ႏုိဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာရွင္ PRO.MUHAMNAD YUNUS မွ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား

ႏုိဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာရွင္ PRO.MUHAMNAD YUNUS မွ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား
Share this Post:

Approaches to Entrepreneurship & SME development – Roles of Social Business and Financial Inclusion ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ။ UMFCCI - Yangon (29 – March – 2015)

ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ UMFCCI တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Private စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရဌာနဌာဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏုိဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာရွင္ Pro., Muhamnad Yunus မွ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈတြင္... ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၄င္း၏ Social Business လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြင္ခဲ့မႈ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးျပႆနာတခ်ိဳ႕ကုိေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ Grameen Bank ဘဏ္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ Strategy ပုံစံမ်ား၊ ႏုိဘယ္ဆုမရရွိမွီ Flying High (ျမင့္မားမႈအဆင့္) ႏွင့္ Lower Grown (နိမ့္က်မႈအဆင့္) အၾကား ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကုိ အေျဖရွာသုံးသပ္ခဲ့မႈမ်ား၊

Social Business သည္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈထက္ ေအာင္ျမင္မႈကုိပုိမုိျဖစ္ေစၿပီး Business for Money (or) Business for Solve Problem ဘဏ္ထူေထာင္ခဲ့မႈအေတြ႔အၾကဳံမ်ား၊ Mobile Phone မ်ားအသုံးခ်ၿပီး Joint Venture Co., Ltd မ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္နည္းပညာအသုံးျပဳခဲ့ပုံ နည္းလမ္းမ်ား၊ P.P.P လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ Policy ႏွင့္ Strategy မ်ား ခုိင္မာတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ၄င္း၏ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ အျမင္ဖလွယ္မွ်ေ၀ေပးခဲ့ၿပီး၊ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ Micro-Finance လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ Non-Payment Debt မ်ားအေပၚေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ Entrepreneurs စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၄င္းအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ   ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ မွ ပံ့ပုိးကူညီ၊

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈတြင္...   ေဟာေျပာပြဲေခါင္းစဥ္၏ 4-Keys ျဖစ္တဲ့ Entrepreneurship ဆုိတဲ့ Job Seeker (အလုပ္ရွာေနသူ) မ်ားထက္၊ Job Creator (လုပ္ငန္းဖန္တီးသူ) မ်ားအား ပုိမုိအားထားေမွ်ာ္လင့္ မိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ ၉၇% ခန္႔ရွိသည့္ SMEs မ်ားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယေန႔ေဟာေျပာပြဲမွ အၾကံညာဏ္တခ်ိဳ႕ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ Social Business ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ Survey ႏွင့္ MOU တခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ႏွင့္ Financial Inclusion လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ Government Link လုပ္ငန္းမ်ားမွ Financial Access မ်ားရရွိႏုိင္ေရး ႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ Learning ေလ့လာျခင္းအရာ (၃-ခု) ျဖစ္တဲ့ Knowing for New (သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏုိင္ျခင္း)၊ Old Idea to New Idea Changing (အေတြးအေခၚအေဟာင္း မွ အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲရရွိျခင္း)၊ Re-Learning for Gap (ကြာဟခ်က္မ်ားအၾကား ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၾကီးမွဴးစီစဥ္က်င္းပေပးတဲ့ UMFCCI, ActionAid, NESAC တုိ႔အား၄င္း၊ Pro., Muhamnad Yunus အား၄င္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ား အားလုံးသုိ႔ လွိဳက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ စသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကုိ ေဒသအသီးမွ မိတ္ေဆြမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ပန္လည္ မွ်ေ၀ေရး သားေပးလွ်က္။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo