Office Administration - ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား

Office Administration - ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား
Share this Post:

ရုံးတစ္ခုရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဟုဆုိရာတြင္ ရုံးတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ရုံးတြင္းစည္းကမ္းမ်ား စနစ္က်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ရုံးတြင္းပုိင္း ျပႆသနာအဟန္႔အတားသိပ္မရွိလွ်င္ ျပင္ပေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈမွာလည္းအားသာခ်က္ ျဖစ္လာတက္လုိ႔ Administrationအပုိင္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာအေရးၾကီးတယ္လုိ႔လည္းဆုိႏုိင္ပါတယ္။

(1 ) Communication (ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္း ) Telephoning, Faxing, E-mailing (Incoming &Out coming), Update Information, Internal and external organizational corresponding: (တယ္လီဖုန္းေျဖၾကားမႈ၊ သတင္းေပးပုိ႔မႈ၊ အီးေမး (အ၀င္၊အထြက္)၊ေနာက္ဆုံးသတင္းေပးမႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၊ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း)။

 ( 2 ) Office Security ( ရုံးလုံျခဳံစိတ္ခ်မႈ ) Security guest, Guest record, Data – File – Fire sate and security functions, Security rules and other procedures: (လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္းရွိမႈ၊ ဧည့္သည္မ်ား၏ စာရင္း၊ သတင္း - ဖုိင္ - မီးေဘးဆုိင္ရာ လုံျခဳံစိတ္ခ်ထားရွိမႈ၊ တျခားေသာလုံျခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း)။

 ( 3 ) Information (သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ျခင္း) Logo, Letter-head, Update soft & head copy, Notice, Meeting Management, Share update and (other no permit roles): (တံဆိပ္၊ ေခါင္းစီးစာရြက္၊ မူရင္းလက္ခံထားရွိမႈ၊ သတိေပးမႈပုံစံ၊ အစည္းအေ၀မ်ားစီမံျခင္း၊ သတင္းမွ်ေ၀ေပးျခင္း ႏွင့္ (တျခားခြင့္မျပဳမႈမ်ား) ရွိျခင္း)။

 ( 4 ) Travel Support ( ခရီးသြားျခင္းဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား) Letter invitation, Representative, Venue Arrangement, Accommodation and Per diem, Financial procedure: (ဖိတ္ၾကားစာ၊ ကုိယ္စားျပဳသူ၊ ေနရာျပင္ဆင္မႈ၊ ေနရာထုိင္ခင္း ႏွင့္ စားစရိတ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္း)။  

( 5 ) Office Cleaning ( ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ ) Cleaning staff by (7-8 hr& 12-1 hr), Meeting room arrangement, Guest trading, Office and equipment cleaning: (သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း ရွိျခင္း၊ အစည္းအေ၀းခန္း ျပင္ဆင္မႈ၊ ဧည့္သည္ဧည့္ခံေပးမႈ၊ ရုံး ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္း)။

 ( 6 ) Vehicle Inspection (ရုံးယာဥ္မ်ားအေပၚ စီစစ္ျခင္း) Inspection form, monthly check, daily trip record, update reporting, priority using for transport and safety&maintains: (ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ ေဖာင္၊ လစဥ္စစ္ေဆးမႈ၊ ေန႔စဥ္သြားလာမႈ မွတ္တမ္း၊ ေနာက္ဆုံးသတင္းေပးပုိ႔မႈ၊ ဦးစားေပးခရီးသြားလာေစမႈ၊ လုံျခဳံမႈ ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား)။

 ( 7 ) Official Travel ( ရာထူးအဆင့္ဆုိင္ရာခရီးသြားလာမႈမ်ား ) Travel approval, finance requisition, pre-arrange for hotel room, car, other additional appointment: (ခရီးသြားမႈ ခြင့္ျပဳလႊာ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာေတာင္းခံမႈ၊ ကား- အခန္းၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးမႈ ႏွင့္ တျခားခ်ိန္းဆုိမႈ ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

 ( 8 ) Purchase Requesting ( ၀ယ္ယူမႈဆုိင္ရာ ေတာင္ခံျခင္းမ်ား ) Iteamrequestation form, Equipment repair process, purchase order and supporting: (ပစၥည္းေတာင္းခံလႊာ၊ ပစၥည္းျပင္ဆင္မႈ ပုံစံ၊ ၀ယ္ယူမႈ မွာယူျခင္း ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း)။

( 9 ) Meeting Management ( အစည္းအေ၀းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ) Meeting Arrangement, Invitation, Meeting Minus, Information Sharing:(အစည္းအေ၀း စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ လုပ္ငန္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ေပးျခင္း)။ ( 10 ) HR Corporation ( ၀န္ထမ္းေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ) Staff Information, Office Managing, Reporting, Monitoring and Developing disciplines: (၀န္ထမ္းေရးရာဌာနႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္း၊ ရုံးအတြင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)။ တခ်ိဳ႕ေသာရုံးေသာရုံးေတြမွာ Admin ရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ HR ရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈကုိခြဲျခားထားတာေတြ႔လုိ႔ Admin & HR မွာကြဲျပားခ်က္ေတြေတာ့ရွိတက္ပါတယ္။ Admin ႏွင့္ HR ကြဲတဲ့အခ်က္ကေတာ့ Admin အပုိင္းမွာ (သက္မဲ့ပုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားၿပီး) HR အပုိင္းမွာ (သက္ရွိပုိင္းကုိစီမံခန္႔ခြဲမ်ာျခင္း) လုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရုံးရဲ႕၀န္ထမ္းအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး Admin & HR ခြဲမႈ၊ တြဲမႈဆုိတာလုပ္ငန္းရွင္မွ ဆုံးျဖတ္ၿပီး Organization Chart ကုိေရးဆြဲစီမံခန္႔ခြဲၿပီး (ရုံးအတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ Strength) အားသာခ်က္ျဖစ္လာဖုိ႔ အၾကံျပဳအားျဖည့္ေရးသားေပးလွ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 ESME Logo