National Export Strategy (NES) အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ

National Export Strategy (NES) အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ
Share this Post:

ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ National Export Strategy (NES - အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ) အစီအစဥ္ကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ GIZ အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ NES ရဲ႕ အဓိက Vision ကေတာ့ Sustainable Export-Led Growth Prosperity for Emerging Myanmar (ထြန္းသစ္စျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပုိ႔ကုန္ဦးေဆာင္တဲ့ စဥ္ဆက္မျပက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈဆီသုိ႔) ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈကုိအေျခခံၿပီး စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

Trade Financing (ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးရရွိႏုိင္မႈ)၊

Trade Information & Promotion (ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏုိင္မႈ)၊

Quality Management (အရည္အေသြးျပည့္၀မႈ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ) ႏွင့္ Trade Facilitation (ကုန္သြယ္ေရး ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္မႈ) စတဲ့ Cross Sectors (၄-မ်ိဳး) နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲၿပီး NES ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

NES လုပ္ငန္းစဥ္ ရဲ႕ Priority Sectors တင္ပုိ႔ကုန္သြယ္သြားမည့္ ဦးစားေပးအရာမ်ားမွာ-

၁ - (GOOD ကုန္စည္မ်ား)

(Rice ဆန္စပါး)၊

(Variety of Bean ပဲမ်ိဳးစုံ)၊

( Oil Seed Crops ဆီထြက္သီးႏွံ)၊

(Fish & Crustaceans ငါးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား)၊

(Texture & Garments အ၀တ္ႏွင့္အထည္အလိပ္)၊

(Wood Based Products သစ္အေျချပဳ ထုတ္ကုန္မ်ား)

၂ - (SERVICE ၀န္ေဆာင္မႈ) Tourism (ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

၃ - (EMERGING အလားအလာေကာင္းေသာ)

Rubber (ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ) စတဲ့ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တခ်ိဳ႕ကုိ

Global Supply Chain ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကုန္သြယ္သြားႏုိင္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

McKinsey Global ရဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစစ္တမ္း (၂၀၃၀) မွ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲမႈသုိ႔ ဦးတည္ေစတဲ့ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အဓိကထားၿပီးကုန္သြယ္ေနမႈမွတဆင့္ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံၾကီးမ်ားသုိ႔လည္း ကုန္သြယ္ႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ကုန္သြယ္ႏုိင္ေရးဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ Trade Volume (%) တုိးတက္ႏုိင္ေစဖုိ႔ကုိလည္း NES ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ မ်ားစြာအက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိလာႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လက္ရွိ အေနအထားမွာ ကုန္သြယ္ေရးသုိ႔ပုိမုိလြယ္ကူေစမည့္ GSP အေကာက္ခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ (ဂ်ပန္ ႏွင့္ ဥေရာပ) မွ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ၊ USA အေမရီကန္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ထပ္မံအခြင့္အခြင့္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ႏုိင္ငံအဆင့္အေနျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။

4th Wave Reform မွာလည္း (ပုဂၢလိကအသြင္ကူးေျပာင္းေရး) ဆုိတဲ့ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔အတူ မၾကာမွီမွာ အာစီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ရင္ဆုိင္ယွဥ္ျပိဳင္ရေတာ့မည့္ ASEAN Economic Community (AEC) သုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိၾကတဲ့ အစုိးရ၊ ဌာနဆုိင္ရာ၊ Third Party လုပ္ငန္းမ်ား၊ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား၊ CSO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ Myanmar Economic Community (MEC) ျဖစ္လာႏုိင္ေစေရးသုိ႔ ဦးစြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ထားႏုိင္မွသာ အနာဂတ္ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဦးတည္သြားႏုိင္မွာျဖစ္လုိ႔ တုိင္းအဆင့္၊ ခရုိင္အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ SME Development Gap (ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ကြာဟခ်က္) မျဖစ္ေစဖုိ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ျဖင့္ အားသာခ်က္မ်ားဖန္တီးႏုိင္ေစဖုိ႔ေရးသားမွ်ေ၀ေပးလွ်က္ . . . . .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo