Consumer Protection - စားသုံးသူေရးရာ ကာကြယ္ေရး

Consumer Protection - စားသုံးသူေရးရာ ကာကြယ္ေရး
Share this Post:

(ထုတ္လုပ္သူ - ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ - စားသုံးသူ) ဆုိတဲ့ မိမိကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေနတဲ့ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဟာ AEC မွာလည္း ၾကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စားသုံးသူကုိအကာကြယ္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

၁) က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစျခင္း

၂) အမွတ္တံဆိပ္တြင္ မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း

၃) ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္မရွိျခင္း

၄) အရည္အေသြး-တံဆိပ္ေၾကာ္ျငာမႈပ်က္ကြက္ျခင္း

၅) စားသုံးသူကုိ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစျခင္း

၆) စားသုံးသူကုိ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း

၇) တရားစြဲဆုိ-အေရးယူမႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားပါ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါ ဥပေဒအတုိင္း စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊

 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စားသုံးသူသည္ မိမိအခြင့္အေရးကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး၊ ေတာင္းဆုိႏုိင္ရန္ႏွင့္ လိမ္လည္လွည့္ဖားမႈမခံရေစရန္၊ မွန္ကန္ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိခြင့္ရေစရန္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳခြင့္ရေစရန္ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

စားသုံးသူေရးရာကာကြယ္ေရးဆုိရာမွာေတာ့ (ထုတ္လုပ္သူ - ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ - စားသုံးသူ) ပူးေပါင္းၿပီး ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာလည္း လက္ေတြ႔က်က် အေရးယူမႈ၊ ဖမ္းဆီးပိတ္ဆုိ႔မွ၊ လမ္းမွန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈဟာလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ စားသုံးသူဆုိင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ကလည္း အေရးၾကီးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးမျပည့္မွီတဲ့ ေရာင္းသူရွိၿပီး ၀ယ္သူမရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြဟာ   ေရရွည္ေတာ့ထုတ္လုပ္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ စီးပြားကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ Mobile Team မွ ႏုိင္ငံျခားမွ တရားမ၀င္-၀င္ေရာက္လာတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ စားသုံးသူမ်ားသုိ႔ အဓိကဦးစားေပးေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ သတိထားႏုိင္ရန္အတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း   ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ စားသုံးသူေရးရာအကာအကြယ္ေပးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ စားသုံးသူသည္ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရန္၊ မွန္ကန္ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိႏုိင္ရန္၊ စားသုံးသူစိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ားျဖစ္လာရန္ (ကုန္ၾကမ္း၊ ထုတ္လုပ္သူ၊   ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ၊ စားသုံးသူ) ဆုိတဲ့ စားသုံးသူဆုိင္ရာ Supply Chain ကုိ ထိေရာက္စြာ အဆင့္ဆင့္ ၾကီးၾကပ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ( မတရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေနသူေတြက ဥပေဒထက္ စားသုံးသူေတြမရွိေတာ့မွာ၊ အားမေပးေတာ့မွာကုိ ပုိေၾကာက္ေစမွာပါ )  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo