Angel Investment Forum - လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြေၾကးရွာေဖြမႈ

Angel Investment Forum - လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြေၾကးရွာေဖြမႈ
Share this Post:

Myanmar Young Entrepreneurs Association (MYEA) မွ စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ Angel Investment ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေငြေၾကးထည့္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ႏိႈင္ပုံႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ရွယ္ယာခြဲေ၀မႈ သေဘာတရားမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းအရာမ်ားအား စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းသစ္ စတင္မည့္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္မည့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲတြင္ သမၼတစီးပြားေရးအၾကံေပး ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ MYEA ၏ ဥကၠဌ ဦးေ၀ျဖိဳး၊ Golden Seeds ၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ Angel Investment ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေငြေၾကးရွာေဖြသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ Q&A ေျဖဆုိေပးမႈမ်ား၊ Panel ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဆရာၾကီး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၏ ေဟာေျပာမႈတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိရာမွာ SMEs စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ တဖက္မွာ စီးပြားေရးစတင္မည့္သူမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး ေစ်းကြက္အသစ္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ဖန္တီးပုံႏွင့္ Angel Investment ၏ သေဘာတြင္ (1) Risk & Reward, (2) Investment Funds & Experiences, (3) Risky forward to ROI ဆိုတဲ့ အဓိက အခ်က္ (၃-ခု) ကုိအေျခခံထားၿပီး၊ Different Types of Angel မတူညီစြာရွိၾကတဲ့ Operational Expertise Angel, Guardian Angel, Financial Return Angel and Professional Entrepreneurs Angel စတဲ့ သေဘာတရားမ်ားအားႏွင့္ Angel Investment သိေကာင္းစရာမ်ားအား ရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။ MYEA ဥကၠဌ ဦးေ၀ျဖိဳး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ လက္ရွိအေနအထားမွာ MYEA ၏ Mission မ်ားျဖစ္တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ Education (အသိပညာေပးေရး)၊ Business Networking (စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း) ႏွင့္ Assets & Finance (ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိမႈ) စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မၾကာမွီမွာ ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္ရန္ ျပင္ဆက္လွ်က္ရွိၿပီး၊ Long term ေရရွည္ခုိင္မာမႈ၊ Business Plan စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေကာင္းမႈ၊ Self-rely ပုဂၢလိကရပ္တည္ႏုိင္မႈ စတဲ့ အေျခခံ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ရန္ Angel Investment Group ကုိလည္း မၾကာမွီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၁၀-ဦး) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ Investment အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆုိပါတယ္။

Golden Seeds အဖြဲ႔အစည္းမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပညာရွင္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးရွာေဖြမႈရဲ႕ အေျခခံ သေဘာမ်ားျဖစ္တဲ့ Bank Loan, Micro Financing, Government Grants, Angel Investment, Venture Investor စတဲ့ Funding Landscape မ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ရွယ္ယာမွ်ေ၀မႈ Equity Works ရဲ႕သေဘာျဖစ္တဲ့ Founder (%) ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ Investor (%) ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ေငြေၾကးရွာေဖြမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ Profitable Business Model, Usually more than Idea, Opportunity to get above Return on Investment (ROI) စတဲ့ ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးပုံစံေဖာ္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အနာဂတ္တြင္ Angel Investment အခြင့္အလမ္းမ်ားအား သုံးသပ္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ယခင္နဲ႔မတူညီေတာ့တဲ့ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လာမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာမႈႏွင့္ စီးပြားေရးေခတ္မွီလာမႈေတြမွာ မတူညီတဲ့ စီးပြားေရးပုံစံေဖာ္မႈေတြကုိ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ စီးပြားေရး အေတြ႔အၾကံဳရွာေဖြမႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရွာေဖြမႈ၊ အသိပညာအေျချပဳမႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္လာေစဖုိ႔ တုိက္တြန္းအားေပးလွ်က္။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo