသက္၀င္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးကုန္သြယ္မွု အသိုင္း အ၀န္း တြင္လည္းေကာင္း ၊ ကမၻာစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ Globalization ျဖစ္စဥ္တြင္ လည္းေကာင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ကုန္သြယ္ မွုျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္နွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး SMEs မ်ား၏ Capacity ကို တည္ေဆာက္ေပး နိုင္ရန္အတြက္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ျကီးဌာနမွ အျကံေပး ဆရာ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ ၏ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခ်က္တခ်ိ႔ ကုိျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

- ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အလာအလာမ်ားကုိ သုံသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ AEC, FDI, SEZ စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ အဓိကစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္လာၿပီး (ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား) ပုိမုိတုိးတက္လာႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ တုိးတက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ တရားဖြင့္စီးပြားေရး စနစ္က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔ဆုိရင္ ကုန္သြယ္ေရးကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။မၾကာမွီမွာ AEC ႏွင့္အတူ Open-up Global Trading ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး Think AEC, Act Local ပုံစံျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္လာပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာလည္း ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ GSP အခြင့္အေရးကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံၾကီး ၃၅ ႏုိင္ငံမွ ရရွိထားၿပီး တရုတ္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ကုန္သြယ္ေရး ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ Export အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

- AEC အတြက္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမွ သက္သာေစရန္ World Trade Organization (WTO) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္လည္သည့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္   ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈျဖစ္ေသာ Safeguard ၊ Antidumping ႏွင့္ Countervailing တို႔ျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ - တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္သြယ္မႈသည္ ဦးေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ အာရွ၏ ပထမဆုံးႏွင့္ အဖြ႔ံျဖိဳး ဆုံးေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္မွအစ၊ အာရွက်ားေလးေကာင္ႏွင့္ အာရွက်ားနီးပါးျဖစ္လာသည့္ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနိးရွား ႏွင့္ အတူ လက္ရွိအတုိးတက္ဆုံးေသာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးမ်ားတုိးတက္ခဲ့ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရး ျမင့္တင္မႈပုံစံျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ - အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရး၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အတားအဆီမ်ား ကုိ သုံးသပ္ၿပီး မၾကာခင္အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေတာ့မဲ့ AEC ရဲ႕ သန္း - ၆၀၀ ေစ်းကြက္အတြက္ အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ လိုအပ္တဲ့ Quality အရည္အေသြး၊ Design ဒီဇုိင္းမ်ား၊ Competition Price ျပိဳင္ဆုိင္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ တုိးတက္ႏုိင္တဲ့ Economic Scale မ်ားကုိ (R&D) သုံးသပ္ေလ့လာၿပီး အလုိက္သင့္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြး ထားပါတယ္။

 

“SMEs Development on Trade” ေခါင္းစဥ္ ကို ၁၂.၁၂.၂၀၁၅ခုနွစ္တြင္ အေသးစားနွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဖံြံ႕ျဖိဳးတိုးတတ္ေရးဌာန(ရန္ကုန္)တြင္ ေဆြးေနြးေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေနြးပဲြသို့ အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ SMEs ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတတ္ေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေနြး ခဲ့ပါသည္။ EntrepreneurSME.com ၏ အဖြဲ႔၀င္ Member မ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ SMEs စီးပြားေရးဆုိင္ရာ Update မ်ား၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရး Articles ေဆာင္းပါးမ်ား ကုိ Email မွတဆင့္ အပတ္စဥ္ေပးပုိ႔ေနၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ ၀က္ဆိုဒ္ www.esme.com (Future Myanmar)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esme.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 ESME Logo