UNIDO MSMEs Project in Myanmar - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ UNIDO မွ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည့္ MSMEs စီမံခ်က္

UNIDO MSMEs Project in Myanmar - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ UNIDO မွ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည့္ MSMEs စီမံခ်က္
Share this Post:

United Nation Industry Development Organization (UNIDO) ကမၻာ့ကုလသမၼဂ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားစြာကုိ ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ 'Fostering Pro-poor Inclusive MSME Development' အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စီမံခ်က္စတင္မႈ အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲကုိ UNIDO ႏွင့္ SME ဌာနတုိ႔မွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား/ စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္မည့္ (စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးမႈ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈ ႏွင့္ MSMEs လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအား) အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား   ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

UNIDO ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအတြက္ အဓိကထားေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ (Gap Analysis – Strategic Direction ကြာဟခ်က္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်က်ဦးတည္ခ်က္မ်ား)/ (TOT – Strengthen Capacity, BDS သင္တန္းဆရာမ်ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)/ (Investment Promotion – Enterprise & Jobs ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတုိးျမင့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား-အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးမႈမ်ား) စတဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ား ႏွင့္အျပိဳင္ MSME လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာမႈအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

COMFAR အစီအစဥ္ျဖင့္ (Journey to Bankable World) ကမၻာ့တ၀ွမ္းေငြေၾကးဘဏ္မ်ားသုိ႔ (Investment Assumption) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဦးတည္လုိအပ္မႈမ်ားအား (Appraisal) စီမံခ်က္တင္ျပမႈအလုိက္ (Report) အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ ရြက္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ (Entrepreneurship Training) စြန္႔ဦးတီထြင္သင္တန္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားႏွင့္ (Business Opportunity) မ်ားႏွင့္ (Market Network Consult) ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ အၾကံျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားရွင္းလင္းျခင္း။ Workshop အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ အသင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလုံးမွ P.P.P ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းပုိမုိေအာင္ျမင္ႏုိင္ျခင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပံ့ပုိးခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ၊ တျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကဳံဥပမာမ်ားအား ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ တက္ေရာက္လာေသာ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား-ျမန္မာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတြ႔ၾကဳံႏုိင္မည့္အခက္အခဲ-ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အတြက္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကြေရာက္လာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား Business Network ျဖစ္ေစရန္ အျပန္အလွန္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး မိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာစီစဥ္က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။

UNIDO အေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔ ရည္ရြယ္သည့္ (Training to Trainer – TOT) သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ Entrepreneurship Survey Project (စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား)၊ Seminar & Event အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပေပးျခင္း စတဲ့ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္လုိ႔ဆုိႏုိင္သည့္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ Challenging အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ (ေငြေၾကးအရင္းအႏီွး၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ျမင့္ တင္ေပးမႈမ်ားအတြက္ UNIDO အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိယ္စား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ေဖာ္ျပေပးလွ်က္။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo