Leadership Development - ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

Leadership Development - ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ
Share this Post:

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ Personal Characteristics ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေယဘုယ် သတ္မွတ္ လာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

  • Personality (ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး) • Knowledge (ပညာ) • Skills and Abilities (ကြ်မ္းက်င္မႈ/ စြမ္းရည္) • Experiences (အေတြ႔အႀကံဳ) • Learning (ေလ့လာသင္ယူမႈ) • Prejudice and Bias (ထင္ျမင္မႈ/ ဘက္လုိက္မႈ)

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းရည္ဟာ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ထိေရာက္စြမ္းအားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ အရင္က ဘာေတြ   ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့တယ္၊ အေတြ႔အႀကံဳ လႊမ္းမိုးမႈ၊ လ်င္ျမန္မႈေတြနဲ႔ တိက်မႈေတြ အေပၚ အေျခခံၿပီး အေျခအေန တစ္ရပ္ကို အမွန္ကန္ဆံုး သံုးသပ္ႏုိင္မႈေတြဟာ အရည္အခ်င္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားထဲက အမွန္ကို ရွာေဖြႏုိင္မႈလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ Path-goal ခ်ဥ္းကပ္မႈက ေလးမ်ိဳးေသာ အမူအက်င့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ပါေသးတယ္။

  • Supportive Leadership (အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ) • Directive Leadership (ညႊန္ၾကားဦးေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ) • Participative Leadership (ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ) • Achievement-oriented Leadership (ေအာင္ျမင္မႈသုိ႔ ဦးတည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံ)

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ဘက္စံုေတာ္သူ အလြန္ရွားပါတယ္။ သန္ရာသန္ရာ၊ စြမ္းရာ စြမ္းရာ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ Supportive Leadership က ေနာက္လိုက္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း၊ ပံ့ပိုးေပးၿပီး Directive Leadership က မူ၀ါဒေပး၊ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚ တင္ေပး တဲ့ေနရာမွာ အေလး သာပါတယ္။ Participative Leadership က အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ပိုေကာင္းၿပီး Achievement-oriented Leadership က ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ အေျခခံ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာကို အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာလြန္းတာ ေတြ႔ႏုိင္မွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးမွာ အထက္ပါ အရည္အခ်င္းေတြ အားလံုး ပါရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အားသန္ရာကို ထပ္ခြဲျခမ္းျပလိုက္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ Directive မရွိရင္ ဘာမွ လုပ္မရပါဘူး။ “တက္” မပါတဲ့ သေဘာၤ သြားခ်င္ရာသြား ျဖစ္သြားပါ့မယ္။ ထိေရာက္စြမ္းရည္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ Effective Leadership   ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈေတာ ေခါင္းေဆာင္မႈပါပဲ။ မတူတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကို သတိထားမိမွာပါ။ သမာရုိးက် ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အစဥ္အလာကို ဖက္တြယ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ထိေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ Effective Leadership ဆုိၿပီး ကြဲျပားလာပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြဟာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

  • Objectivity Vs Perception • Acceptance Vs Rejection • Individual Vs Group Performance • Productivity Vs Satisfaction • Level of Analysis

စတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိရာမွာလည္း Management for Task – Lead for People ဆုိၿပီး (အလုပ္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး) (လူေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈ) လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ကုိလည္း ခြဲျခားသိထားရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ - စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အလုိက္သင့္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Credit to: Facebook Share (အမည္မသိ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo